گنجینه زرین شهر

شرکت گنجینه زرین شهر (موسسه)

شناسه ملی 10320673174 ()
6
افراد
28
آگهی‌ها
28234
شماره ثبت
1390/7/18
تاریخ تأسیس

اشخاص گنجینه زرین شهر

در این بخش تمامی اشخاصی که در گنجینه زرین شهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14751698
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۸,xxx مورخه ۲۷/۰۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۷ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367773
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ ومجوز شماره xxx۰۵/xxxمورخ ۱۰/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بند زیر به ماده ۴۰ اساسنامه موضوع وظایف مدیر به اساسنامه صندوق اضافه گردید: پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان - بند زیر به ماده ۴۴ اساسنامه موضوع وظایف متولی به اساسنامه صندوق اضافه گردید: اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق بند زیر به ماده ۵۸ اساسنامه موضوع اطلاع رسانی به اساسنامه صندوق اضافه گردید: اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367784
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxx۹۵/xxxمورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویۀ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصرة این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویۀ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند. - ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز ، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230146
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۷,xxx مورخ ۶/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶تصویب گردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156083
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۷ / xxx مورخ ۱۸ / ۰۲ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: "ماده ۱۹- در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید. تبصره ۱: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می باشد. تبصره ۲: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد".
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998983
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ ومجوز xxx۳۸ , xxx مورخه ۲۳/۱۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: «ماده ۱۷ - تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد_بود» تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق بدین شرح اصلاح گردید: «ماده ۱۹ - تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد_بود.» بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه (تعریف روزهای کاری) بدین شرح اصلاح گردید: ماده ۱ - بند ۲۸ - روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941648
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تو مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه تمدن xxxxxxxxx۰۷ به عنوان مدیر ثبت صندوق جایگزین (بانک شهر xxxxxxxxx۸۱) تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941653
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۷۱ به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.» در اساسنامه صندوق گنجانده شد. - ماده ۷۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: این اساسنامه در ۷۲ ماده و ۷۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۶ به تصویب مجمع صندوق رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751777
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۶/xxx مورخ ۱۸/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۲ بند و اساسنامه موسسه به شرح ذیل اصلاح گردید: به غیراز مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه گذارمی تواند حداکثر ۱۰ ٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. " پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564040
آگهی تغییرات گنجینه زرین شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳/xxx مورخ ۴/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد. موسسه حسابرسی وخدمانت مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470810
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۸/۳/xxx۶ مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به گنجینه زرین شهرتغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149755
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۵/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۸/۷/xxx۵ تا تاریخ ۱۸/۷/xxx۸ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری احمد ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت ضامن نقد شوندگی و بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی علی سمیعی برسری ک. م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرثبت و مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی ک. م xxxxxxxxx۷ بسمت متولی. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت حسابرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105782
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۲۴/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082882
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۶۹/xxx مورخ ۶/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد. موسسه حسابرسی وخدمانت مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532129
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ ومجوز شماره xxx۵,xxx مورخ ۱۴/۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند "د" ماده ۲۲اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد"
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331305
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر به‌شماره‌ثبت۲۸۲۳۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۰۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاءآقای محمود رضا خواجه نصیری و آقای مسعود سلیمی و در غیاب آقای محمود رضا خواجه نصیری با امضای آقای آرمان اسدی و آقای مسعود سلیمی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود رضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294573
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان شهر به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب شد، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید و مؤسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252627
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر به‌شماره‌ثبت۲۸۲۳۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ماده و ۷۷تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی صندوق گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084158
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین شهر به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx / xxx مورخ ۲۷/ ۱۱/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس صندوق به تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان چهاردهم غربی شماره ۶ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. متولی صندوق از مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ش م xxxxxxxxx۰۹ تغییر یافت. حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی فاطر به مؤسسه حسابرسی سامان پندار ش م xxxxxxxxx۶۹ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084162
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین شهر موسسه به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۷/ ۱۱/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757914
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین شهر به شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جمالی حسن جانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسن صفرپور شماره ملی xxxxxxxxx۴ ومسعود سلیمی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان صاحبان امضای مجاز صندوق انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و... با امضاء دونفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدحسن صفرپور و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684387
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه‌گذاری امین شهر غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۸/ ۵/ ۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد ۱۰ هزار واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین شهر متعلق به شرکت تامین سرمایه امین ش م xxxxxxxxx۲۶ به شرکت تامین سرمایه آرمان منتقل گردید. شرکت تامین سرمایه آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷به عنوان مدیر جدید صندوق انتخاب شد. ترکیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید: شرکت تامین سرمایه آرمان ش م xxxxxxxxx۰۷ به سمت مدیر صندوق بانک شهر ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت شرکت بانک سامان xxxxxxxxx۹۳ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود و موسسه حسابرسی بیات رایان ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت متولی صندوق وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه ش م xxxxxxxxx۷۴ سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1573858
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه‌گذاری امین شهر به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687311
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه ‌گذاری امین شهر به شماره ثبت۲۸۲۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۵/۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10603151
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه ‌گذاری امین شهر به شماره ثبت۲۸۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۴/۵/۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626610
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین شهر ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک و سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر (علی سنگینیان ـ فرشته سعیدی ـ داود رزاقی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604050
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین شهر ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۸/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک و سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر (علی سنگینیان ـ فرشته سعیدی ـ داود رزاقی) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.

در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753467
آگهی تأسیس شرکت صندوق سرمایه گذاری امین شهر
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۷/xxx۰ تحت شماره xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مجوز انتشار کلیه اوراق بهادار مذکور بایست توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۲ سال.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر ـ بالاتر از بولوار میرداماد ـ خیابان قبادیان ـ شماره ۵۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت تامین سرمایه امین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید علی سجادی به سمت مدیر صندوق.

۲ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای علیرضا جم بسمت متولی صندوق.

۳ـ ۵ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای سید جواد سیدابراهیمی بسمت حسابرس صندوق.

۴ـ ۵ ـ شرکت بانک سامان سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا ملک‌محمدی بسمت ضامن جبران خسارت یا سود صندوق.

۵ـ ۵ ـ شرکت بانک شهر سهامی‌عام با نمایندگی آقای هدایت‌اله منصوری بسمت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: صاحبان امضای مجاز صندوق عبارتند از

۱ـ محمد آرام‌بنیار

۲ـ سید علی سجادی

۳ـ حمیدرضا میرمحمد. لذا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضای دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمد آرام و مهر صندوق معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات