مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320688781 ()
9
افراد
30
آگهی‌ها
417373
شماره ثبت
1390/8/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14818941
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و نامه شماره xxx۵۶,xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۸ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تیموری ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود آقایی ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسنعلی تقی زاده لنده ک.مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محمد تقی بابائی ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضوهیأت مدیره تعیین گردیدند.هیأت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳ ـ ۵ ـ ۲ ـ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ ـ ۵ ـ ۲ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. ۷ ـ ۵ ـ ۲ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۸ ـ ۵ ـ ۲ ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608176
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( xxxxxxxxx۹۰ ) شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ( xxxxxxxxx۷۹ ) شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ( xxxxxxxxx۷۳ ) شرکت پترو امید آسیا ( xxxxxxxxx۸۵ ) شرکت سرمایه گذاری سپه ( xxxxxxxxx۴۰ ) موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال آتی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۷ به اتفاق آرا تصویب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036945
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ ومجوز xxx۲۳/xxx مورخه ۱۰/۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981225
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ و مجوز xxx۳۹ , xxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند ش. م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش. م xxxxxxxxx۴۶ به بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829345
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx۷ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ بانک سپه شعبه میرداماد غربی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756152
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صباغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ طی به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حمید تیموری به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای علیرضا حمصیان اتفاق به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره. هیات مدیره بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه، قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. ۳ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۶ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. ۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441757
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۵/ xxx/ مورخ ۲۳/ ۲/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۵ تصویب گردید. اشخاص حقوقی بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ش م xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید سهامی عام ش م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۷۳ شرکت پترو امید آسیا سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۸۵ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص ش م xxxxxxxxx۶۱ موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244613
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان ولیعصر خیابان پروین کوچه ایثار ۳ پلاک ۲ طبقه دوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015060
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ ومجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۸/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بلوار نلسون ماندلا (خیا بان آفریقا) خیابان شهید طاهری نبش کوچه ایثار سوم پلاک ۲ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730994
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴، مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645310
آگهی تغییرات شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxx۵/xxxمورخ ۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شامل ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209065
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119224
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۹/۱۲/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح زیر می باشد ۱ ـ نام و شماره ثبت: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شماره ثبت xxxxxx ۲ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: الف ـ موضوعات اصلی: ۱ ـ مدیریت و سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه طرحهای صنعتی بالاخص برق و انرژی در داخل و خارج از کشور ۲ ـ تولید و خریدوفروش و ترانزیت انرژی برق و انجام معاملات برق و انرژی در داخل و خارج از کشور ب ـ موضوعات فرعی: ۱ ـ انجام مطالعات و بررسی های فنی، اقتصادی و مالی و طرحهای سرمایه گذاری، اصلاح ساختار مدیریتی، تولیدی ۲ ـ انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل واردات، صادرات و ترانزیت برق و انواع کالاهای مجاز و خدمات فنی و مهندسی ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انجام هر گونه اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات ۳ ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر و شعب و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور ۳ ـ مرکز اصلی نشانی شعب و کدپستی: تهران ـ بلوار آفریقا ـ خ آرش غربی ـ شماره ۱۲ ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ و شرکت فاقد شعبه می باشد. ۴ ـ مدت شرکت: نامحدود است ۵ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال تما ما پرداخت شده می باشد. ۶ ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ۷ ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسنعلی تقی زاده لنده نام پدر مهرعلی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش نام پدر ابوالقاسمxxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید xxxxxxxxx۷۹به نمایندگی آقای احمد صباغی نام پدر شکور xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات آینده اندیش نگر xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای حمید تیموری نام پدر رضاxxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید آسیا xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای علی متدین روحی نام پدر احمدxxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره ۸ ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. در خصوص سایر مقررات مربوط به تقسیم سود از قانون تجارت مطابعت می گردد. ۱۰ ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمبن شده است: مبلغ دیون شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد xxx۳ مبلغ xxxxxxxxxxxx۲ ریال بدهی جاری و مبلغ xxxxxxxxx ریال بدهی غیرجاری (ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان) می باشد. شرکت بدهی و تعهدات احتمالی ندارد. ۱۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در روزنامه اطلاعات صورت می گیرد. اساسنامه شرکت و دوترا زنامه حساب سود وزیان شرکت مر بوطه به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی های شرکت و اموال منقول و غیر منقول ان در این اداره و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان اماده می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064818
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت مدریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12064825
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای احمد صباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ست نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن علی تقی زاده لنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای حمید تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای علی متدین روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406294
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل دفاتر ثبت تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715505
آ گهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صباغی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ش.م xxxxxxxxx۷۳ جایگزین آقای رضا عبادزاده سمنانی برای بقیه مدت تصدی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516697
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252997
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی محمدعلی شکراللهی حسن باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150310
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۲۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150374
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049074
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049136
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741866
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای حامد هیئتداودیان به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت خدمات آینده اندیشنگر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علیزاده بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاضبخش به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهیحسنباروق به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا عبادزادهسمنانی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای محمدعلی شکراللهیحسنباروق به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۸/۹۰
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741944
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نگین سپه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700656
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نگین سپه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918623
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای حامد هیئت داودیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علیزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا عبادزاده سمنانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۸/۹۰

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719823
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941710
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857685
آگهی تأسیس شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

ـ مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرحهای صنعتی بالاخص برق و انرژی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ تولید و خرید و فروش و ترانزیت انرژی برق و انجام معاملات برق و انرژی در داخل و خارج از کشور.

۳ـ انجام مطالعات و بررسی‌های فنی، اقتصادی و مالی و طرحهای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار مدیریتی، تولیدی.

۴ـ انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل واردات، صادرات و ترانزیت برق و انواع کالاهای مجاز و خدمات فنی و مهندسی.

۵ـ ایجاد و تأسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انجام هرگونه اقدامات و فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب قوانین و مقررات.

۶ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکت‌های داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر و شعب و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آفریقا، خیابان آرش، پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سیصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد سیصد میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۳/۸/۹۰ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام با نمایندگی آقای حامد هیئت‌داودیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن علیزاده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای کریم قاری‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهی‌حسن‌باروق بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا عبادزاده‌سمنانی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمدعلی شکراللهی‌حسن‌باروق به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای رضا معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات