تامین سرمایه سپهر

شرکت تامین سرمایه سپهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320708990 (فعال)
22
افراد
37
آگهی‌ها
419292
شماره ثبت
1390/9/6
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تامین سرمایه سپهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تامین سرمایه سپهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تامین سرمایه سپهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تامین سرمایه سپهر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14888783
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 419292 و شناسه ملی 10320708990
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/07/1398 و مجوز شماره 56091,122 مورخه 12/8/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای مجتبی اسمعیل زاده کدملی 2142976301 به نمایندگی بانک سرمایه شناسه ملی 10103798457 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد وطن پور کدملی 1376727471 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی 10101750182 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره اختیارات موضوع بندهای 1، 3، 9، 10، 13 و 30 ماده 41 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: 2.1) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیأت مدیره، 2.2) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، 2.3) انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، 2.4) حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، 2.5) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه های مصوب، 2.6) دعوت از هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری، 2.7) اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق های سرمایه گذاری، "در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیأت مدیره مجاز است." اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ980818861464934  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14846670
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 419292 و شناسه ملی 10320708990
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/07/1398 و مجوز شماره 55054 / 122 مورخ 15/7/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خوانساری به کدملی 1285471652 بنمایندگی شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی 14004518505به سمت رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ980720787678171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763017
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ و مجوز شمارهxxx۷۱,xxx مورخ ۴/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خوانساری به کد ملیxxxxxxxxx۲ بجای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536637
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۳ , xxx مورخ ۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۷ ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . م روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335505
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۸,xxx مورخه ۳/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داوود رزاقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ در هیئت مدیره شرکت بجای روح اله رجبی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132592
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۵/۱۲/۹۶ و مجوز شماره xxx۳۳,xxx مورخه ۱۰/۲/۹۷ و مجوز شماره xxx۰۱,xxx مورخه ۰۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ (سه هزار) میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ (چهار هزار) میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105400
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۴/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی اسمعیل زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید حسین میری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: ۳. ۱. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، ۳. ۲. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ۳. ۳. انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۳. ۴. حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، ۳. ۵. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب، ۳. ۶. دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، ۳. ۷. اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067935
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۳ / xxx مورخ ۱۰ / ۰۲ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ / ۰۹/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴، بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660735
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۸۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۳/۷۲ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه بلوار آفریقا پرداخت گردیده است. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650510
آگهی انحلال شرکت زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۹۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۲۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۵۱ , xxx مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد رضا آقا محمد سمسار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. و نشانی محل تصفیه: تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک xxx، طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624178
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۷ , xxx مورخه ۱۹/۶/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک xxx، طبقه پنجم، کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624175
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۸ , xxx مورخه ۷/۶/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی اسماعیل زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده آن بانک سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533734
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۴/xxx مورخ ۲۷/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شاهین صالح محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533730
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/xxx مورخ ۲۷/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: (۱ ۳) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تایید هیئت مدیره، (۲ ۳) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حقوق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومبه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، (۳ ۳) انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزشگذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، (۴ ۳) حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، (۵ ۳) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کیله اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، (۶ ۳) دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، (۷ ۳) اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوقهای سرمایهگذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و روحاله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد وطن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چکها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حسابهای شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434003
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخ ۱۳/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081854
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۱ , xxx مورخ ۲۴/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند: بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ همچنین اعضای علی البدل هیئت مدیره نیز برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین شدند: شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081846
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۲۴/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند: بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ همچنین اعضای علی البدل هیئت مدیره نیز برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081840
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۳ , xxx مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره روح اله رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز زارع به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردها بانکی است، خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد. وجه سرمایه باستناد نامه شماره xxx/xxx۳/۳/۷۲ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد xxx۳ به نام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (در شرف تاسیس) تماما پرداخت شده_است. موسسین: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ نمایندگان ارکان موسسه: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی xxxxxxxxx۱ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا شماره xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۹ صاحبان امضا مجاز: بهروز زارع xxxxxxxxx۱ و روح اله رجبی xxxxxxxxx۸ و اسماعیل رازقی دهبنه xxxxxxxxx۷ می‌باشند. حدود اختیارات صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر آقایان روح اله رجبی، اسماعیل رازقی دهبنه، بهروز زارع همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی صندوق با امضای آقای بهروز زارع و مهر صندق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668054
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۷/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت تأمین سرمایه سپهر به نمایندگی بهروز زارع کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق بانک صادرات ایران به نمایندگی احمد عبدالهیان کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به نمایندگی مهدی طحانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار به نمایندگی فریده شیرازی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت حسابرس - واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح زیر می‌باشد: - شرکت تامین سرمایه سپهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارنده xxx۰ واحد - شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ دارنده xxx واحد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589751
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه سپهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۸,xxx مورخ ۱۴/۹/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای اسماعیل لله گانی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نقره کار شیرازی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای محمد وطن پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12562006
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سپهر آتی خوارزمی در تاریخ ۰۱/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرا بورس ایران اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوط در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد. که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا آفریقا نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مبنا xxx میلیارد ریال شامل xxxxxx واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی می باشد. معادل ۲۰ میلیارد ریال وجه سرمایه به استناد نامه شماره xxx/xxx۳/۳/۷۲ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا به نام " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی "تادیه شده و مابقی سرمایه در تعهد موسسان است. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرصندوق ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی فریده شیرازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی علی اصغر فرخ بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس به مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات وغیره با امضای دو نفر از آقایان روح اله رجبی و بهروز زارع و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب مجوز شمارهxxx۴,xxx مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379334
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۸/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده نقدی مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۳/۷۲ مورخه ۱۹/۳/۹۴ بانک صادرات شعبه بلوار آفریقا و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120440
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۳، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به ش.م xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546506
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس، اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق پذیرفته بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار افریقا برج سپهر شماره xxx طبقه ۵کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه صندوق سرمایه گذاری:سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال است. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تأمین سرمایه سپهر سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی صندوق و شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی حسین صفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک دو نفر از آقایان حسین نقره کار شیرازی و مهدی کرباسیان و بهروز زارع به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق سرمایه گذاری روزنامه دنیای اقتصاد می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430901
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز به شماره نامه xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نقره کار شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، چک ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398719
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش مxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ک مxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
بانک صادرات ایران شناسه ی ملیxxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ی ملیxxxxxxxxx۵۱ ـ بانک سرمایه شناسه ی ملیxxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ی ملیxxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات شناسه ی ملیxxxxxxxxx۷۴
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381347
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع موسسه: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امیدنامه صندوق ذکر شده است.
ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت سه سال.
ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۵
ـ سرمایه موسسه: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ xxx/۵ میلیون ریال میباشد.
ـ اولین مدیران موسسه:
شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ بسمت ضامن نقدشوندگی. شرکت سبدگران کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ به سمت متولی صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ بسمت مدیر صندوق. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد xxx۱ به سمت حسابرس به مدت سه سال تعیین گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی امیر تقی خان تجریشی و حسین فرزانگان بیدگلی همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای علی اسلامی بیدکلی همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه.
ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275538
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده، افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204590
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبارت زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی و تهیه گزارشات توجیهی برای طرح ها و پروژه ها و نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116776
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی ‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116744
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار آفریقا ـ نبش بلوار آرش غربی ـ پلاک xxx ـ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643257
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525306
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 438499

آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر شماره ۱۶ ساختمان بزرگمهر طبقه اول واحدهای xxxوxxxوxxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۵/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10638071
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر شماره ۱۶ ساختمان بزرگمهر طبقه اول واحدهای xxxوxxxوxxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۵/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630403
آگهی تأسیس شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره‌نویسی و تعهدآور خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا یا سایر نهادهای مشابه ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ـ ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل: روش بهینه و زمان بندی مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز ـ روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار ـ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود ـ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن ـ فرآیند واگذاری اوراق بهادار ـ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی بنمایندگی از ناشر در این زمینه ـ ادغام تملک تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها امور مدیریت ریسک ـ آماده‌سازی شرکتها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه بنمایندگی از آنها ـ امور سرمایه‌گذاری ـ خدمات موردنیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید توسعه تکمیل برنامه‌ریزی بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار ۲ـ بازاریابی یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار ۳ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن ۴ـ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها ۵ـ ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها ۶ـ ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه گذاری در آنها ۷ـ کارگزاری ۸ـ کارگزار معامله گری ۹ـ سبدگردانی ۱۰ـ بازار گردانی ۱۱ـ سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها ۱۲ـ جلب حمایت بیمه ها موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۱۳ـ کمک به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری ۱۴ـ کمک به شرکتها جهت صدور تایید و قبول ضمانت‌نامه ـ تبصره ۱ـ انجام فعالیت‌های سبدگردانی خدمات صندوق‌های سرمایه گذاری کارگزاری کارگزار/معامله‌گری و بازار گردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است تبصره ۲ـ انجام فعالیت‌های کارگزاری و کاگزار/معامله گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی سبد گردانی اداره صندوق سرمایه گذاری تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان پذیر است.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سمیه بین بهار و مفتح شماره ۴۳ طبقه ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/xxx۹ مورخ ۱۵/۸/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۱ با نمایندگی آقای حسین نقره‌کارشیرازی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد زارع‌پوراشکذری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهروز زارع به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل‌ارجمندی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای بهروز زارع به نمایندگی از شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات