آرین پخش پیشرو

شرکت آرین پخش پیشرو (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320705755 (فعال)
9
افراد
23
آگهی‌ها
418804
شماره ثبت
1390/9/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14519922
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ، ساعی ، خیابان احمد قصیر ، کوچه هجدهم ، پلاک ۴ ، طبقه دوم منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایند گی آقای کوروش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14440130
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی خبره ش . م xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی ک . م xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل ی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش . م xxxxxxxxx۲۷ ، شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش . م xxxxxxxxx۱۰ و شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش . م xxxxxxxxx۹۴ روزنامه رسالت را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786508
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایند گی آقای کوروش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767623
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175536
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ببه تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725505
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی مهرداد سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725519
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402406
آگهی تغییرات شرکت آرين پخش پيشرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614204
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد موسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳وآقای سیاوش سهیلی با ک.م xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360588
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. و ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344173
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ایستگاه آبشار، شماره: xxx۰ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۱: منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272497
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی آقای مهرداد سجادی با کدملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی و همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272498
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مهرداد سجادی با کدملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200404
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گسترش آرین پخش پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به کد ملی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200405
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش آرین پخش پیشرو با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی مقداد محمدیان امیری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی از آقایان محمد شرکت بزازان یا مقداد محمدیان امیری یا هوشنگ مهدی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981792
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628164
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شعبه به نشانی استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان شهرک صنعتی جادع میرجاوه خیابان همت شرقی نبش خیابان شقایق کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید. شعبه به نشانی استان آذربایجان غربی شهر ارومیه جاده دریا صد متر بالاتر از روستای صداقه جنب دفتر قالیشویی محمودی کدپستی xxxxxxxxx۶. شعبه به نشانی استان مازندران شهر بابل کیلومتر ۷ جاده بابلسر روبروی کارخانه آرد حسنپور کدپستی xxxxxxxxx۱۱ تاسیس گردید.
در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786253
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان شهرک صنعتی جادع میرجاوه خیابان همت شرقی نبش خیابان شقایق کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید. شعبه به نشانی استان آذربایجان غربی شهر ارومیه جاده دریا صد متر بالاتر از روستای صداقه جنب دفتر قالیشویی محمودی کدپستی xxxxxxxxx۶. شعبه به نشانی استان مازندران شهر بابل کیلومتر ۷ جاده بابلسر روبروی کارخانه آرد حسن پور کدپستی xxxxxxxxx۱۱ تاسیس گردید.

در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593721
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری خرید فروش توزیع پخش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی پخش هرگونه کالا و محصولات مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم و غذایی و غیر آن در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. پخش مرغ گوشت و سایر موادغذایی پروتئینی و تره بار
در تاریخ۲۷/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589346
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:انجام عملیات بازرگانی از طریق حق‌العملکاری خرید فروش توزیع پخش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی پخش هرگونه کالا و محصولات مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم و غذایی و غیر آن در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. پخش مرغ گوشت و سایر موادغذایی پروتئینی و تره‌بار

در تاریخ۲۷/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449958

آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ میدان آرژانتین خیابان بخارست دوازدهم پلاک ۲۵ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824514
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ میدان آرژانتین خیابان بخارست دوازدهم پلاک ۲۵ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350533
آگهی تأسیس شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری خرید فروش توزیع پخش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی پخش هرگونه کالا و محصول مجاز اعم از آرایشی و بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم و غذایی و غیر آن در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و انجام هرگونه فعالیت مجازی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی کوچه ساعی یکم پ ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گسترش آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلو به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت گروه صنعتی گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مقداد محمدیان امیری به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مقداد محمدیان امیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات