تامین سرمایه امید

شرکت تامین سرمایه امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320701236 ()
19
افراد
33
آگهی‌ها
418229
شماره ثبت
1390/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14596753
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخه ۲۳/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال و پرداخت نقدی ، بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۷/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۷ و گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۷/۱ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ بانک سپه شعبه ممتاز مستقل مرکزی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14601170
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۳ , xxx مورخه ۲۲/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177461
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۹,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابوالقاسم شمسی جامخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. ـ علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۸ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۳ اساسنامه از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • اجرای مصوبات مجامع عمومی پس از ابلاغ مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آن ها. • تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • تهیه و تنظیم بودجه سالانه، برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. • ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. • تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت، • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۳ اساسنامه. • استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت. • دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری طبق ماده موضوع ۴۰ اساسنامه. مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078282
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۰ , xxx مورخه ۱۴/۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826970
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۱۲ , xxx مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم شمسی جامخانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاطمه رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634210
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۲۶/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رحمان پلیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم زمانی فریز هندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه تفویض گردید: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت میتواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618373
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۱۶ , xxx مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه عبارت است از: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت میتواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604522
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زر افشان امید ایرانیان در تاریخ ۲۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر [(سکه طلا)] که در بورس پذیرفته_شده_است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی‌های خود را در، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مجوز صادره شماره مجوز xxx۹۴ , xxx تاریخ ۶/۶/۹۶ (رونوشت) مرجع صادرکننده سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران آپادانا خیابان سراب کوچه شکوه پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ واحد سرمایه گذاری آن با نام ممتاز می‌باشد اسامی و میزان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موسسین صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۶ تعداد سهام: xxxxxx واحد، نوع سهام: بانام ممتاز با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی: xxxxxxxxx۰، تعداد سهام: ۱۰ واحد، نوع سهام: بانام ممتاز ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیر صندوق و بازارگردان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی حسین شیخ سفلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی مجتبی الهامی xxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: مطابق مصوبه مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر از بین آقایان حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی xxxxxxxxx۰، سیدمحمد مهدی بهشتی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۲ و مازیار فرخی با کدملی xxxxxxxxx۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مازیار فرخی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528587
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ , و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۰۵/۹۵ ومجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخه ۰۴/۹۶/ ۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ بانک سپه شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372890
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۰ , xxx مورخه ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی به راد مش ار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259924
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: موضوع فعالیت اصلی شرکت پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط. موضوع فعالیت فرعی شرکت ۱) ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ - ۱ - روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز، ۱ - ۲ - روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار، ۱ - ۳ - قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود، ۱ - ۴ - فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، ۱ - ۵ - فرآیند واگذاری اوراق بهادار، ۱ - ۶ - پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، ۱ - ۷ - ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، ۱ - ۸ - امور مدیریت ریسک، ۱ - ۹ - آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها، ۱ - ۱۰ - امور سرمایه گذاری، ۱ - ۱۱ - خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار، ۲) بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار، ۳) انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، ۴) ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها، ۵) ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ۶) ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوقهای مزبور و سرمایه گذاری در آنها، ۷) کارگزاری، ۸) کارگزار/ معامله‌گری، ۹) سبدگردانی، ۱۰) بازارگردانی، ۱۱) پردازش اطلاعات مالی، ۱۲) سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها، ۱۳) جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار ۱۴) کمک به شرکت‌ها در تامین منابع مالی و اعتباری، ۱۵) کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تایید و قبول ضمانت نامه. سایر فعالیتها ۱) انجام فعالیتهای سبدگردانی، خدمات صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکانپذیر است ۲) انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/ معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکانپذیر است. مرکز اصلی شرکت، نشانی شعب و کد پستی: به موجب ماده ۵ اساسنامه مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان خرمشهر کوچه شکوه پلاک ۲ کد پستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: مطابق ماده ۴ اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد_بود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مطابق ماده ۷ اساسنامه، سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (معادل چهار هزار میلیارد ریال) است که به چهار هزار میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی سید محمد مهدی بهشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - موظف و شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی رحمان پلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره - غیرموظف و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مریم زمانی فریز هندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف وشرکت صنعتی و معدنی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سید مهدی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره - غیرموظف و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موظف شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، هر صاحب سهم یا نمایندۀ شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ ۸۸ اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیۀ مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادۀ xxx قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نمایندۀ وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع عمومی را خواهد_داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام، ۲) گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، ۳) تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱) به موجب مفاد ماده ۲۱ اساسنامه، تصویب میزان سود تقسیمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ۲) به موجب مفاد ماده ۵۹ اساسنامه، وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۳) به موجب مفاد ماده ۶۰ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. ۴) به موجب مفاد ماده ۶۲ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات موارد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به xxx۵/۰۳/۳۱ مانده بدهی‌های شرکت جمعا مبلغ ۱. xxx. xxx میلیون ریال مشتمل بر مبلغ ۱. xxx. xxx میلیون ریال بدهی جاری و مبلغ xxx. xxx میلیون ریال بدهی‌های غیر جاری می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت مبلغ xxx. xxx میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها، روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی مذکور علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار اگهی گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187276
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۵ ومجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۶ (سه هزار و یکصد و هفتاد و شش) میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ (چهار هزار) میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۹/۸/۹۵ بانک سپه شعبه آپادانا و مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه به شرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091170
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۷/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم زمانی فریزهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمهدی حسینی به شناره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیات مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همرا با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقع ضروری. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941269
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخه ۲۶/۴/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره، حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیرات مندرج بشرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه.. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745702
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۹/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای اصلی شرکت سیمان هرمزگان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12384758
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهمxxx۰ ریالی بانام عادی تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171348
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان درتاریخ ۳۰/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: فعالیت اصلی:صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپرده ی بانکی وموضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال شمسی. مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰۰ریال در زمان تاسیس می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶بنمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی و شرکت بانک سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بنمایندگی اکبر کشاورزیان پیوستی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر ثبت وموسسه حسابرسی فریوران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی محمد سعید اصغریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی محمد حاجی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق ازجمله قراردادها، چک،سفته، برات و... با امضای دو نفر از آقایان حبیب رضا حدادی سیاهکلی، علی اکبر رضایی،مازیار فرخی به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مازیار فرخی و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۵/۰۲/۹۴سازمان بورس اوراق بهادار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158572
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۸۲۲۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۵/۹۳ و تفویض اختیار افزایش سرمایه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی، که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119862
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مُشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759042
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای علی اکبر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه عبارت است از: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیار لازم برای مدیریت منابع انسانی در چهارچوب آئین نامه های مصوب. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل نفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه های شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها، و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطیاق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668271
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید کامل تقوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره؛ آقای کوروش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سنگ آهن گل گهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای علی اکبر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه،از کار افتادگی و پس اندازکارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای سید محسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. امضای کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه عبارت است از: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه های مصوب دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه های شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی وتصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها، و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظوراطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402201
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان عضو علی البدل
موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو علی البدل
موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269967
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سنگ آهن گل گهر با نمایندگی کوروش پرویزیان بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با نمایندگی علی اکبر رضایی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نمایندگی سید کامل تقوی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با نمایندگی سید محسن فاضلیان بسمت عضو هیئت مدیره سید محسن فاضلیان، بسمت مدیرعامل شرکت. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269970
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریالٍ به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۲/۹۲/xxx۴ مورخ ۲۸/۷/۹۲ بانک سپه ممتاز بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250421
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین در تاریخ ۶/۹/۹۲ بشماره ثبت xxx۸۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، و اوراق بهادار با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
۲ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال.
۳ـ مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خیابان خرمشهر، کوچه شکوه ـ پلاک ۱۳
۴ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxx۴ میلیون ریال می باشد.
۵ـ اولین ارکان صندوق:
۱ـ ۵ـ شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر
۲ـ ۵ ـ شرکت تامین سرمایه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی مازیار فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان ضامن نقدشوندگی
۳ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی محمدسعید اصغریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان متولی
۴ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی نصرالله صالح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان حسابرس برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مشترک دو نفر از سه نفر آقایان: سید محسن فاضلیان، علیرضا برادران، حسین کیانی زاده، همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه.
به موجب نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999199
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999204
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxxxxxxxx۵ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ بانک مسکن شعبه طالقانی مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970523
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام با نمایندگی آقای کورش پرویزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارفتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با نمایندگی آقای علی اکبر رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا برادران به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای محسن فاضلیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن فاضلیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894808
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ خرمشهر نبش ک شکوه پ۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918579
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ خرمشهر نبش ک شکوه پ۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468343

آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288086
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800825
آگهی تاسیس شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: الف ـ موضوع فعالیت اصلی عبارت است از پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه.

ب ـ موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

۱ـ ارایه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

۱ـ۱ـ روش بهینه و زمان‌بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز.

۲ـ۱ـ روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار

۳ـ۱ـ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود.

۴ـ۱ـ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن.

۵ـ۱ـ فرآیند واگذاری اوراق بهادار

۶ـ۱ـ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه.

۷ـ۱ـ ادغام، تملک، ساختار سازمانی و مالی شرکتها

۸ـ۱ـ امور مدیریت ریسک

۹ـ۱ـ آماده‌سازی شرکتها جهت رتبه‌‌بندی توسط موسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها.

۱۰ـ۱ـ امور سرمایه‌گذاری.

۱۱ـ۱ـ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار.

۲ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار.

۳ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن.

۴ـ ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها.

۵ـ ارایه خدمات مدیریت دارایی‌ها.

۶ـ ارایه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها.

۷ـ کارگزاری

۸ـ کارگزار/معامله‌گری

۹ـ سبدگردانی

۱۰ـ بازارگردانی

۱۱ـ سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپردههای سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها.

۱۲ـ جلب حمایت بانکها، بیمه‌ها، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار.

۱۳ـ کمک‌ به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری.

۱۴ـ کمک به شرکتها جهت صدور، تایید و قبول ضمانت‌نامه.

تبصره۱: انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است.

تبصره۲: انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خیابان آرش غربی ـ پلاک۱۲ ـ طبقه ۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۹/۸/۹۰ نزد بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیارxxx۴ پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سنگ آهن گل‌گهر سهامی‌عام به شماره ثبتxxx با نمایندگی آقای کورش پرویزیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی قلی‌پور‌خانقاه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارفتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمد سبزوی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت صنعتی و معدنی چادرملو سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا برادران به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محسن فاضلیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای سید محسن فاضلیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبتxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبتxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات