بیمه ما

شرکت بیمه ما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320591652 ()
20
افراد
42
آگهی‌ها
407563
شماره ثبت
1390/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722726
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۷/xxx/۹۸ مورخ ۲/۴/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716909
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۹/xxx/۹۸ مورخ ۱۱/۴/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ کلیه بیمه نامه‌ها و حواله‌های خسارت بر اساس آیین نامه حدود اختیارات مصوب هیأت مدیره خواهد_بود و در خصوص قراردادهای بیمه‌ای مطابق اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و معاون فنی یا معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و معاون فنی شرکت و در غیاب مدیرعامل و معاون فنی با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ قراردادهای غیر بیمه‌ای نیز با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۴ مطابق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت امضاء مبالغ چک‌ها بر اساس سطوح ذیل به اشخاص تعیین شده تفویض اختیار گردید : ۱ ۴ امضاء کلیه چک‌ها تا مبلغ یک میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیر امورمالی متفقا و در نبود یکی از ایشان ، با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت . ۲ ۴ امضاء کلیه چک‌ها تا مبلغ ده میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا در نبود مدیرعامل ، یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت . ۳ ۴ امضاء کلیه چک‌ها بیش از مبلغ ده میلیارد ریال توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت متفقا با مهر شرکت . ۴ ۴ انتقال وجوه میان حساب‌های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک‌های دیگر با تأیید و امضاء مدیرعامل و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقا و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیأت مدیره و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقا و همراه با مهر شرکت . تبصره : در غیاب اشخاص خارج از هیأت مدیره ، شخص مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره دارای اختیارات قانونی نسبت به امضاء چکهای صادره خواهند_بود . افراد مرتبط با بندهای فوق به شرح ذیل ، توسط مدیرعامل با ذکر سمت سازمانی به بانکهای محال علیه معرفی شوند . مجید حسینی آملی به کد ملی xxxxxxxxx۵ معاون مالی و سرمایه گذاری امیرحسین قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ معاون فنی صالح شیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ معاون شبکه فروش و توسعه بازار وحید وثوق آبکنار به کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر امورمالی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690322
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۲/xxx/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بیژن صادق به ک . م xxxxxxxxx۵ به جایگزینی آقای علیرضا هادی به ک . م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خرمندان صابر عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند . سایر اعضای هیات مدیره برای الباقی دوره تصدی در سمتهای خود ابقا گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره به اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح بندهای ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران ، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج . ا . ایران ، - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج . ا . ایران ، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ، - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ، - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا ، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج . ا . ایران ، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ، طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج . ا . ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌شود . همچنین ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تأیید شده به بیمه مرکزی ج . ا . ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ، - ایجاد واحدهایی در ساختار سازمانی شرکت بیمه جهت « حسابرسی و کنترل داخلی » ، « مدیریت ریسک » و « تطبیق مقررات » تحت نظر مدیرعامل شرکت . مسئولین واحدهای فوق مسئول امور کنترلی مندرج در مفاد آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای آنان باید طبق ضوابط آیین نامه مذکور احراز شود . - ایجاد کمیته هایی برای مدیریت ریسک ، حسابرسی و کنترل داخلی ، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات . ریاست هریک از کمیته‌های موضوع این بند با یکی از اعضای غیراجرایی هیئت‎مدیره است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524107
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و ۱۳/۰۵/xxx۷ و ( تنفس مربوطه ) و مجوز شماره xxx۱۷ , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج . ا . ایران اعلام می‌کند . تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج . ا . ایران سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج . ا . ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید . اساسنامه جدید شرکت طبق اساسنامه مورد تائید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ، مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره ، مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345958
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx/۹۷ مورخ ۷/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و همچنین کلیه چک ها ، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲- کلیه بیمه نامه ها و حواله های خسارت بر اساس آیین نامه حدود اختیارات مصوب هیأت مدیره خواهد بود و در خصوص قراردادهای بیمه ای مطابق اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل و معاون فنی یا معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و معاون فنی شرکت و در غیاب مدیرعامل و معاون فنی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳- قراردادهای غیر بیمه ای نیز با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴- مطابق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت امضاء مبالغ چک ها بر اساس سطوح ذیل به اشخاص تعیین شده تفویض اختیار گردید: ۴-۱- امضاء کلیه چک ها تا مبلغ یک میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیر امورمالی متفقاً و در نبود یکی از ایشان، با امضای مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت. ۴-۲- امضاء کلیه چک ها تا مبلغ ده میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا در نبود مدیرعامل، یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت. ۴-۳- امضاء کلیه چک ها بیش از مبلغ ده میلیارد ریال توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت متفقاً با مهر شرکت. ۴-۴- انتقال وجوه میان حساب های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک های دیگر با تأیید و امضاء مدیرعامل و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقاً و همراه با مهر شرکت. تبصره: در غیاب اشخاص خارج از هیات مدیره، شخص مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای اختیارات قانونی نسبت به امضاء چکهای صادره خواهند بود. افراد مرتبط با بندهای فوق به شرح ذیل ، توسط مدیر عامل با ذکر سمت سازمانی به بانکهای محال علیه معرفی شوند. مجید حسینی آملی به کد ملی xxxxxxxxx۵ معاون مالی و سرمایه گذاری - امیرحسین قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ معاون فنی - صالح شیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ معاون شبکه فروش و توسعه بازار - وحید وثوق آبکنار به کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر امورمالی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246602
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۰/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111425
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۵/xxx/۹۷ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده و پرداخت نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx۴/xxx۷ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ بانک ملت شعبه ممتاز ونک تک پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057860
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ مجوز شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تاجیک باغخواص به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور و همچنین اختیارات مدیرعامل بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به قوت خود باقیست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993862
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
پیرو آگهی به شماره‌های مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی‌های شرکت دنیای اقتصاد صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989309
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا هادی دارنده شناسنامه شماره ۸۷ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. نحوه امضا، اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به اتفاق آرا اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ساختار سازمانی شرکت تا سطوح معاونتهای مدیرعامل و مدیریتهای اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود و تصمیم گیری راجع به سطوح پایین‌تر از موارد فوق الذکر و همچنین استخدام کلیه نیروهای مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایا و دستمزد آنها در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت به عهده مدیرعامل می‌باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها و شعب شرکت در داخل کشور و پیشنهاد تاسیس شعب در خارج از کشور به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607300
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۹/xxx/۹۶ مورخ ۲۷/۴/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577269
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۹/xxx/۹۶ مورخه ۱۸/۴/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت بیمه ما به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - شرکت تدبیرگران بهساز ملت (اصلی) xxxxxxxxx۶۸ - شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر (اصلی) xxxxxxxxx۶۹ - شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت (اصلی) xxxxxxxxx۷۴ - شرکت اقتصاد گستر قهرمان (اصلی) xxxxxxxxx۶۸ - شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (اصلی) xxxxxxxxx۹۲ - شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت (علی البدل) xxxxxxxxx۴۰ - شرکت تعاونی معین آتیه خواهان (علی البدل) xxxxxxxxx۱۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398445
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxx/۹۶ مورخه ۱۶/۱/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا هادی ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت ش ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249148
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۵۲/xxx/۹۵ مورخه ۰۷/۰۹/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان رئیس هیات مدیره - حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202085
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۸/۰۳/۹۵ نام شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ صحیح می‌باشد که بدینوسله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894078
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴۱/xxx/۹۵ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب نمودند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849741
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx/۹۵ مورخه ۱۸/۰۲/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت اقتصاد گستر قهرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت تعاونی معین آتیه خواه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719305
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۶۰/xxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رستگار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان رئیس هیات مدیره محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418292
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۴/xxx/۹۴مورخ ۳۰/۶/۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مجید صفدری کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیر عاملبرای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شد اختیارات مندرج در بندهای ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ساختار سازمانی شرکت تا سطوح معاونتهای مدیر عامل و مدیریتهای اجرایی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. تصمیم گیری راجع به سطوح پایین تر از موارد فوق الذکر و همچنین استخدام کلیه نیروهای مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایا و دستمزد آنها در چهارچوب آئین نامه مصوب شرکت بعهده مدیر عامل می باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرفقلی و کلیه امتیازات متصوره. اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعب شرکت در داخل کشور و پیشنهاد تاسیس شعب در خارج از کشور به هیات مدیره جهت تصویب. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی، یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیـر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنـامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینـش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن )، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ضمنا امضاء چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374493
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ وتاییدیه شمارهxxx۶۷/xxx/۹۴مورخ ۱۳/۵/۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی. ـ آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی. ـ آقای منوچهر کبیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی. ـ آقای حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا ی هیات مدیره و مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208146
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۹/xxx/۹۴ مورخ ۱۵/۲/xxx۴ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد ۷ و۵۴ اساسنامه عبارت بورس اوراق بهادار تهران جایگزین عبارت فرابورس ایران گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291777
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx/۹۴ مورخ ه ۶/۳/۹۴ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب نمود صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت توسط مجمع انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597308
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۴/xxx/۹۳ مورخ ۱۸/۵/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512848
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ و مجوز شمارهxxx/xxx۱/۱ مورخ ۱۱/۳/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علیپور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمخان زند شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه معین ملت و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً اختیارات تفویضی به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۳/۸/xxx۱ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522871
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۲ وصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره ۹۳/xxx/xxx۵۹ مورخ ۲۱/۴/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال به مبلغ xxx۰,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به ۱,xxx,xxx,xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل پرداخت نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال طی گواهی شماره xxx۸,xxx مورخ ۲۷/۳/xxx۳ بانک ملت شعبه گاندی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512849
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۱/۳۰ و مجوز شماره ۹۳/xxx/xxx۴۵ مورخ xxx۳/۳/۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تدبیرگران بهساز ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181252
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181253
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امضا کلیه چک ها تا مبلغ پنجاه میلیون ٍٍٍریال توسط رئیس شعبه به اتفاق کارشناس مالی شعبه و در صورت نبود کارشناس مالی به اتفاق کارشناس فنی شعبه همراه با مهر شرکت.
تبصره: پرداخت های مقرر مربوط به پرداخت ویژه یا واریز به حساب مربوط به شعب توسط ستاد انجام و همچنین پرداخت های مربوط به مواردی که نیاز به دریافت مفاصا حساب دارد تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در اختیار شعب قرار می گیرد و مازاد آن طبق روال جاری و اعلام شده در آئین نامه توسط مدیریت مالی انجام خواهد شد.
ـ امضا کلیه چک ها تا مبلغ دویست میلیون ریال توسط مدیر امور مالی یا معاون مدیر امور مالی به اتفاق معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا معاون فنی همراه با مهر شرکت.
ـ امضا کلیه چک ها تا مبلغ دو میلیارد ریال توسط معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل، همراه با مهر شرکت.
ـ امضا کلیه چک ها بیش از مبلغ دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت، همراه با مهر شرکت.
ـ انتقال وجوه میان حساب های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک های دیگر با تائید و امضا معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939269
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین کریمخان زند به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمد علی پور یزدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد علی پوریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ امضا چکها بروات سفته ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939304
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10729562
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" و "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829685
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۳/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپور‌زرندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسین کریمخان‌زند به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمد علی‌پور‌یزدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمد علی‌پوریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ امضا چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم‌مقام و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746363
آگهی تغییرات شرکت بیمه ماسهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان ونک خیابان ونک شماره۹ کدپستیxxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741870
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابرهیم محمدپورزرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیکباغخواص به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات سفتهها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741886
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید تاجیکباغخواص تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11938754
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابرهیم محمدپورزرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیک باغخواص به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939636
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید تاجیک باغخواص تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753636
آگهی اصلاحی شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳۲/ت۳۲/۹۰ مورخ ۱/۱۲/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد سیدمحمد علی‌پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482084

آگهی تغییرات شرکت بیمه ما
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای محمد آرام‎بنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمود رشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره آقای جعفر جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و آقای محمد خدابنده‎لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیک‎باغخواص به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۴/۹۲
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222976
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای محمد آرام‎بنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمود رشیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره آقای جعفر جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و آقای محمد خدابنده‎لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیک‎باغخواص به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۴/۹۲ در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943170
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

و آقای محمد آرام‌بنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمد خدابنده‌لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی میری‌چمیه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمدعلی علی‌پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۱۳/۴/xxx۲.

در تاریخ ۲۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234851
آگهی تأسیس شرکت بیمه ما سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه مختلط براساس پروانه فعالیت از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحصیل پوشش بیمه‌های اتکائی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه‌های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوطه مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخائر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه حداکثر هر خطری که شرکت می‌تواند بیمه کند برابر با بیست درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و ذخائر فنی شرکت (به استثناء ذخیره خسارت معوق) بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد برآن تحصیل بیمه اتکائی نماید میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک ک ژوبین پ ۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۰ مورخ ۹/۳/۹۰ نزد بانک ملت و شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxx۲۸ با نمایندگی آقای غلامحسین دلجو بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمد آرام بنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمود رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید مصطفی میری چیمه بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای جعفر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۷ ۵ آقای محمد خدابنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۸ ۵ آقای سید محمدعلی علی پوریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک و بروات و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در هر دو حالت توام با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات