گرمانیا پارس

شرکت گرمانیا پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320695973 ()
10
افراد
11
آگهی‌ها
418628
شماره ثبت
1390/8/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553776
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور آمود راه سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553782
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن عدل خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهندسین مشاور آمودراه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی تا تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۲
در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962982
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن عدل‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسین مشاور آمود راه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی‌دوست به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تجارت پیشه‌گان صنعت پرشین بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779485
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن عدل‌خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهندسین مشاور آمودراه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر آقایی‌دوست و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی و شرکت تجارت پیشه‌گان صنعت پرشین بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی تا تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۲

در تاریخ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501447

آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11476628
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۶۲۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470873

آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ بخارست خ ۱۵ پ۱۵ ط پنجم کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111558
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ بخارست خ ۱۵ پ۱۵ ط پنجم کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451044

آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876005
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558184
آگهی تأسیس شرکت گرمانیا پارس سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار کیهان و ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اخذ و اعطای نمایندگی اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری کلیه فعالیتهای مجاز مربوط به تولید و بازرگانی انواع مصالح ساختمانی سایر فعالیتهای مجاز انتفاعی مشارکت در کلیه امور تولیدی خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد خ کوهستان خ میثاق کوی دوم شرقی پلاک ۸ چهارم شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۰ مورخ ۶/۶/۹۰ نزد بانک سامان شعبه سرو و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۹ مورخ ۲۳/۷/۹۰ نزد بانک سامان شعبه سرو پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم زهرا شاهپوری‌ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم شهلا صمدی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدرضا کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم نرجس بهرام‌پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای احسان شمسی‌نژادراوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمدرضا کاظم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای حمید فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم شکوفه رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات