بانک خاورمیانه

شرکت بانک خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826196 ()
15
افراد
17
آگهی‌ها
430795
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766959
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۹/۹۸ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵، آقای خسرو نایبی اهرنجانی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱، آقای سید حسین سلیمی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۲، آقای روزبه پیروز با کد ملی شماره xxxxxxxxx۵، آقای پرویز خاکپور با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱، آقای جواد جوادی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶، آقای امیرحسین امین آزاد با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ و اعضای علی البدل: آقای مجید صفریان با کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا عدالت با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766966
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۹/۹۸ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو نایبی اهرنجانی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید حسین سلیمی xxxxxxxxx۲ را به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب نمودند. آقای پرویز عقیلی کرمانی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و آقای جواد جوادی xxxxxxxxx۶ را به سمت قائم مقام مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه اوراق، قراردادها، چکها سفته ها و سایراسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل به همراه قائم مقام و یا هر یک از ایشان به اتفاق یکی دیگر از دارندگان حق امضای مجاز متفقاٌ با مهر بانک معتبر است. مکاتبات اداری بانک با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل می تواند حق امضای خود را درامضای اوراق، قراردادها و چکها و سایر اسناد تعهدآور و همچنین امضاء خود در مکاتبات اداری را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء مجازکه به همراه مدیرعامل یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهدآور را امضاء نمایند به شرح ذیل میباشند: ۱ ـ مجید صفریان ۲ ـ سید مهدی نجاتی گیلانی ۳ ـ علیرضا عدالت ۴ ـ مجید نورمحمدی تقی آباد ۵ ـ دارا کره بند بوشهری ۶ ـ آزاده احمدی کوشا ۷ ـ فائزه محمدی اروجه هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۸۴ اساسنامه که متضمن امور اجرائی در بانک بوده را به مدیرعامل تفویض نمود. در ذیل به برخی از موارد اشاره می گردد: ۴ ـ ۱ ـ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۴ ـ ۲ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری های لازم در خصوص آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ ۴ ـ ۳ ـ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ ـ ۴ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز؛ ۴ ـ ۵ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛ ۴ ـ ۶ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ ۴ ـ ۷ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ ۴ ـ ۸ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن ها؛ ۴ ـ ۹ ـ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛ ۴ ـ ۱۰ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن؛ ۴ ـ ۱۱ ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۵ ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضاء ذیل صورتجلسه حاضر، ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار و تأیید می نمایند که مشمول اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx قانون تجارت نمی باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496355
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/xxx۶ و به موجب مجوز شماره ۹۷ xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298576
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ۹/۷/۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶تصویب شد ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787389
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ ومجوزهای سازمان بورس واوراق بهادار بشماره ۷۶ xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۹/xxx۶ و xxxxxx/۹۶ مورخ ۸/۹ , xxx بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه بانک شش هزار میلیارد ریال منقسم به شش میلیارد ریال سهم یک هزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده_است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13663940
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت درسال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498168
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx ۲ xxx۹۸ , xxx مورخه ۲۹/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و و مجوز شماره xxx۱۴/۹۶ مورخه ۲۹/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۵۰ طی شماره ۲۵/۹۵ xxx۷ مورخه ۲۴/۹/۹۵ و مبلغ ۳. xxx. xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۰۸/۹۶/xxx۷ مورخ ۱۹/۰۱/۹۶ بانک خاورمیانه پرداخت گردیده وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285461
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13237134
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق، قراردادها، چکها سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانک با امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل به همراه یکی دیگر از دارندگان حق امضاء متفقا با مهر بانک دارای اعتبار میباشد. مکاتبات اداری با امضاء تنهایی مدیر عامل معتبر است. مدیر عامل میتواند امضاء خود را در امضاء اوراق، قراردادها و چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور و همچنین امضاء خود در مکاتبات اداری را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء که به همراه مدیرعامل و یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهدآور را امضاء نمایند، به شرح ذیل میباشند: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای پروز خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای رضا سلطان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجید صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سید مهدی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای جواد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مجید نور محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای دارا کره بند بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم آزاده احمدی کوشا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم فائزه محمدی اروجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ خانم مکامه افخم ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883533
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۴ مورخه ۲۰/۱۱/xxx۴ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق، قرار دادها، چک‌ها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل به همراه یکی دیگر از دارندگان حق امضای مجاز متفقا با مهر بانک دارای اعتبار می‌باشد، مکاتبات اداری بانک با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل میتواند در مکاتبات اداری امضاء خود را به معاونین و یا مدیران بانک تفویض نماید. دارندگان امضاء که به همراه مدیرعامل و یا قائم مقام بانک میتوانند اسناد تعهدآور را امضاء نمایند، به شرح ذیل می‌باشند: آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای پرویز خاکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای رضا سلطان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مجید صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمهدی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا عدالت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مجید نورمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای داراکره بند بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ اعضای هیئت عامل بانک برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای جواد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مجید صفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمهدی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا عدالت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مجید نور محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای دارا کره بند بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجرائیه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بها دار و استرداد آن‌ها. ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک. انجام عملیات بین بانکی. دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی. انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و … قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بها دار و اجاره صندوق امانات به مشتریان. انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر). ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های خدمات مالی، سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه. حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های داخل و خارج. وصول مطالبات اسنادی. وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن‌ها. فروش تمبر مالیاتی و سفته. اختیاراتی که در آئین نامه‌های داخلی مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شده_است. حدود اختیارات و وظائف هیئت عامل به شرح زیر تعیین گردید: اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. قبول سپرده. صدور گواهی سپرده عام. ارایه انواع ابزارهای پرداخت. ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید؛ کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و …). خدمات مربوط به وجوه اداره شده. ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک. اختیاراتی که در آئین نامه‌های داخلی مصوب هیئت مدیره به هیئت عامل تفویض می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780722
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: اعضای اصلی هیئت مدیره: آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ آقای خسرو نایبی اهرنجانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ آقای امیر دادخواه با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ آقای سیدحسین سلیمی با کدملی شماره xxxxxxxxx۲ آقای روزبه پیروز با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ آقای رضا سلطان زاده با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ آقای پرویز خاکپور با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ اعضای علی البدل: آقای جواد جوادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ آقای مجید صفریان با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386030
آگهی تغییرات شرکت بانك خاورميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۷/۰۵/۹۴ بانک مرکزی ادره مجوزهای بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043597
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۶/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در xxx ماده و ۲۲ تبصره مورد تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765192
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۶/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545309
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۱ مورخ ۱۴/۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان احمد قصیر (بخارست) نبش خیابان پنجم پلاک ۲ کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165569
آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750067
آگهی تاسیس شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه‌های کثیـرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: الف) موضوعات اصلی: افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری (با دسته چک)، پس انداز و سایر حسابهای مشابه قبول انواع سپرده های سرمایه گذاری مجاز مطابق با مقررات مربوط. صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام وخاص بصورت بی نام و یا با نام در چهارچوب مقررات مربوط ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین صدور انواع کارتهای الکترونیکی دریافت تسهیلات با تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور با رعایت ضوابط مقرر. انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص با رعایت قوانین و ضوابط مقرر اعطای انواع تسهیلات اعتباری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. خرید (تنزیل) اوراق و اسناد تجاری که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد با رعایت ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح ها و فعالیتهای اقتصادی در قالب بانکداری توسعه ای در چهارچوب قوانین و مقررات نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه عملیات مربوط به انتقال وجوه. صدور اعتبارنامه و انواع کارتهای اعتباری. صدور، تایید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانتنامه و ظهرنویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، سفته و برات و سایر اسناد و اوراق تعهدآور. انجام معاملات ارزی، گشایش، ابلاغ و تایید انواع اعتبار اسنادی، معامله بروات ارزی، معامله اسناد تجاری ارزی، صدور ضمانتنامه ارزی و قبول آن و انجام سایر عملیات ارزی طبق مقررات موضوعه. پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت و انجام کلیه عملیات مربوط و خرید و فروش آن به حساب خود یا مشتریان و انجام کلیه خدمات مربوط به اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. ارائه خدمات مدیریت نفدینگی برای مشتریان شامل وجوه اداره شده و خدمات پرداخت حقوق و دستمزد، اقساط، مالیات و سایر خدمات مشابه طبق ضوابط و مقررات. قبول نمایندگی موسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور. انجام سایر فعالیتهایی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد. ب: موضوعات فرعی: بخش فرعی فعالیت بانک شامل موضوعاتی است که بانک برای انجام موضوع اصلی فعالیت خود نیازمند اجرای آنها میباشد یا آنکه در کنار فعالیت اصلی بخش کمتری از فعالیت بانک مصروف انجام آنها می گردد. قبول انواع وکالت و وسایت و قیومیت و نظارت و تولیت برای اداره امور مربوط به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی با حق توکیل غیر ولو کرارا با داشتن حق عزل و نصب وکیل برای یک بار یا چند بارـ انجام هر گونه عملیات مجاز بیمه مربوط به بانک توسعه بانک و یا با استفاده از خدمات شرکتهای بیمه مجازـ ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرک به حساب بانک یا مشتریان و خرید و فروش آنها و معامله قبض انبارهای عمومی ـ برقراری و ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشورـ اجاره دادن صندوق امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیا و اموال مجازـ انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، نبش کوچه ششم، پلاک ۲۲، طبقه دوم شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد چهار میلیارد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ نزد بانک مرکزی شعبه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۷/۹۱ نزد بانک مرکزی شعبه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای خسرو نایبی اهرنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای امیر دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئتمدیره.

۵ـ۵ـ آقای جواد جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره

۶ـ۵ـ آقای روزبه پیروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۷ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام با نمایندگی آقای رضا سلطان زاده بسمت عضو هیئت مدیره.

۸ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید صفریان به سمت عضو هیئت مدیره.

۹ـ۵ـ شرکت فرآیند صنعت ساختمان گیو سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کمیجانی به سمت عضو هیئت مدیره.

۱۰ـ۵ـ آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر میباشد هیات مدیره و مدیرعامل میتوانند حق امضای خود را به سایر مدیران و کارکنان بانک در چهارچوب ضوابط و مقررات تفویض نمایند امضای کلیه نامه ها و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل با حق توکیل به سایر کارکنان بانک مجاز خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت xxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات