اطلس صنعت خودرو

شرکت اطلس صنعت خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826236 ()
11
افراد
8
آگهی‌ها
430799
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13440826
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۹ و مجوز شماره xxx۴۹ , xxx مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. فرم اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام شرکت اطلس صنعت خودرو (سهامی خاص) ثبت شده به شمارۀ xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶) نام و شمارۀ ثبت شرکت: اطلس صنعت خودرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: «تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی برای شرکت، و …») مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پ ۳۵ (فاقد شعبه)) مدت شرکت: نامحدود) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰ میلیارد ریال،) سهام ممتاز: ندارد) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل نیما پروانی محمدتقی xxx۶ xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره محمد مرادی عزیزاله xxx۲۸ xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره یحیی پروانی محمدتقی xxx۲ xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره الهام عاصی مرتضی xxx۶ xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی مرتضی xxx۷ xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره حسین قائدی فر قاسم xxx۹ xxxxxxxxx۹ مدیرعامل (خارج از اعضا)) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد.) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: ۵. xxx. xxx ریال) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۱ و xxx۳ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414601
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288257
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم الهام عاصی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم گلفام عاصی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین قائدی فر شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105698
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد مرادی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین قائدی فر شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات وسفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است خانم مژگان چشمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی صادقی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105769
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما از محل آورده نقدی سهامداران تأمین گردیده افزایش یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۷/۷/xxx۵ بانک شهر شعبه آزادی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499105
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای نیما پروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد مرادی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای یحیی پروانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین قائدی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای مصطفی صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان چشمی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916497
آگهی تاسیس شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق هشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا بسامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408503
آگهی تاسیس شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۹/۷/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق هشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا بسامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسین قائدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسین قائدی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات