بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320718237
16
افراد
29
آگهی‌ها
419801
شماره ثبت
1390/10/7
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14573891
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷/xxx/۹۸ مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509128
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۸۵ , xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره مطابق نمونه مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس اوراق بها دار تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509134
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۸۵ , xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : اعضاء اصلی هیئت مدیره : آقای علیرضا بیانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدمحمد آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجید قلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای کامبیز پیکارجو به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای رضا آقابابایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ اعضاء علی البدل : آقای حمیدرضا امیرحسنخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای حسین توکلی طبا به کد ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509142
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۸۵ , xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا بیانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز پیکارجو به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رضا آقا بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید قلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو و دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید . با توجه به ماده ۴۰ اساسنامه مصوب هیئت مدیره اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود : انتخاب ، عزل ، نصب و استخدام نیروی انسانی در کلیه سطوح پس از تایید و موافقت هیئت مدیره ( به استناد کمیته استخدام و انتصابات ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از کشور پس از اخذ موافقت کتبی هیئت مدیره و بیمه مرکزی ج . ا . ایران ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج . ا . ایران ، انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول پس از اخذ موافقت کتبی هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328403
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۶/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۸/۹۷بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی بهرادمشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312736
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx-xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ بیمه مرکزی و شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxو در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975906
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916413
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ و مجوز xxxxxx / xxx / ۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602718
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاسبان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره از قلم افتاده_است که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588565
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲/ xxx/ ۹۶ مورخ ۱۷/ ۳/ xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی ش م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک ایران زمین ش م xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نگین گردشگری ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بیانیان ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و آقای هادی رئیس الذاکرین دهبانی ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و دبیر جلسه انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307782
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۸۱/xxx/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت فراز پلیمر فردوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016414
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۱/xxx/۹۵ مورخ ۶/۶/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بیانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879631
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۸/xxx/۹۵ مورخه ۳۰/۳/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها – چک‌ها – سفته‌ها و بروات با امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر مکاتبات اداری با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را که شامل موارد زیر می‌باشد به رییس هیات مدیره تفویض نمود. همچنین رییس هیات مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات مزبور را به قائم مقام، معاونین، مدیران ستادی و روسای شعب شرکت و همچنین وکلای رسمی دادگستری تفویض نماید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (طبق برنامه بودجه شرکت) - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از اخذ مصوبه هیات مدیره. - اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631097
آگهی تغییرات شرکت بيمه آرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx۸۰/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امیرحسنخانی با کد ملی xxxxxxxxxxxx نمایندۀ شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای علی فتحعلی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نمایندۀ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل- آقای محمد علی بهزادان با کد ملی xxxxxxxxx۵ نمایندۀ شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای ابراهیم صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نمایندۀ شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسن عباسی معروفان با کد ملی xxxxxxxxx۱ نمایندۀ شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب می گردند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (متفقاً) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557673
آگهی تغییرات شرکت بيمه آرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ xxx۲۶/xxx/۹۴ مورخ ۲۶/۷/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479659
آگهی تغییرات شرکت بيمه آرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ به استناد مجوز شماره xxx۸۰/xxx/۹۳مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۶/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374360
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۷/ xxx / ۹۴ مورخ ۳/ ۶/ xxx۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری اقتصاد گستر دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت بانک گردشگری به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت بانک ایران زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت اعضای اصلی و شرکت فراز پلیمر فردوس شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وشرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570746
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۱/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۷/۱/xxx۳ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ...................................................... تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205564
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962057
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۷/۱۱/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9686358
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد خ شمس‌تبریزی جنوبی پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۷/۱۱/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859377
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۲۶/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952931
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ۲۶/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753765
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمانسهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11334516
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615125
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی نبش کوچه کاج پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831805
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی نبش کوچه کاج پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415599

آگهی تأسیس شرکت بیمه آرمان
سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ای.ایران قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج ای ایران اعلام میکند سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و وقانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی نبش ک۶۸ پxxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ششصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۴/۵/xxx۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه بلوار اسفندیار بموجب پذیره نویسی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۶/۶/xxx۰ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی فتحعلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت کیسون سهامی خاص به شماره ثبتxxx۴۳ با نمایندگی آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ شرکت هواپیمایی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای رضا نمکشناس به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ شرکت بانک تات سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی بهزادان به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ شرکت شمس طلوع سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن عباسی معروفان به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل)
۸ـ۵ ـ آقای علی فتحعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و بروات و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11944665
آگهی تأسیس شرکت بیمه آرمان سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل و یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ای.ایران قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج ای ایران اعلام میکند سرمایه‌گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته‌های فنی و وقانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سیدجمال‌الدین اسدآبادی نبش ک۶۸ پxxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ششصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۴/۵/xxx۰ نزد بانک اقتصادنوین شعبه بلوار اسفندیار بموجب پذیره‌نویسی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۶/۶/xxx۰ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی فتحعلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت کیسون سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۴۳ با نمایندگی آقای مسعود محمودزاده‌احمدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت هواپیمایی ماهان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای رضا نمکشناس به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت بانک تات سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی بهزادان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل)

۷ـ۵ـ شرکت شمس طلوع سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن عباسی‌معروفان به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل)

۸ـ۵ ـ آقای علی فتحعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایرانیان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات