توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا

شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320600020 (فعال)
17
افراد
32
آگهی‌ها
408803
شماره ثبت
1390/4/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14730685
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708195
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674542
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری نیرو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت بین المللی فراساحل پتروبیناکیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197519
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه xxxxxxxxx۰۷ شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت ای اف اس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197508
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله والفجر ـ بزرگراه کردستان ـ خیابان هفتادم ـ پلاک ۶ ـ طبقه ۵ واحد ۹ با کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197509
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام تبدیل گردید. سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197510
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197518
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ای اف اس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای یحیی موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682762
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602883
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید یحیی موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آی اف اس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602885
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499320
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت تجارت پایاطاها (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت آی اف اس کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440730
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی‌ها و لغو عاملیت در هر نقطه در داخل کشور افتتاح هر نو ع حساب اعم از جاری، پس انداز و سرمایه گذاری و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد و اوراق بازرگانی. عقد هر نوع قرارداد با دولت و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و خصوصی و اشخاص. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مرجع وتخلیه عینمستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات اعتباری غیر بانکی و مالی و به طور کلی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز هرنوع استقراض و انتشار اوراق مشارکت و اخذ وجه به مبلغ و مدت، میزان هزینه و کارمزد و شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن در صورت لزوم. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح وبطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل و لو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیفاشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321535
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از شهید به شتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳ - طبقه سوم - واحد ۷ به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058817
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037377
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رهن واگذاری اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و تعهد و تضمین به نفع اشخاص ثالث در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت " به ماده ۴۶ اساسنامه الحاق و ماده فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959131
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بی نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۵/۴/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763690
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بی نام از محل مطالبات و آورده نقدی طی گواهی به شماره xxx/xxx/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه بشرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454918
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۹۳موردتصویب قرارگرفت.موسسه حسابرس و خدمات دایارهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194498
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۸۸۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۰/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاءهیئت مدیره برای یقیه مدت تصدی هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید یحیی موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکتو کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748647
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748651
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلینقی سید خاموشی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق کیانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره ) انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727685
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914612
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدعلی نقی سیدخاموشی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066708
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدعلی نقی سیدخاموشی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲ در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586575
آگهی اصلاحی شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ت۳۲/۹۱ مورخ ۱۱/۲/xxx۱ بدینوسیله اعلام میگردد.
آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردید و کدپستی شرکت xxxxxxxxx۷ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11905157
آگهی اصلاحی شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ت۳۲/۹۱ مورخ ۱۱/۲/xxx۱ بدینوسیله اعلام میگردد.

آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردید و کدپستی شرکت xxxxxxxxx۷ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574696
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید علی نقی سید خاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲.
در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574756
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی نقی سید خاموشی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه دکتر بهشتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳ طبقه سوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9576253
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضای هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید علی نقی‌ سید خاموشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرامرز بختیاری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر بالاتر از سه‌راه دکتر بهشتی کوچه دل‌افروز پلاک ۲۳ طبقه سوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690671
آگهی تغییرات شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت فرا ساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی‌ و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید علی نقی‌ سید خاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی‌نژاد تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲.

در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820843
آگهی تأسیس شرکت ژرف کوشان امرداد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره‌ای اجرائی مدیریتی سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های صنعتی مهندسی بازرگانی و اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت و مشاوره در امر ایجاد اجرا توسعه تکمیل بازسازی نوسازی و راه‌اندازی انواع طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی مهندسی اقتصادی تولیدی ساختمانی خدماتی عمرانی و معدنی سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس و مدیریت انواع شرکتها موسسات واحدهای اقتصادی و بازرگانی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه‌ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به منظور گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری در موضوعات شرکت و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چهارچوب مقررات قانونی کشور انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای وصول به هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی ک پانزدهم پ ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۱/۴/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محسن مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم بهناز مهرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای احمد بابای‌شریف‌زمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات