آتی سازان فرهنگ تسنیم

شرکت آتی سازان فرهنگ تسنیم (موسسه)

شناسه ملی 10320794964
3
افراد
3
آگهی‌ها
29478
شماره ثبت
1391/4/10
تاریخ تأسیس

اشخاص آتی سازان فرهنگ تسنیم

در این بخش تمامی اشخاصی که در آتی سازان فرهنگ تسنیم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1565215
آگهی تغییرات موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم به شماره ثبت ۲۹۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۴۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۵/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۳/۹۳/۷۵ مورخ ۳۱/۴/۹۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع موسسه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور. انتشار نشریات تخصصی , ویژه نامه و نشریه داخلی (با اخذ مجوز خاص) .تاسیس خبرگزاری در زمینه های عمومی و یا تخصصی با اخذ مجوز خاص. مشاوره در اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی.تاسیس دفتر خدمات رسانی به خبرنگاران اساسنامه جدید مشتمل بر ۳۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645407
آگهی تاسیس موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
موسسه فوق در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تحت شماره xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع موسسه: اطلاع رسانی و انتشار اخبار و تنویر افکار عمومی در راستای سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پوشش خبری رخدادهای قوای سه گانه، افکارسنجی، ارزشیابی و انعکاس درخواست های آشکار و پنهان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری برای ارائه به مبادی تصمیم گیری، راه اندازی سایت و خبرگزاری با کسب مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح، برگزاری همایش ها، سمینارها و گفتگوهای تخصصی و کنفرانس های آموزشی و تحلیلی در راستای موضوع موسسه، انجام فعالیتهای انتشاراتی اعم از نویسندگی، ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه بندی، حروف چینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر اعم از کتاب و نشریات و مطبوعات، انجام فعالیتهای مطبوعاتی اعم از تولید خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، تفسیر و تولید و پردازش اطلاعات، گزارشگری، برگزاری کلاس های آموزشی، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، انجام فعالیت های فرهنگی اعم از برگزاری مسابقات کتابخوانی، قرآنی و هنری و فرهنگی ـ برگزاری مراسم و نمایشگاه و نشست ها و یادبودها، همایش ها، کنگره های فرهنگی، علمی و هنری ـ راه اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن، انجام فعالیت های هنری اعم از تولید، تکثیر و نمایش فیلم، اعطای شعب به داخل و یا خارج از کشور
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی ـ خیابان پورفلاح دوازدهم ـ پلاک ۲ ـ طبقه اول جنوبی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ـ آقای جعفر درونه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حمیدرضا مقدم فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای مجید قلی زاده زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای مجید قلی زاده زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته و بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11244726
آگهی تاسیس موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
موسسه فوق در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ تحت شماره xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع موسسه: اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار و تنویر افکار عمومی در راستای سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پوشش خبری رخدادهای قوای سه‌گانه، افکارسنجی، ارزشیابی و انعکاس درخواست‌های آشکار و پنهان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری برای ارائه به مبادی تصمیم‌گیری، راه‌اندازی سایت و خبرگزاری با کسب مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح، برگزاری همایش‌ها، سمینارها و گفتگوهای تخصصی و کنفرانس‌های آموزشی و تحلیلی در راستای موضوع موسسه، انجام فعالیتهای انتشاراتی اعم از نویسندگی، ویراستاری، صفحه‌آرایی، صفحه‌بندی، حروف‌چینی، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی، نشر اعم از کتاب و نشریات و مطبوعات، انجام فعالیتهای مطبوعاتی اعم از تولید خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، تفسیر و تولید و پردازش اطلاعات، گزارشگری، برگزاری کلاس‌های آموزشی، مدیریت تحریریه مطبوعاتی، انجام فعالیت‌های فرهنگی اعم از برگزاری مسابقات کتابخوانی، قرآنی و هنری و فرهنگی ـ برگزاری مراسم و نمایشگاه و نشست‌ها و یادبودها، همایش‌ها، کنگره‌های فرهنگی، علمی و هنری ـ راه‌اندازی کتابخانه عمومی و اداره آن، انجام فعالیت‌های هنری اعم از تولید، تکثیر و نمایش فیلم، اعطای شعب به داخل و یا خارج از کشور

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی ـ خیابان پورفلاح دوازدهم ـ پلاک ۲ ـ طبقه اول جنوبی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ـ آقای جعفر درونه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای حمیدرضا مقدم‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مجید قلی‌زاده‌زحمت‌کش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مجید قلی‌زاده‌زحمت‌کش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته و بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات