بانک مهر اقتصاد

شرکت بانک مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320821816
5
افراد
7
آگهی‌ها
429709
شماره ثبت
1372/9/23
تاریخ تأسیس

اشخاص بانک مهر اقتصاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در بانک مهر اقتصاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14579308
آگهی تغییرات شرکت بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جوان برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی تعیین شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792625
آگهی تغییرات شرکت بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی بانک به شماره xxxxxxxxx۱ اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025502
آگهی تغییرات شرکت بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۳/۶/xxx۴ و نامه مجوز شماره xxx۶۷/۹۵ مورخ ۲۵/۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جوان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612136
آگهی تغییرات شرکت بانك مهر اقتصاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۰/۸ xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره/xxx xxx/۱/xxx۱۶/ مورخ ۲۹/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:غلامحسن تقی نتاج ملک شاه کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سید ضیاء ایمانی کد ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر است. همچنین اسناد و اوراق تجاری از قبیل چک،سفته با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و بودجه به همراه مهر بانک معتبر است. در غیاب مدیرعامل،امضای یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب معاون مالی و بودجه، جانشین وی به همراه مهر بانک معتبر است. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها و تعهدنامه ها با امضای مدیرعامل و معاون حقوقی بانک معتبر است. به استناد ماده ۸۴ اساسنامه،هیأت مدیره اختیارات مندرج در این ماده را به مدیرعامل تفویض نمودند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612141
آگهی تغییرات شرکت بانك مهر اقتصاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و نامه شماره xxx۳,xxx مورخ ۲۲/۹/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ /۱۰/۸ xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۶/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید ضیاء ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای علی کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامحسن تقی نتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای یوسف مرتضایی آبیز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058461
آگهی تغییرات شرکت بانک مهر اقتصاد سهامی عام به‌شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره ۳۷/۸/xxx۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه رییس ارکان و امور مشترک ن.م ـ اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار " دنیای اقتصاد "و "جوان "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058464
آگهی تغییرات شرکت بانک مهر اقتصاد سهامی عام به‌شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره ۳۸/۸/xxx۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه رییس ارکان و امور مشترک ن.م ـ اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ و xxxxxx مورخ ۱۸/۱۱/۹۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال، منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام، از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. ـ اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: "بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل می باشد: قبول سپرده؛ صدور گواهی سپرده عام و خاص؛ ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی؛ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه؛ ارایه انواع ابزارهای پرداخت؛ دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و...؛ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛ ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید؛ کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و...)؛ قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدورحواله های ارزی و... ؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی؛ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛ انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)؛ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی، سرمایه گذاری، مدیریت دارایی ها و... به مشتریان؛ انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ سرمایه گذاری از طریق خرید سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ؛ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه؛ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج؛ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک؛ وصول مطالبات اسنادی؛ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات