توسعه مولد نیروگاهی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320689841
23
افراد
28
آگهی‌ها
417446
شماره ثبت
1390/8/8
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه مولد نیروگاهی جهرم

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه مولد نیروگاهی جهرم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14782110
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای علیرضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685470
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‎های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ شرکت به تصویب گردید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ، به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ، به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار ، به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ، به عنوان بازرس علی البدل ، به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447216
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای سیدرضا خادمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192953
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طرح و احداث و بهره برداری نیروگاه ها و تولید، توزیع، خرید و فروش انرژی برق، ـ سرمایه گذاری در خرید نیروگاه ها، ـ تامین مالی، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه، ـ صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات، ـ شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی پروژه های احداث نیروگاه های تولید برق و اجرای آن ها. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، مؤسسات و بنگاه ها و ایجاد و تأسیس شرکت های جدید در داخل و یا خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ـ انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات کالا و خدمات نیروگاهی، ـ استفاده از خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکت ها، کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه، ـ استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت، ـ انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، مؤسسات و بنگاه ها و ایجاد و تأسیس شرکت های جدید در داخل و یا خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ـ انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات کالا و خدمات نیروگاهی، ـ استفاده از خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکت ها، کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه، ـ استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192978
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192987
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره و حسین آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و پیمان کنعان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به کدملی xxxxxxxxx۳۶، به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علیرضا معلم به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، به سمت عضو هیات مدیره و سید رضا خادمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره بر مبنای ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642346
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای بهزاد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کیان ایلکا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624434
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486212
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۷/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267933
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270012
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۷ , xxx مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ۲) موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشاوره و اجراء کلیه پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خارجی و داخلی و دولتی و خصوصی در زمینه‌های مذکور، خرید و فروش، صادارت و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و نیز اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و وام از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی. ۴) مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعبه است) تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه حمید طاهری، نبش ایثار سوم، ساختمان سرمایه گذاری امید، پلاک ۵۶، طبقه اول، واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۸۲ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد. که کاملا تادیه شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: حبیب اله بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. بهزاد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کریم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره. عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره. غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضوء هیئت مدیره. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱. تصویب میزان سود تقسیمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ۲. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۳. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. ۴. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال می‌باشد و شرکت فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و xxx۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123610
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه مولد نیروگاهی جهرم» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016126
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. بانک سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و بانک تجارت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت پتروامیدآسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت مدیریت انرژی تابان هوربشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763073
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) خیابان حمید طاهری نبش ایثار سوم پلاک ۵۶ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631460
آگهی تغییرات شرکت زرين كالاي مبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/ ۷/ xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۸۲سهم xxx۰ریالی با نام از محل آورده غیر نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475943
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حبیب اله بیطرف به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی حمیدرضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیئت مدیره بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی عباس عبدلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی عبدالحمید امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی شهرام بابالویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کریم آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388273
آگهی تغییرات شرکت زرين كالاي مبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بانک سپه با شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ بانک تجارت (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۸۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181176
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۴۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس.تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان صائب تبریزی غربی، کوچه شهید بی بی شهربانویی، پلاک ۱۲ طبقه اول به کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138622
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720384
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیئت داودیان کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای حبیب اله بیطرف کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا ش م xxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای عبدالحمید امامی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان ش م xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584925
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.آقای محمد عبدالحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید اسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره.خانم معصومه حبیبی کند بن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فلزات زرین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره.آقای ابوالفضل دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579669
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx ۱۶/۴/xxx۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید xxxxxxxxx۵۳ شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان xxxxxxxxx۷۷ شرکت پترو امید آسیا xxxxxxxxx۸۵
صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166572
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596208
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ خالد اسلامبولی ک سوم پ ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11882610
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ خالد اسلامبولی ک سوم پ ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577120
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073030
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712689
آگهی تاسیس شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۸/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشاوره و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی, عمرانی, صنعتی، کشاورزی و خدمات مجاز در ارتباط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خارجی و داخلی و دولتی و خصوصی در زمینه‌های مذکور, خرید و فروش, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و نیز اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان صنعت ـ خ ایران زمین ـ خ گلستان ـ کوچه چهارم شرقی ـ پلاک۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ۲۷/۷/۹۰ نزد بانک سپه شعبه توانیر ولیعصر xxx۶ پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای جواد پورآقائی‌اردکانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای پیمان کریمی‌یگانه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت پترو امید آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عبدالرضا مددی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای سید عبداله پورعباسی‌گل‌سفیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای کامران خدائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات