آرمان سازان توسعه اندیش

شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320627671 (فعال)
14
افراد
29
آگهی‌ها
13134
شماره ثبت
1390/5/26
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر آرمان سازان توسعه اندیش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آرمان سازان توسعه اندیش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آرمان سازان توسعه اندیش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آرمان سازان توسعه اندیش در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14924973
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13134 و شناسه ملی 10320627671
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/08/1398: ـ آقای محمد نامجو به شماره ملی 2990349820 به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس(سهامی خاص) به شناسه ملی 10320627652 به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی 1971862193 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی 2992867667 به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی 10104098988 به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی 2992867667 به سمت مدیرعامل ـ امضا اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980910922849794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14737422
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸: - ترازنامه و حساب سود و زیان ( صورت‌های مالی ) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ به تصویب رسید . - مدیریت حساب گستر پویا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351953
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx (یکصد میلیون ریال) به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ (چهل میلیارد)ریال منقسم به تعداد xxxxxx۰۰ (چهل میلیون) سهم عادی یک هزار ریالی با نام، از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283423
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ـ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283422
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ـ شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618172
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470922
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶: مرکز اصلی شرکت از آدرس کرمان بلوار جمهوری اسلامی ایران خیابان لاری نجفی (۲۰ متری نادر) کوچه شماره ۱ پلاک ۲۰ طبقه دوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ به آدرس کرمان خیابان شهید کامیاب کوچه شماره ۲ مجتمع محارم (آفتاب) بلوک ۴ طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041909
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵: آقای سیدمحمد ابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031368
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: - شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ - آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413864
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴: ـ آقای سیدمحمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369167
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۴: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140495
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ ۱ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678166
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره:
ـ آقای سید محمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای هادی ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء
۲ـ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557034
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکتها و طرحها و پروژه ها و نیز تاسیس و یا مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از جمله شرکتهای گردشگری، بازرگانی و تجاری، مهندسی مشاور، طراحی، نظارت، پیمانکاری و ساخت و ساز مسکن و همچنین تولید کنندگان مصالح، وسایل و ادوات، ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای شرکت ضرورت داشته باشد، ۲. فعالیت در موضوع گردشگری از جمله در بخش هنزا از توابع شهرستان رابر واقع در استان کرمان پس از اخذ مجوز، راه اندازی واحدهای اقامتی، پذیرایی، تاسیس مجموعه های گردشگری، مجتمع های خدماتی میان راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و بطور کلیه هرگونه فعالیت در زمینه گردشگری، ۳. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت، ۴. مبادرت به تحصیل، خرید و فروش مصالح، وسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری، محصولات مرتبط با فعالیت گردشگری و سایر اموال بمنظور رفع نیاز و در جهت نیل به اهداف شرکت، ۵. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه های مختلف از قبیل گردشگری، انبوه سازی مسکن تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر امور مرتبط، ۶. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و نیز واردات و صادرات کلیه محصولات فلزی، فولادی، آهن آلات و مصالح ساختمانی، انواع دام زنده و منجمد، انواع آبزیان و کالاهای پروتئینی و کلیه مواد غذایی مجاز و خوراک دام و طیور، هرگونه محصولات مرتبط با فعالیت گردشگری و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی و توزیع و خرید و فروش آنها در داخل و خارج از کشور، ۷. انجام مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه گردشگری، خدمات طراحی و مهندسی مسکن و خدمات اجرایی، تجهیز، تولید، فروش، اجاره یا بهره برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز ساختمان و سرمایه گذاری مجاز، ۸. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، گشایش اعتبار در کلیه بانکها و موسسات مالی، ۹. مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه گذاری انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و معاملاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بموضوع و توسعه و پیشرفت شرکت مربوط باشد.
صاحبان سهام به خانم لاله عالی وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت بثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557006
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه آنان برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475681
آگهی انتقالی شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/۹۲ مورخ ۹/۱۰/۹۲:
۱ـ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به آدرس کرمان، بلوار جمهوری اسلامی ایران، خیابان لاری نجفی (۲۰ متری نادر) کوچه ۱ پلاک ۲۰ طبقه دوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۳۴ بثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241891
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان لاری نجفی (بیست متری نادر)، کوچه شماره ۱، پلاک ۲۰، طبقه دوم واحد شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124571
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بسمت اعضا هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124472
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ افراد ذیل بسمت اعضا هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند: سیدمحمدابراهیم علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیات مدیره و هادی ایرانمنش بشماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و لاله عالی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیات مدیره و سیدرضا مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ امضا اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931118
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931146
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خ بیست و هفتم ـ پ ۱ ـ واحد ۵ جنوب غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11082957
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۲ـ امضای اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831029
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

` اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438773
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد خ بیست و هفتم پ ۱ واحد ۵ جنوب غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931133
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد ابویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۲ـ امضای اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753718
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۳/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314952
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۰۳/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717581
آگهی تأسیس شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات مجاز. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای عزیزالله میردار‌هریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891705
آگهی تأسیس شرکت آرمان سازان توسعه اندیش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مبادرت به هرگونه مشارکت، سرمایه‌گذاری و معاملاتی مجازی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد. انجام کلیه فعالیت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت باشد. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مورد طرحها و پروژه‌های مختلف از قبیل انبوه‌سازی مسکن، تاسیسات و عمران شهری و روستایی، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی و سایر امور مجاز مرتبط. تاسیس هرگونه شرکت و کارخانه، مشارکت در سایر موسسات و شرکت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز مشارکت در تاسیس شرکت‌ها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت. انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی در داخل و یا خارج از کشور. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه عملیات مربوط. تولید هرگونه کالا جهت فروش‌ داخلی و صادرات مجاز. تحصیل وام و اعتبار از سیستم‌ بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی و یا دادن نمایندگی به شرکتهای داخلی و یا خارجی در داخل کشور و یا کشورهای خارجی. انجام مطالعات فنی و اقتصادی، خدمات طراحی و مهندسی مسکن تجهیز، تولید، فروش و اجاره یا بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و ملزومات موردنیاز ساختمان و سرمایه‌گذاری مجاز

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان سعادت‌آباد بالاتر از میدان کاج نبش خیابان هفتم پلاک۸۶ طبقه چهارم‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ نزد بانک سپه شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای عزیزالله میردار‌هریجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای سید ابوالقاسم شریعت به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی پرهام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مهرداد حاجی‌ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات