تجلی صنعت خودرو

شرکت تجلی صنعت خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826260
10
افراد
10
آگهی‌ها
430801
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13550194
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره د xxx۹۹/xxx مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت شرکت تجلی صنعت خودرو (سهامی خاص) به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه: «تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی برای شرکت» مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پلاک ۳۵ (فاقد شعبه) مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰ میلیارد ریال تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام شرکت: منقسم xxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی و فاقد سهام ممتاز می‌باشد اعضای هیئت مدیره: یحیی پروانی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه xxx۲ به کد ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره نیما پروانی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه xxx۶ به کد ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره الهام عاصی فرزند مرتضی شماره شناسنامه xxx۶ به کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی فرزند مرتضی شماره شناسنامه xxx۷ به کد ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره محمد مرادی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه xxx۲۸ به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: ۵، xxx، xxx ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ایران اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۱ و xxx۳ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440842
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. آقای یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل هیئت مدیره خانم الهام عاصی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم گلفام عاصی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب ریس هیات مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406865
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309517
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و الهام عاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و گلفام عاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند تراز سال ۹۳ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138314
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۰۷/۹۵ بانک شهر شعبه رئیس شعبه آزادی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095052
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها، بروات وسفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. حسین قائدی فر شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی صادقی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492378
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و نیما پروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد مرادی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین قائدی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxx۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491240
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما پروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین قائدی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916494
آگهی تاسیس شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کالاهـای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غـیرالکـترونیکی ترخـیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشـور عقد قرارداد با اشـخاص حقیـقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شـرکت اعـطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شـرکتهای داخـلی و خارجی تـولید سـاخت و مـونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیر بورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرس فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073851
آگهی تاسیس شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیر بورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای وحید احمدخانی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای رسول کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای رسول کاویانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرس فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات