کشت و صنعت مبین دام نیکان

شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320690394 (فعال)
16
افراد
14
آگهی‌ها
417614
شماره ثبت
1390/8/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14575074
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، چهارراه سرهنگ سخایی ، خیابان سی تیر ، خیابان شهید سرهنگ سخایی ، پلاک ۴۳ ، طبقه منفی ۱ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575127
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14575137
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658214
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بوسیله هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658224
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سامان فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658232
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سامان فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219768
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سیدخندان خیابان شهید کابلی کوچه شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه اول غربی کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444681
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت مبين دام نيكان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۰۳/xxx۶ به قرارذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال تعیین گردیدند آقای سعید هدایتی حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار تفاهم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444694
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت مبين دام نيكان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و هیئت مدیره) ـآقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره ـآقای جعفر بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ,سفته,بروات,قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714068
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۷۶۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۳/۲/xxx۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج فتحی لهمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفقاً مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفرداً مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574851
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای وحید شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ابوالقاسم رجب‌خیلی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای ایرج فتحی‌لهمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۳/۲/xxx۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای مصطفی رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ایرج فتحی‌لهمالی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ایرج فتحی‌لهمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفقاً مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای منفرداً مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۱۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614007
آگهی اصلاحی شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۷/ث۳۲/۹۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ بدینوسیله اعلام می گردد سهام شرکت بی نام صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289292
آگهی اصلاحی شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۹۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۷/ث۳۲/۹۰ مورخ ۱۰/۸/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد سهام شرکت بی نام صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409907
آگهی تأسیس شرکت کشت و صنعت مبین دام نیکان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی و دامداری ـ طیور ـ آبزیان ـ زنبورعسل ـ پرندگان زیستی ـ تهیه خوراک دام ـ اخذ تسهیلات او وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان ری ـ خ شهید موسوی کوچه شهید منصور افشار پلاک ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۶ مورخ ۱۰/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسن مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید یاسر قوامی‌خبیصی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای مرتضی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای ایرج فتحی‌لهمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد..

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای حمید فرهنگی‌ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید ابوالقاسم رجب‌خیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات