گویا تجارت زمرد

شرکت گویا تجارت زمرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320526771 ()
9
افراد
19
آگهی‌ها
402298
شماره ثبت
1390/2/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13262391
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران: خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک بعد از پل همت روبروی کوچه ۱۲ ساختمان عاج خورشید طبقه ۳ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765190
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴/xxx تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱ تبصره به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز طبق مقررات جاری کشور و همچنین تولید انواع کالاهای مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره مراد زاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهین غلامشاهی نسب فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آزاده مراد زاده فهرجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا یا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع را خواهد_داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام ۲) گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده سهام ۳) اصل ورقه سهام ۴) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاد شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای سهامی عام می‌باشد. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل می‌گردد: وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت xxxxxxxxx۵۶ ریال و بدهی‌های احتمالی xxxxxxxxxxxx در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و xxx۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649905
آگهی تغییرات شرکت گويا تجارت زمرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم انیس احمدی نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره مراد زاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهین غلامشاهی نسب فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آزاده مراد زاده فهرجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا یا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581277
آگهی تغییرات شرکت گويا تجارت زمرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12191268
آگهی تغییرات شرکت گويا تجارت زمرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره از سه به دو نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12191263
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره و انیس احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آزاده مرادزاده فهرجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا یا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148876
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال، منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام، از محل تبدیل مطالبات حال شده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744369
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین مشاور بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا خوئی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580789
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک ۶ طبقه ۲ واحد جنوب شرقی کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254051
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی طبق گواهی بانکی xxxxxxxxx۹ مورخ ۶/۶/۹۲ بانک تجارت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۴/۹/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079626
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کرباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۱/۱/xxx۴
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079695
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922652
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ م بهارستان خ ظهیرالاسلام پاساژ ظهیرالاسلام پxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922811
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922823
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا فصیحی هرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شمارهملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378048
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمردسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959157
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا فصیحی‌هرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم آزاده مراد‌زاده‌فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم نرگس مراد‌زاده‌فهرجی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای محمدمسعود مراد‌زاده‌فهرجی به شمارهملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۰۱/۰۸/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11275329
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ م بهارستان خ ظهیرالاسلام پاساژ ظهیرالاسلام پxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۰۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581135
آگهی تأسیس شرکت گویا تجارت زمرد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز طبق مقررات جاری کشور و همچنین تولید انواع کالاهای مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک خ پارک پ ۳۵ ط ۱ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۲ مورخ ۴/۲/xxx۰ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم آزاده مرادزاده‌فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم نرگس مرادزاده‌فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدمسعود مرادزاده‌فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمدمسعود مرادزاده‌فهرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمدرضا فصیحی‌هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات