توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید

شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320684583 (فعال)
12
افراد
29
آگهی‌ها
14985
شماره ثبت
1390/8/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13565910
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
درمرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح ذیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. به موجب نامه شماره xxx۸۴/۹۶ مورخ ۱۹/۰۴/۹۶ اداره ثبت شرکتهای سهامی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ مرکز اصلی شرکت به نشانی: قم شهر سلفچگان منطقه ویژه سلفچگان خیابان کارآفرین کوچه کارآفرین ۲ پلاک ۰ ساختمان xxx/۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و درمرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم تحت شماره xxx۸۵ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393022
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۳/ xxx مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912385
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی زاهدی اول با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و مهرداد توکلی ملایری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مجتبی داستانی حسین آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آرش گلرخیان باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و اسحق حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912404
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883824
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را ناشی از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825335
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران پاسداران بعد از خیابان گل نبی روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ طبقه ۴ واحد ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610773
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه كامه سپید شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی زاهدی اول با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهرداد توکلی ملایری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محسن مظاهری نیا با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آرش گلرخیان باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و اسحق حیدری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680217
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۴ ماده و ۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: نام وشماره ثبت شرکت: توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت ونوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: واردات و صادرات و خرید و فروش تهیه تولید و توزیع و بسته بندی انواع مواد غذایی مجاز انواع نوشابه‌های غیر الکلی و انواع آبهای معدنی و انواع مواد گوشتی و پروتئینی و گیاهی و انواع مواد لبنی و انواع آبزیان و انواع سوسیس و کالباس تهیه و تولید و بسته بندی انواع خشکبار ادویه جات و حبوبات و انواع ترشیجات و شوریجات و راه اندازی فروشگاه زنجیره‌ای جهت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا در زمینه موضوع شرکت و واردات انواع ماشین آلات مورد نیاز صنایع فوق و صادرات تولیدات شرکت به خارج از کشور کالا از کلیه کمرکات کشور شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور سود آور مجاز با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز مرتبط با موضوع فعالیت. مرکزاصلی شرکت: مرکزاصلی شرکت شهرتهران پاسداران روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت فاقد شعب است مدت شرکت فعالیت شرکت: ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ (سی میلیاردریال) تماما پرداخت شده_است شرکت فاقدسهام ممتازاست. هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره ومدیرعامل: آقای مهدی زاهدی اول فرزند غلامرضا به ش ش xxx۶ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد توکلی ملایری فرزند عباسعلی به ش ش xxx باکد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش گلرخیان فرزند محمدرضا به ش ش xxxxxxxxx۵ باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مظاهری نیا فرزند محمد باقر به ش ش xxx۰۷ با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسحق حیدری فرزند علی اصغر به ش ش xxx۱۹ با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم میتواند شخصا، ویاوکیل یا قائم مقام قانون یاشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضوربه هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهدداشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع را خواهند_داشت: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعدازتصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و انوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۹/۱۲/xxx۳: جمع بدهیهای جاری: xxxxxxxxx۳۱ ریال جمع بدهیهای غیر جاری: xxxxxxxxx۰ ریال جمع بدهیهای: xxxxxxxxxxxx ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12583107
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتيباني مه كامه سپيد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273611
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۶۸۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زاهدی اول به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد توکلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش گلرخیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273616
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۶۸۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی زاهدی اول با کدملی xxxxxxxxx۱ و آرش گلرخیان باکدملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد توکلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124014
آگهی تغییرات شرکت توسعه وپشتیبانی مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. تعداد اعضاء هیات مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124029
آگهی تغییرات شرکت توسعه وپشتیبانی مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی زاهدی اول با کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن مظاهری نیا باکدملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد توکلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124247
آگهی تغییرات شرکت توسعه وپشتیبانی مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زاهدی اول با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محسن مظاهری نیا باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهرداد توکلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090745
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761801
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ نام شرکت به " توسعه وپشتیبانی مه کامه سپید " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761816
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600378
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سه میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585507
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به دونفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585509
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی زاهدی اول. به شماره ملیxxxxxxxxx۱ وآقای آرش گلرخیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585510
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از xxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ...........................تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585512
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زاهدی اول. به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وآقای آرش گلرخیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوربانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضامدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688705
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپیدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ۰۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان پاسداران بعد از گل نبی پ۵۲ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338045
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان پاسداران بعد از گل نبی پ ۵۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622645
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محسن جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۳ تاریخ تولد۱۷/۰۳/xxx۲ فرزند سید محمد با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغxxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxxریال افزایش داد. آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامهxxx۶ تاریخ تولد۲۲/۰۵/xxx۶ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.
۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره, آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور, قراردادها, چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
در تاریخ۲۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117238
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۱۷/۰۳/xxx۲ فرزند سید محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۲/۰۵/xxx۶ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , آقای محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور , قراردادها , چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506694
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئوليت محدود تبديل گرديد. ۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصويب رسيد. ۲ـ ۱ـ سرمايه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ريال می باشد، که تماما پرداخت گرديده است و اسامی شرکاء و ميزان سهم الشرکه آنان به شرح ذيل می باشد: آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به ميزان سهم الشرکهxxx/xxx/xxx ريال، خانم زينب سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به ميزان سهم الشرکهxxx/۲ ريال، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به ميزان سهم الشرکهxxx/xxx/xxx ريال. ۳ـ ۱ـ اعضاء هيئت مديره برای مدت ۲ سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئيس هيئت مديره، خانم زينب سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئيس هيئت مديره، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هيئت مديره، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مديرعامل. ۴ـ ۱ـ کليه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور ، قراردادها، چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مديرعامل و يکی از اعضای هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مديرعامل و يکی از اعضای هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاريخ۰۸/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883771
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپیدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو‌ق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به بامسئولیت‌محدود تبدیل گردید.

۱ ـ ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد:

آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به میزان سهم‌الشرکهxxx/xxx/xxx ریال، خانم زینب‌سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به میزان سهم‌الشرکهxxx/۲ ریال، آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به میزان سهم‌الشرکهxxx/xxx/xxx ریال.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم زینب‌سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور ، قراردادها، چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961728
آگهی تأسیس شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع و بسته‌بندی انواع مواد غذایی مجاز و انواع نوشابه‌های غیرالکلی و انواع آبهای معدنی و انواع موادگوشتی و پروتئینی و گیاهی و انواع مواد لبنی و انواع آبزیان و انواع سوسیس و کالباس. تهیه و تولید و بسته‌بندی انواع خشکبار ، ادویه‌جات و حبوبات و انواع ترشیجات و شوریجات. راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا در زمینه موضوع شرکت و واردات انواع ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع فوق و صادرات و تولیدات شرکت به خارج از کشور، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور. شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی. اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی. اخذ وام و اعتبار به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه امور سودآور مجاز با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز و مرتبط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان پاسداران‌ـ بن‌بست کوکب‌ـ پلاک۱۲‌ـ واحد۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ششصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۷/۰۷/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه احمدقصیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم زینب‌سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور ، قراردادها، چک و سفته و بروات‌ و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد..

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبتxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات