آرمان نیکو سگال

شرکت آرمان نیکو سگال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320772832 ()
13
افراد
13
آگهی‌ها
426249
شماره ثبت
1391/3/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14647676
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند : آقای مهران بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . آقای محمدحسام مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم شهره یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552063
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت رفاه تجارت حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076264
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525031
آگهی تغییرات شرکت آرمان نيكو سگال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و با نمایندگی قاسم تاج‎الدین دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت رفاه تجارت حافظ به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و با نمایندگی مهدی لری امینی دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و با نمایندگی اکبر جعفرزاده دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی سعید قربانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و با نمایندگی ایاز هزار خوانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525038
آگهی تغییرات شرکت آرمان نيكو سگال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و با نمایندگی قاسم تاج‎الدین دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رفاه تجارت حافظ به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و با نمایندگی مهدی لری امینی دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و با نمایندگی اکبر جعفرزاده دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و با نمایندگی سعید قربانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و با نمایندگی ایاز هزار خوانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368155
آگهی تغییرات شرکت آرمان نيكو سگال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج و نشر آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095533
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصاد سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت رفاه تجارت حافظ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی مهدی لری امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی قاسم تاج‎الدین با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه‎گذاری سهم یاسان بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سمانه کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ را به عنوان بازرس اصلی و علی‎ اصغر نجفی مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095535
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت رفاه تجارت حافظ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی مهدی لری امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی قاسم تاج‎الدین با شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری سهم یاسان بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سمانه کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیأت مدیره و ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127410
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مشاوره ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای قاسم تاج الدین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/xxx۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723836
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگالسهامی عام به شماره ثبت۴۲۶۲۴۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصادی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مشاوره ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۳/۹۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای معتبر می باشد کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633511
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به شماره ثبت۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت رفاه تجارت امین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی لری‌امینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه اقتصادی سابین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات مشاوره‌ای و تامین منابع مالی سابین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین سهامی‌خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای قاسم تاج‌الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۳/۹۳.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 601233
آگهی تأسیس شرکت آرمان نیکو سگال سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار ابرار و کیهان آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذو اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز مرتبط به تولید و بازرگانی، سایر فعالیت های مجاز انتفاعی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه تهران.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی خ ۱۵ پ ۱۷ ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۱۹/۹/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سهام یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد اقبال نیا به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ شرکت خدمات مشاوره ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید محمدحسین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697049
آگهی تأسیس شرکت آرمان نیکو سگال سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱/۳/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و کیهان آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، اخذو اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری، کلیه فعالیت‌های مجاز مرتبط به تولید و بازرگانی، سایر فعالیت‌های مجاز انتفاعی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه تهران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی خ ۱۵ پ ۱۷ ط ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۱۹/۹/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۱۱/۱۰/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سهام یاسان بهداد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت رفاه تجارت امین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی لری‌امینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی‌خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت خدمات مشاوره‌ای و تامین منابع مالی سابین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سید محمدحسین مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات