تولید نیروی جنوب غرب صبا

شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320777461 (فعال)
13
افراد
26
آگهی‌ها
3403
شماره ثبت
1391/3/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786752
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516981
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : علی نواصرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و رضا مرتضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به موجب حکم شماره xxx۷۶/ xxx / ۹۷/ ص مورخ ۰۶ / ۱۱/ xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمد ضیائی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره و مجید دربارپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد باقر موسوی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بنیاد علوی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله ؛ چک ، سفته ، برات و غیره به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ را به شرح صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نموده‌اند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288111
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورت های مالی سال مالی xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187505
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی نواصرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره و امیر انوری سخویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و محمد ضیائی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره و مجید دربارپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد باقر موسوی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله؛ چک، سفته، برات و غیره به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اسناد تعهدآور فوق به امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره که به صورت کتبی توسط مدیرعامل اعلام می گردد معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات تعیین شده خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795140
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. بنیاد علوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳. شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷. صورت‌های مالی سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431549
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043859
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۱ میلیارد ریال به xxx/۲ میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم عادی یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق بالا بردن تعداد سهام موجود افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931273
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635591
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635592
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
موضوع فعالیت شرکت :کلیه فعالیتهای مربوطه به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خریدو احداث نیروگاه-بهره برداری،بهینه سازی توسعه تاسیسات تولید برق و فروش انرژی الکتریکی-مدیریت در صنعت برق و تاسیسات مربوطه به انجام هر گونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه خریداران اعم از سرمایه گذاری مدیریت و نظارت بر ایجاد توسعه و بهره برداری از تاسیسات تولید برق و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد.بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاست ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت صنعت برق و ارائه آن به مجمع شرکت،تهیه طرح های لازم برای نگهداشت سطح و توسعه تاسیسات برق و ارائه آن به مراجع ذیربط،سرمایه گذاری و اجرای طرح خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور،پیش فروش انشعابات انرژی برق با رعایت قانون و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مجمع شرکت،بررسی و مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری انتقال دانش فنی و تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز برق،توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی کارکنان شاغل در شرکت در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و انجام پژوهش و توسعه منابع انسانی جهت پرسنل شرکت و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری صنعت برق،تدوین دستورالعمل های لازم برای اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت برق،انجام هر گونه عملیات مالی معاملات مجاز و سرمایه گذاری که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم.
مرکز اصلی شرکت : خرمشهرکیلومتر ۷ جاده امام صادق شهرک صنعتی-نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر کدپستی : xxxxxxxxx۰
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
سرمایه شرکت : xxx۰ میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت گردیده است.
هویت کامل رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت .
شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxxxxxبه نمایندگی مرتضی برومند فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل-بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی علی نواصر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره-شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxx۵۶ به نمایندگی جعفر کوبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره-بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳و شماره ثبت xxx به نمایندگی حسین مرسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره-شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی رحمان آقاعلیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد سهام خود می تواندد حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته : در خصوص تقسیم سود : سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص منهای زیانهای سالی های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال های قبل-تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود.در خصوص اندوخته ها طبق ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.از طرف دیگر طبق ماده xxx همان قانون مبنای محاسبه اندوخته قانونی سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است تا به ۱۰ درصد سرمایه برسد و این اندخته اجباری استولی اندوخته قانونی عمومی و احتیاطی اختیاری وابسته به نظر هیئت مدیره می باشد.
مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است : به موجب آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ جمع دیون و بدهی های شرکت مبلغ xxx/xxx/۷ میلیون ریال می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت روزنامه همشهری می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185342
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی با نا که تماما از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تکمیل امضاء گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766087
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ بودجه و صورتهای مالی سال ۹۲ (شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و صورت گردش جریان وجه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی موسسه و حسابرسی و بازرسی هادی بینات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610874
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۳ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای محمد علی ایمانیان پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ طی حکم xxx/۹۳ ـ م س به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از سمت عضو هیئت مدیره خارج گردیدند و آقای رحمان آقا علیخانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ طی حکم شماره xxx۴/۹۳ ـ م س بسمت عضو هیئت مدیره بجای آقای محمد علی ایمانیان پور برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568024
آگهی تصمیمات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ و مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/xxx۳ که در تاریخ ۱۸/۳/xxx۳ واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مرتضی برومندفر با کدملی xxxxxxxxx۴ طی حکم شماره ۴۱/xxx به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا ـ آقای علی نواصرزاده با کد xxxxxxxxx۳ طی حکم شماره xxxxxx/۲/۱۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ـ آقای جعفر گوبانی با کدملی xxxxxxxxx۶ طی حکم شماره ۴۱/xxx به نمایندگی از کوثر بهمن ـ آقای حسین مرسلی با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxx۷/xxx به نمایندگی از بنیاد علوی ـ آقای محمد علی ایمانیان پور با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxx/۹۳ ـ م س بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای علی نواصر زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی برومند فر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد علی ایمانیان پور و آقای حسین مرسلی و آقای جعفر گوبانی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله سفته و برات با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حسابهای بانکی جاری با امضاء سرپرست یا مدیر امور مالی و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب سرپرست یا مدیر امور مالی سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر صورت ترکیب امضاء کنندگان سه از شش نفر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمناً اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ نام شرکت از تولید و گسترش برق و انرژی صبا به شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا تغییر و ماده یک اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398160
آگهی تصمیمات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
شعبه‎ای از شرکت در محدوده آزاد اروند به نشانی خرمشهر کوی آریا بلوار مهر سمت راست تقاطع اول پلاک xxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس و آقای عبدالکاظم ادیب با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر شعبه تعیین گردیدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250454
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس جدید استان خوزستان ـ خرمشهر کیلومتر ۷ جاده امام صادق شهرک صنعتی کدپستی xxxxxx۱۴ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250455
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140658
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی برومندفر به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای مهرداد علیخانی بعنوان نماینده شرکت صنایع برق و انرژی صبا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضا ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و حساب های بانکی شرکت با امضا مدیرمالی و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرمالی و مدیرعامل یا هر دو با امضا ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود به هر صورت ترکیب امضا کنندگان ۳ از ۶ نفر با مهر شرکت می باشد ضمنا اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006362
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سید نقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص با نمایندگی اقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدعلی ایمانیان پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته و برات با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و حساب‌های بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرمالی مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء خواهند_نمود به هرصورت ترکیب امضاکنندگان سه از شش نفر با مهرشرکت خواهدبود ضمنا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963070
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سیدنقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرزی صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170598
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سیدنقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرزی صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909553
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سید نقی موسوی او ریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید همتی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761648
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۴۶۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سید نقی موسوی‌او‌ریمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه‌گذاری سینا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید همتی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثربهمن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی‌بهبهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در‌ تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877347
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150088
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۳/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353435
آگهی تاسیس شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۷/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاههای برق بهره برداری بهینه سازی توسعه تاسیسات تولید برق و فروش انرژی الکتریکی مدیریت در صنعت برق و تاسیسات مربوطه به انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه خریداران اعم از سرمایه گذاری مدیریت و نظارت بر ایجاد توسعه و بهره برداری از تاسیسات تولید برق و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم بر زمینه راهبردها و سیاستهای و برنامه‌های بلندمدت و میان مدت صنعت برق و ارائه آن به مجمع شرکت تهیه طرح‌های لازم برای نگهداشت سطح و توسعه تاسیسات برق و ارائه آن به مراجع ذیربط سرمایه گذاری و اجراء طرح خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور پیش فروش انشعاب انرژی برق با رعایت قانون و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مجمع شرکت بررسی و مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری انتقال دانش فنی و تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کارکنان شاغل شرکت در زمینه‌های تخصصی مرتبط با صنعت برق و انجام پژوهش و توسعه منابع انسانی جهت پرسنل شرکت و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری صنعت برق تدوین دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت برق انجام هرگونه عملیات مالی معاملات مجاز و سرمایه گذاری که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، خ ولیعصر عج، بالاتر از میرداماد، ک قبادیان، پ ۶۰، کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۲/xxx۱ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی کد xxx پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای سید نقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عابدین عرب صادق آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید همتی پور به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۶ با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای عابدین عرب صادق آبادی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات