بانک قرض الحسنه رسالت

شرکت بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320730277 ()
12
افراد
17
آگهی‌ها
420440
شماره ثبت
1390/11/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748790
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14748797
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی و به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و به سمت مدیرعامل سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره علی رسولی زاده ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و آقای سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضاء آقای هادی گرمابدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان معاون مدیرعامل و آقای سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود ، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540231
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، علی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، مهدی یزدچی به شماره xxxxxxxxx۱ ، سید سعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی رسولی زاده ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202681
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518598
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۸ / ۹۶ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332938
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای ابوذر سروش از عضویت در هیئت مدیره و آقای سیدسعید شمسی نژاد به عنوان جایگزین آقای سروش و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره اتخاذ گردید: آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سلطانی چاکینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد_بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962821
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۴/۵/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها ومؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک و دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای احکام نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811383
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. - آقایان محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱، رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علی سلطانی چاکینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید سعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811394
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره - علی سلطانی چاکینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد حسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل - مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره - ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیر عامل به اتفاق امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیات مدیره و هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد_بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیر عامل همراه با مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259829
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۲۰۴۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۹مورخ ۲۵/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تفویض نمود: - نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها ومؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک و دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای احکام نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175564
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض‌الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۶ مورخ ۱۰/۲/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087440
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقایان رضا تویسرکانی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی و به سمت رئیس هیئت مدیره و علی سلطانی چاکینی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین حسین زاده xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و به سمت مدیر عامل و مهدی یزدچی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و هوشنگ پوررنجبر xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیر عامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهد آور با امضای مدیر عامل همراه با مهر بانک معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087447
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۲۸/۰۵/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: محمد حیسن حسین زاده xxxxxxxxx۱ و مهدی یزدچی xxxxxxxxx۱ و رضا تویسرکانی xxxxxxxxx۵ و هوشنگ پور رنجبر xxxxxxxxx۵ بسمت اعضا اصلی و علی سلطانی چاکینی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406373
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۰۹/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524765
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض‌الحسنه رسالت شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد حسین حسین زاده بشماره ملی به سمت مدیرعامل جایگزین عزت اله وزیر ی گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475589

آگهی تأسیس شرکت بانک قرض الحسنه رسالت
سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: بانک بمنظور اشاعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیازهای ضروری مردم از قبیل اشتغال درمان ازدواج و در تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم می تواند به کلیه عملیات مجاز از جمله موارد ذیل الذکر مبادرت نماید ۱ـ افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری به صورت ریالی و ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخه سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه شورای پول و اعتبار ۳ـ افتتاح قرض الحسنه سکه و طلا ۴ـ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صورت ریالی ارزی سکه و طلا که هربخش بازپرداخت تسهیلات نیز به همان نوع پرداخت شده ریالی ارزی سکه و طلا انجام می پذیرد و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه می باشد۵ـ تصدی عاملیت وجوه اداره شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ ارائه کلیه خدمات بانکی که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور کارت قرض الحسنه صدور انواع حواله ارائه خدمات حساب جاری قبول امانات ۷ـ تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه و فعالیت آنها صرفا در قالب عقد قرض الحسنه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۸ـ قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بانک مرکزی ج ا ا ۹ـ بانک مجاز است سرمایه ثبتی خود را که متعلق به سهامداران است صرف خرید شعب دفاتر و تجهیزات اوراق مشارکت و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری نماید.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید شرقی پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۲۷/۲/xxx۰ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰/۶۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه تختی کرمان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علیرضا خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین حسین زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای عزت اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای حمید عرب نژادخانوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای عزت اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضا نایب رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957957
‏ آگهی تأسیس شرکت بانک قرض‌الحسنه رسالت سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و ‏شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ‏‏۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه ‏اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و ‏کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود.‏

‏۱ـ موضوع شرکت: بانک بمنظور اشاعه فرهنگ مقدس ‏قرض‌الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیازهای ضروری مردم از قبیل ‏اشتغال درمان ازدواج و در تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات ‏جاری و با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به کلیه عملیات مجاز از جمله ‏موارد ذیل‌الذکر مبادرت نماید ۱ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز ‏و جاری به صورت ریالی و ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ‏‏۲ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب ‏قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخه سوم شهریور ‏ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه شورای پول و اعتبار ۳ـ افتتاح ‏قرض‌الحسنه سکه و طلا ۴ـ پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه به صورت ‏ریالی ارزی سکه و طلا که هربخش بازپرداخت تسهیلات نیز به همان ‏نوع پرداخت شده ریالی ارزی سکه و طلا انجام می‌پذیرد و تخصیص ‏منابع بانک صرفا در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد۵ـ تصدی ‏عاملیت وجوه اداره شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ ارائه ‏کلیه خدمات بانکی که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از ‏منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور کارت قرض‌الحسنه صدور انواع ‏حواله ارائه خدمات حساب جاری قبول امانات ۷ـ تاسیس و گسترش ‏شبکه بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی ‏ویژه و فعالیت آنها صرفا در قالب عقد قرض‌الحسنه با رعایت قوانین و ‏مقررات مربوطه ۸ـ قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه‌های پولی و ‏بانکی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بانک مرکزی ‏ج ا ا ۹ـ بانک مجاز است سرمایه ثبتی خود را که متعلق به سهامداران ‏است صرف خرید شعب دفاتر و تجهیزات اوراق مشارکت و انجام ‏فعالیتهای اقتصادی مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری نماید.‏

‏۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.‏

‏۳ـ مرکز اصلی شرکت: ‏

‏۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید شرقی ‏پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳‏

‏۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ‏پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم بانام ‏می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی ‏گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۲۷/۲/xxx۰ نزد بانک مرکزی ‏شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب ‏پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰/۶۹ مورخ ‏‏۱۲/۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه تختی کرمان پرداخت گردیده ‏است.‏

‏۵‏‎ ‎ـ اولین مدیران شرکت:‏

‏۱ـ۵‏‎ ‎ـ آقای علیرضا خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت رئیس هیئت‌مدیره ‏

‏۲ـ۵‏‎ ‎ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویش صالحین سهامی‌خاص با ‏نمایندگی آقای محمدحسین حسین‌زاده به سمت نائب رئیس ‏هیئت‌مدیره ‏

‏۳ـ۵‏‎ ‎ـ آقای عزت‌اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۴ـ۵‏‎ ‎ـ آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۵ـ۵‏‎ ‎ـ آقای حمید عرب‌نژادخانوکی به شماره ملی ‏‏xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۶ـ۵‏‎ ‎ـ آقای عزت‌اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.‏

‏۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و ‏قراردادها به اتفاق امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر ‏بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از ‏اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت ‏عدم دسترسی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضا نایب ‏رئیس هیئت‌مدیره و هریک از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر بانک ‏معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری غیرتعهدآور با امضای ‏مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است. ‏

‏۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.‏

‏۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:‏

‏۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

‏۲ـ۸ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏عنوان بازرس علی‌البدل ‏

اداره ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات