بورس انرژی ایران

شرکت بورس انرژی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320798438 ()
9
افراد
17
آگهی‌ها
428002
شماره ثبت
1391/4/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14760699
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۵,xxx مورخ ۲۴/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷موردتصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202705
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۱,xxx مورخ ۲۳/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی (ترازنامه، حساب سود وزیان) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. (موسسه) کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ (موسسه)کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران (مؤسسه) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری اهداف (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای اصلی شرکت تأمین سرمایه تمدن (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت پرشیان فولاد (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128015
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۱,xxx مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله عباس آباد ـ اندیشه خیابان شهید جواد سرافراز ـ خیابان شهید استاد مطهری، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653772
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274698
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۱/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای غلامحسین نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205898
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علی نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و ایوب باقرتبار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و علی متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989740
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۱۹/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هئیت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت پرشیان فولاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305113
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۲۸۰۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عادی مورخ ۲۴/۳/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305120
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۲۸۰۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
پیرو اگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۳/۲/۹۴ اعلام می دارد: مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۴/۹۳ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170742
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ xxx۴/۴/۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " بورس انرژی ایران " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148463
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به‌شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۴,xxx مورخ ۰۸/۰۲/۹۴ بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۴/xxx۶ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671410
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سیدحسین حسینی به نمایندگی ازگروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای داود منظور به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به کد ملی xxxxxxxxx۰۶ (سهامی عام) به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای غلامحسین نوذری به نمایندگی ازگروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ (سهامی خاص) به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای ولی نادی قمی به نمایندگی ازشرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای شاهین چراغی به نمایندگی ازکانون کارگزاران بورس واوراق بهاداربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای مجیدشیخانی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای سید علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه شرکت، مصوبات و به شرح صورتجلسه تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529983
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان سمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت (سهامی خاص) به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۱ ـ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت پرشیان فولاد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200598
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید علی حسینی کدملیxxxxxxxxx۷ به جای آقای شاپور محمدی کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته, قراردادها, عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160748
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650073
آگهی تأسیس شرکت بورس انرژیسهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: تشکیل سازماندهی و اداره بورس انرژی بصورت متشکل سازمان یافته و خود انتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات ـ پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضا پذیرش متقاضیان عضویت وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا تعیین وظایف و مسئولیتهای اعضا نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده مطابق با قانون و مقررات همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی شرکتها و ارگانها سازمانهایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس انرژی را بعهده دارند از جمله شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. تبادل به موقع اطلاعات بین شرکت و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرزی از جمله مدیریت شبکه برق ایران شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب قوانین و مقررات مصوب سازمان ـ انجام تحقیقات آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی برای تسهیل بهبود و گسترش داد و ستد در بورس انرژی همکاری با بورسهای دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات یکسان سازی مقررات و استانداردها جهت تسهیل انجام مبادلات برون مرزی ـ نظارت بر حسن انجام معالات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس انرژی تهیه جمع آوری پردازش انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات ـ پذیرش انبارها نظارت بر فعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس انرژی انجام می شود ـ اجرای سایر وظایفی که مطابق با قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می شود ـ تبصره انجام امور مربوط به سپرده گذاری تسویه و پایاپای معاملات بورس انرژی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می شود.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان حافظ شماره xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد ملاکی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا راعی بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اصغر یامی بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی عام بشماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای علیرضا خجسته وهاب زاده بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری مهرآفرین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شاهین چراغی بسمت عضو هیئت مدیره.
۷ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید حسین حسینی بسمت عضو هیئت مدیره.
۸ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا علی احمدی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۹ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۱۰ـ ۵ ـ شرکت توسعه پترو ایران بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای سید علی بهشتیان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۱۱ـ ۵ ـ آقای شاپور محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت xxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045923
آگهی تأسیس شرکت بورس انرژی سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: تشکیل سازماندهی و اداره بورس انرژی بصورت متشکل سازمان یافته و خود انتظام به منظور انجام معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات ـ پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر آن مطابق قانون و مقررات تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضا پذیرش متقاضیان عضویت وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضا تعیین وظایف و مسئولیتهای اعضا نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه اعضا به منظور انجام معاملات کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده مطابق با قانون و مقررات همکاری و هماهنگی با نهادهای مالی شرکتها و ارگانها سازمانهایی که بخشی از وظایف مربوط به داد و ستد کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده یا انتشار و پردازش اطلاعات مرتبط با بورس انرژی را بعهده دارند از جمله شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. تبادل به موقع اطلاعات بین شرکت و سایر نهادهای متولی بازار فیزیکی انرزی از جمله مدیریت شبکه برق ایران شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در چارچوب قوانین و مقررات مصوب سازمان ـ انجام تحقیقات آموزش و فرهنگ‌سازی مرتبط با فعالیت بورس انرژی برای تسهیل بهبود و گسترش داد و ستد در بورس انرژی همکاری با بورسهای دیگر در ایران و خارج از ایران به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات یکسان‌سازی مقررات و استانداردها جهت تسهیل انجام مبادلات برون مرزی ـ نظارت بر حسن انجام معالات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس انرژی تهیه جمع‌آوری پردازش انتشار یا اعلام اطلاعات مربوط به سفارش‌ها و معاملات کالاهای پذیرفته شده و اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده مطابق قانون و مقررات ـ پذیرش انبارها نظارت بر فعالیت آنها و انجام عملیات مربوط به انبارها که در جهت تسهیل داد و ستد معاملات در بورس انرژی انجام می‌شود ـ اجرای سایر وظایفی که مطابق با قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا می‌شود ـ تبصره انجام امور مربوط به سپرده‌گذاری تسویه و پایاپای معاملات بورس انرژی توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌شود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان حافظ شماره xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۳/۹۱ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی عزیزی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد ملاکی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا راعی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اصغر یامی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای علیرضا خجسته‌وهاب‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری مهرآفرین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شاهین چراغی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید حسین حسینی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا علی‌احمدی بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۹ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا رفیعی‌کشتلی بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۱۰ـ ۵ ـ شرکت توسعه پترو ایران بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای سید علی بهشتیان بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۱۱ـ ۵ ـ آقای شاپور محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت xxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات