محک رایان افراز

شرکت محک رایان افراز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320738713 (فعال)
9
افراد
16
آگهی‌ها
421938
شماره ثبت
1390/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14510572
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید . سیدحسن قندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیأت مدیره ، سیدمهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره ، امیرحسین صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و صفر مباشرامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی آگاهان ارقام ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و اسمعیل رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877747
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسمعیل رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن قندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای سید مهدی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای امیرحسین صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای صفر مباشرامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832788
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حق العمل کاری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع پس از اخذ مجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284236
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین قندی xxxxxxxxx۵ رییس هیئت مدیره سیدمهدی موسوی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره امیرحسین صفی xxxxxxxxx۳ نایب رییس هیئت مدیره صفر مباشر امینی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل (خارج از اعضا) کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088523
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس آدرس شرکت به تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام، نرسیده به خیابان عبادی، پلاک xxx طبقه پنجم به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088532
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدحسین قندی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، سیدمهدی موسوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره، محمد آگهی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و حمیدرضا حسینی روزبهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل باحق توکیل به غیر معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به شماره ثبت xxx۱۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418250
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان رسالت خیابان شهدای ۷ آذر نبش خیابان شهید حقیقی پلاک ۴۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189295
آگهی تغییرات شرکت محک رایان افراز شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید سرافراز کوچه ۱۱ پلاک ۶ (ساختمان امیرناصر) طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697945
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژانسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور خرید فروش واردات صادرات تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی مصرفی صنعتی و ارائه مشاوره ای در زمینه های مخابرات الکترونیک رایانه و فناوری اطلاعات آی تی خرید سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارتخانه ها شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کلی انجام کلیه امور فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت می باشد.
۲ـ نام شرکت به محک رایان افراز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697952
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد احمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین آقاجانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد امین آقاجانی به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10793171
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد قاسمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد احمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین آقاجانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمد امین آقاجانی به نمایندگی از شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۲/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581937
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور خرید فروش واردات صادرات تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی مصرفی صنعتی و ارائه مشاوره‌ای در زمینه‌های مخابرات الکترونیک رایانه و فناوری اطلاعات آی تی خرید سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارتخانه‌ها شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کلی انجام کلیه امور فعالیتهای مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت می‌باشد.

۲ـ نام شرکت به محک رایان افراز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570595
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص و شرکت مهر گستر یمین پارس سهامی خاص تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۲.
در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541005

آگهی اصلاحی شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۳/ث۳۲/۹۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ بدینوسیله اعلام می گردد: کلیه سهام شرکت بی نام می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449970
آگهی اصلاحی شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۷۱۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۳/ ث ۳۲/۹۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: کلیه سهام شرکت بی نام می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906272
آگهی تأسیس شرکت توسعه مهسان موژان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۵/۱۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۵/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور خرید فروش واردات صادرات تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی مصرفی صنعتی خرید سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی خدماتی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارت‌خانه‌ها شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی و بطور کلی انجام کلیه امور فعالیت‌های مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف شرکت می‌باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران ضلع شمال غربی پل سید خندان‌ـ کوچه شقاقی‌ـ پلاک۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۹ مورخ۰۷/۱۲/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید پایدارفرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت نگین اندیشه البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌ حاجی‌باقری به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت بهامین تجارت مهر سهامی‌خاص با نمایندگی خانم زهره پیروز به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت نگین خاتم ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی حاجی‌باقری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهدی حاجی‌باقری به نمایندگی از شرکت نگین خاتم ایرانیان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ‌ سفته‌ـ‌ بروات‌ و عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ خانم نفیسه دروکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم زهرا نیک‌بخت‌حرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات