مواد ترکیبی نوید

شرکت مواد ترکیبی نوید (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320567878 (فعال)
16
افراد
29
آگهی‌ها
405067
شماره ثبت
1390/3/21
تاریخ تأسیس
شرکت مواد ترکیبی نوید در سال 1390 تاسیس و در زمینه تولید و توسعه فنی الیاف پیشرفته و محصولات مرتبط ماند: 1- تولید الیاف اکریلیک ویژه 2- تولید الیاف کربن 3- تولید پارچه کربنی شروع به فعالیت کرد.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14538363
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده ۲ اساسنامه مبنی بر موضوع فعالیت شرکت ، جمله « اخذ و تاسیس نمایندگی در خارج از کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت » حذف و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید . بند ۲ ماده ۸ اساسنامه در خصوص « واگذاری سهام گروه ( الف ) پس از اخذ موافقت کتبی سهامداران گروه ( ب ) و واگذاری سهام گروه ( ب ) بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور در رابطه با واگذاری سهام دولت انجام خواهد_شد » حذف و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید . بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه مبنی بر اینکه « در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد_بود مشروط بر اینکه رای مثبت سهامداران گروه ( ب ) اخذ شده_باشد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد_بود » به این شرح « در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد_بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد_بود » اصلاح گردید . بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه مبنی بر اینکه « تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد_بود مشروط بر آنکه رای مثبت سهامداران گروه ( ب ) اخذ شده_باشد » به این شرح « تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد_بود » اصلاح گردید . بند ۴ ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر اینکه « تصمیمات هیئت مدیره ( به استناد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) با رای موافق اکثریت اعضا هیئت مدیره معتبر خواهد_بود مگر در خصوص خرید ماشین آلات خارجی و انتخاب تکنولوژی ، فروش و واگذاری‌های ثابت شرکت که بایستی حداقل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره منتخب گروه ( ب ) به آن رای مثبت داده_باشد » به شرح ذیل تغییر و ماده ۲۷ اساسنامه اصلاح گردید . تصمیمات هیئت مدیره ( به استناد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) با رای موافق اکثریت اعضا هیئت مدیره معتبر خواهد_بود . تبصره ۶ از بند ۱۶ ماده ۲۹ اساسنامه مبنی بر اینکه « عضو هیئت مدیره منتخب سهامداران گروه ( ب ) یکی از صاحبان امضاء مجاز شرکت خواهد_بود . به نحوی که همواره امضاء نامبرده یکی از امضاهای ثابت اسناد و اوراق بهادار شرکت از جمله چکها ، بروات ، سفته ، اسناد تجاری ، قراردادها و . . . می‌باشد » حذف و ماده ۲۹ اساسنامه اصلاح گردید . ماده ۴۳ اساسنامه مبنی بر اینکه « با واگذاری سهام گروه ( ب ) کلیه حقوق ویژه منظور شده در این اساسنامه برای گروه مزبور کان لم یکن تلقی می‌گردد » حذف و اساسنامه اصلاح گردید . ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر اینکه « این اساسنامه در ۴۵ ماده و ۶ تبصره در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ به تصویب مجمع عمومی موسسین شرکت رسیده_است » به شرح ذیل تغییر و ماده ۴۵ اساسنامه اصلاح گردید . این اساسنامه در ۴۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538394
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای رضا قلی اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام ش . م xxxxxxxxx۹۴ آقای رحیم احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان اطلس ش . م xxxxxxxxx۸۵ ، آقای عباس دهنوی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان ش . م xxxxxxxxx۶۹ ، آقای محمد مقام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وکلیه مدارک شرکت با دو امضا از چهار امضای آقایان رضا قلی اسمعیلی ( رئیس هیئت مدیره ) ، رحیم احمدی ( نائب رئیس هیئت مدیره ) ، عباس دهنوی ( عضو هیئت مدیره ) ، محمد مقام ( مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد ، در ضمن مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093697
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758510
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قلی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمد رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدحسین پارسا چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایران به شناسه ملی به سمت عضو هیات مدیره. آقای عباس دهنوی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمد مقام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی، و کلیه مدارک شرکت با سه امضا از امضاهای آقای رضا قلی اسمعیلی (رئیس هیات مدیره) آقای محمد رضایی (نائب رئیس هیات مدیره) آقای محمد مقام (مدیرعامل) که در غیاب رئیس هیات مدیره آقای عباس دهنوی آرانی (عضو هیات مدیره) و در غیاب نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد حسین پارسا چیرانی (عضو هیات مدیره) و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد در ضمن مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731921
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538904
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت توسعه اندیشان اطلس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465922
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280364
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516623
آگهی تغییرات شرکت مواد تركيبي نويد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قیامتیون به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد طهماسبی بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین پارسا چیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا قلی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر هوشنگ مهرآراء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مقام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453043
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx/گ مورخه ۲۵/۷/۹۴ بانک صنعت و معدن شعبه سازمان گسترش پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399450
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران، دهکده المپیک، چهارراه زیبادشت، خیابان زیبادشت بالا، نبش خیابان مرودشت جنوبی، پلاک ۳، طبقه ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۱ منتقل گردیده است و در نتیجه ماده ۱۸ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326044
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرهوشنگ مهرآراء با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای علیرضا منیری ابیانه با کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردید - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و شرکت همیار حساب به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدندد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12229921
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ آقای علیرضا منیری ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا قلی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211179
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ آقای علیرضا منیری ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا قلی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101813
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای علی قیامتیون به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره (نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی صنام xxxxxxxxx۹۴) آقای سید محمد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۷۳) آقای محمد مقام به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) آقای پرویز اخوان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (نماینده سازمان مدیریت صنعتیxxxxxxxxx۳۵) آقای علیرضا منیری ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا قلی اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773419
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا منیری ابیانه کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای محمد مقام بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت، برای بقیه دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636037
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594001
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563219
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال به مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxx,xxx,xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲/۹۳/۵ مورخ ۲۳/۴/۹۳ موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474580
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474581
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۶/۶/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق نقدی مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418604
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی قیامتیون به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایرن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد اخلاقی کتابچی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مقام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا فرسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا پایان تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ براوات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418665
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد مقام به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345774
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ش.م xxxxxxxxx۸ـ سازمان مدیریت صنعتی ایران به ش.م xxxxxxxxx۹ـ شرکت صنعتی بازرگانی صنام به ش.م xxxxxxxxx۶ـ مهرداد اخلاقی کتابچی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ محمد مقام به کدملی xxxxxxxxx
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018451
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 421880

آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ کارگر شمالی خ شهید فرشی مقدم (۱۶) بلوار جانبازان جنوبی ک ۲۳ پ ۳ ط ۳ غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325110
آگهی تغییرات شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ کارگر شمالی خ شهید فرشی مقدم (۱۶) بلوار جانبازان جنوبی ک ۲۳ پ ۳ ط ۳ غربی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722904
آگهی تأسیس شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ـ تولید و توسعه فنی الیاف پیشرفته و محصولات مرتبط و ایجاد ساخت نصب نظارت مشاوره راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات تولید الیاف پیشرفته و تولید محصولات مرتبط با استفاده از دانش فنی بومی شده

ـ جذب گسترش و انتقال تکنولوژی و ارائه خدمات مرتبط با فروش تکنولوژی و خرید تکنولوژی و انتقال تکنولوژی از منابع داخلی و خارجی و کمک به رشد موزون سطح تکنولوژی از منابع داخلی و خارجی و صادرات فناوریهای ایجاد شده در حوزه الیاف پیشرفته

ـ خرید و فروش دانش فنی الیاف پیشرفته و صنایع داخلی.

ـ انجام فعالیت‌های بازرگانی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات شرکت.

ـ فروش و توزیع فرآورده‌ها و محصولات شرکت در داخل و خارج از طریق صدور آنها و مبادرت به هرگونه فعالیت یا معامله قانونی جهت توسعه فروش، توزیع فرآورده‌ها و محصولات شرکت.

صادرات و واردات و فرآوری مواد خام نیمه ساخته، ساخته شده، تجهیزات و دستگاه‌های تولید و سیستمهای اندازه‌گیری خاص، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری برای شرکت.

انجام عملیات خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی در حدود موضوع شرکت.

ـ اخذ و تاسیس نمایندگی در خارج کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت، تاسیس واحدهای تولیدی، مطالعاتی و خدمات فنی موردنیاز در راستای تکمیل زنجیره گسترش فعالیتهای شرکت و بطور کلی اقدام به هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی خ سینک پ ۲۴ ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد و پنجاه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد و پنجاه میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۳/xxx۰ نزد بانک صنعت و معدن شعبه سازمان گسترش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای سعید میرزامحمد به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مهرداد اخلاقی‌کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علیرضا فرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمد مقام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت سازمان مدیریت صنعتی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹۲ با نمایندگی آقای سعید میرزامحمد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی و بازرگانی صنام سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمد موسوی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۷ـ۵ ـ آقای علیرضا فرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای قاسم یاحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9725653
آگهی اصلاحی شرکت مواد ترکیبی نوید سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۵۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۸۷۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ث۳۲/۹۰ مورخ ۲۲/۳/۹۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: نام آقای علی قیامتیون به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبت xxx۷۰ سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد. و نام اقای پرویز اخوان به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد. نام آقای سیدمحمد موسوی به نمایندگی از شرکت صنعتی بازرگانی صنام سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات