دهکده پاک سلامت

شرکت دهکده پاک سلامت (شرکت تعاوني)

شناسه ملی 10320662603
19
افراد
15
آگهی‌ها
415376
شماره ثبت
1390/7/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12639760
آگهی تغییرات شرکت دهكده پاك سلامت شركت تعاوني به شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای بهزاد رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای بهمن صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی صاعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند.آقای بهزاد رحمانی به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء ۱- بهزاد رحمانی مدیرعامل بعنوان دارنده امضاء ثابت ۲- بهمن صبوری زاده نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639758
آگهی تغییرات شرکت دهكده پاك سلامت شركت تعاوني به شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسید آقای کیکاوس ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ – آقای هوشنگ برکت به کدملی xxxxxxxxx۳ – خانم مرضیه هدی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرسین اصلی و بهنود رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.آقای بهزاد رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ – آقای بهمن صبوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ - آقای علی صاعدی به کدملی xxxxxxxxx۸- آقای مهدی شنطیا به کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای مهدی دریایی سرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ - آقای سیدمحسن علمی به کدملی xxxxxxxxx۱ - آقای شهرام شنطیا به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سید علی صدرالغروی به کدملی xxxxxxxxx۵ – آقای علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208945
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت به‌شماره‌ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۳/۹/۹۳ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ به تصویب رسید. آقای سعید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود خلقی به کدملی xxxxxxxxx۹ وخانم مرضیه هدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی و آقای بهنود رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11230592
آگهی اصلاحی شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت به شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۹/ت۳۲/۹۱ مورخ ۱۰/۴/۹۱ بدینوسیله اعلام می‌گردد سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۱ ریال به xxx/xxx/xxx/۱ افزایش یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924116
آگهی اصلاحی شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت به شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۹/ت۳۲/۹۱ مورخ ۱۰/۴/۹۱ بدینوسیله اعلام می گردد سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۱ ریال به xxx/xxx/xxx/۱ افزایش یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643245
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643250
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای محمود خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه هدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی آقای سعید دهقان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی دریایی سرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل و آقای علی صاعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی شنطیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی اکبر سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز فروغی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای همایون رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۹/۷/xxx۳.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9888808
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای بهزاد رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن صبوری‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت‌مدیره و آقای بهزاد رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با ۲ امضای بهزاد رحمانی‌ مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت بهزاد رحمانی رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره امضای همایون رحمانی منشی هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036981
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مواد ۳۶ و ۲۲ و ۱۲ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952860
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643235
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهزاد رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن صبوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای بهزاد رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با ۲ امضای بهزاد رحمانی مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت بهزاد رحمانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای همایون رحمانی منشی هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643204
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ مواد ۳۶ و ۲۲ و ۱۲ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11592464
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمود خلقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه هدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی آقای سعید دهقان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی دریایی‌سرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل و آقای علی صاعدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی شنطیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی‌اکبر سهیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای بهروز فروغی‌نیا به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای همایون رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۹/۷/xxx۳.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9879425
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خدمات نگهداری سالمندان و تامین امکانات بقیه طبق اساسنامه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کارگر شمالی بالاتر از فاطمی ک مریخ ساختمان پزشکان طبقه سوم پ۸ ـ کد پستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به هفت سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هفت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ۲۹/۳/۹۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه وصال شیرازی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای بهمن صبوری‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محسن علمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای یوسف محمدی‌دارابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۴ـ۵ـ آقای بهزاد رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۵ـ۵ـ آقای بهزاد رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید جعفر موسوی‌جوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهنود رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9821952
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دهکده پاک سلامت
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خدمات نگهداری سالمندان و تامین امکانات بقیه طبق اساسنامه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کارگر شمالی بالاتر از فاطمی ک مریخ ساختمان پزشکان طبقه سوم پ۸ ـ کد پستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به هفت سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هفت سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ۲۹/۳/۹۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه وصال شیرازی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای بهمن صبوری‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محسن علمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای یوسف محمدی‌دارابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۴ـ۵ـ آقای بهزاد رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت‌مدیره به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۵ـ۵ـ آقای بهزاد رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سید جعفر موسوی‌جوردی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای بهنود رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات