توسعه اقتصادی آرین

شرکت توسعه اقتصادی آرین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320504669 (فعال)
14
افراد
20
آگهی‌ها
399331
شماره ثبت
1390/1/10
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه اقتصادی آرین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه اقتصادی آرین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه اقتصادی آرین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه اقتصادی آرین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14909369
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 399331 و شناسه ملی 10320504669
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی 0042648726 به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملی 10861573882 به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی 0901179205 به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی 10103418369 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی نواب فر به شماره ملی 1289708819 به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و تجارت آرین پاژ به شناسه ملی 10103113399 به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر صالحی به شماره ملی 5649687013 به نمایندگی از شرکت تجارت پایا طاها به شناسه ملی 10320824517 به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی 0793493072 به نمایندگی از شرکت آی اف اس کیش به شناسه ملی 10861529184 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه ی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مُهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مُهر شرکت معتبر است. اعضای هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را برای پایان مدت تصدی، به شرح ذیل تعیین و تصویب نمودند: (1 ـ 3 ـ 1) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، (2 ـ 3 ـ 1) استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه ی اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب هیئت مدیره، (3 ـ 3 ـ 1) پیش بینی و تنظیم بودجه ی سالانه و ارائه ی آن به هیئت مدیره جهت تصویب، (4 ـ 3 ـ 1) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، (5 ـ 3 ـ 1) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره، (6 ـ 3 ـ 1) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده (2) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه های مربوطه با رعایت مقررات و تصویب هیئت مدیره، (7 ـ 3 ـ 1) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، (8 ـ 3 ـ 1) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره، (9 ـ 3 ـ 1) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، (10 ـ 3 ـ 1) تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیئت مدیره، (11 ـ 3 ـ 1) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه ی صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تأیید هیئت مدیره، (12 ـ 3 ـ 1) حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، (13 ـ 3 ـ 1) دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه ی هیئت مدیره در مواقع ضروری پ980829459404835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14909383
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 399331 و شناسه ملی 10320504669
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین ـ ساعی ، کوچه هشت متری زمانی ، کوچه دل افروز ، پلاک 23 ، طبقه چهارم ، واحد 8 کدپستی 1511739749 تغییر یافت. پ980829371987610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786584
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، سیدمجید صانعی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه ی اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مُهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مُهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه ی اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامه های مصوب هیئت مدیره، - پیش بینی و تنظیم بودجه ی سالانه و ارائه ی آن به هیئت مدیره جهت تصویب، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره، - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده(۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه های مربوطه با رعایت مقررات و تصویب هیئت مدیره، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیئت مدیره، - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه ی صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تأیید هیئت مدیره، - حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، - دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه ی هیئت مدیره در مواقع ضروری،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770284
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت آی اف اس کیش کدملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت فراساحل ایران کدملی xxxxxxxxx۱۷ - شرکت تجارت پایا طاها کدملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش کدملی xxxxxxxxx۹۹ - شرکت توسعه صنعت و تجارت آرین کدملی xxxxxxxxx۹۹ - ترازنامه، و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب گرفت. - مؤسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377769
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و در نتیجه سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:
- آقای بهروز زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره.
-آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
-آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.
- آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره
-آقای مجید نوروزی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته ، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173562
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه،و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572668
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وجناب آقای مجتبی صمیمی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای بهروز زارع به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رییس هیئت مدیره جناب آقای مجید نوروزی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه‌ی اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیش بینی و تنظیم بودجه‌ی سالانه و ارائه‌ی آن به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه با رعایت مقررات و تصویب هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه‌ی آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیئت مدیره، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه‌ی صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تأیید هیئت مدیره، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه‌ی هیئت مدیره در مواقع ضروری، ونیزکلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۵، طبقه ۲، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541439
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979473
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716355
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم ریالی xxx۰ با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۴/۱۲ مورخ ۷/۱۰/xxx۴ بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و مبلغ ۱۱ , xxx , xxx , xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۴/۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاءگردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357602
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادي آرين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موئسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موئسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380376
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ علیرضا طلوع کاشف پاکدل شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ علی اصغریامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مجتبی صمیمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) شناسه ملی.xxxxxxxxx۷۱ محسن مزینانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و نمایندگی از شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. ـ با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه شرکت اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. با توجه به مفاد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، هیأت مدیره در جلسه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴وظایف و اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره.پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب.افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات در چارچوب آئین نامه های مربوطه.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، ازجمله حضوردرجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622055
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی سخن حق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233828
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی سخن حق با ش م xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادبا ش م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234023
آگهی تغییرات شرکت بانک الکترونیکی آرین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به "شرکت توسعه اقتصادی آرین" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اساسنامه جدید شرکت مطابق اساسنامه فرمت سازمان بورس در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری خدماتی، مدیریتی، تجاری، بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذاری در تاسیس شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی واردات واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و اداره شرکتها یا کارخانجات صنعتی، واحدهای خدماتی، پیمانکاری و ساختمانی، مشارکت در کلیه پروژه های صنعتی، ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خرید سهام واحدهای تجاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی، اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه های مختلف و هر نوع فعالیت مجاز و مرتبط با موضوع شرکت و موضوعات فرعی خرید و فروش هر گونه سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234037
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ک.م: xxxxxxxxx۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی ک.م xxxxxxxxx۵ و شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰با نمایندگی آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی ک.م: xxxxxxxxx۹ و شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی ک.م: xxxxxxxxx۸ و شرکت لفافهای چندلایه آرمن آپادانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای علی اصغر یامی ک.م: xxxxxxxxx۵.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234040
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی پلاک xxx۴ برج سرو ساعی واحد xxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای علیرضا علائی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای علی اصغر یامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت لفاف های چند لایه آرمن آپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای مجتبی صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11286070
آگهی تغییرات شرکت بانک الکترونیکی آرین سهامی عام به شماره ثبت۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ۳/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241137
آگهی تاسیس شرکت بانک الکترونیکی آرین سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: بانک در اجرای تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به کلیه عملیات مجاز ذیل صرفا به صورت الکترونیکی مبادرت نماید ـ قبول انواع سپرده‌های بانکی شامل سپرده‌ قرض‌الحسنه پس‌انداز جاری و انواع سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ـ انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طریق اشخاص با رعایت ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اعطای تسهیلات اعتباری در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ آئین‌نامه‌های و دستورالعمل‌های اجرائی مربوط ـ خرید (تنزیل) اوراق و اسناد تجاری و ریالی و ارزی که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری حقیقی باشد ـ با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری بصورت بانام یا بی‌نام قابل انتقال به غیر ـ صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و ظهرنویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و همچنین قبول و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات وفق مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ انجام معاملات ارزی اعم از خرید و فروش ارز افتتاح انواع حسابهای ارزی و گشایش اعتبارات اسناد و بروات ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه جاری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بنام خود نزد بانکها و موسسات اعتباری ـ دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی ـ اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و موسسات مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری به طور مستقیم یا خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار در طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی با رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ ارائه خدمات پذیره‌نویسی و کلیه عملیات مربوط به آن در مورد سهام اوراق مشارکت و هر نوع اوراق بهادار ـ ارائه خدمات مدیریت پرتقوی شامل وجوه نقدی انواع گواهی سپرده اوراق مشارکت سهام و سایر ابزار بازار پول و سرمایه ـ ارائه خدمات کارگزاری برای خرید و فروش سهام اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پس از کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صدور و ارائه خدمات انواع کارت از قبیل کارت از قبیل کارتهای اعتباری ـ بدهکاری ـ پیش‌پرداخت ـ ایجاد روابط کارگزاری در داخل و خارج از کشور ـ انجام مطالعات فلزات گرانبها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ـ ترخیص کالا از گمرکات و بنادر به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معاوضه قبوض انبارهای عمومی ـ خرید هر نوع پوشش بیمه‌ای مربوط به عملیات بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معاوضه قبوض انبارهای عمومی ـ خرید هر نوع پوشش بیمه‌ای مربوط به عملیات بانک و یا حساب مشتریان نزد شرکتها و موسسات بیمه ـ تاسیس شرکتهای اقماری در راستای فعالیت بانک از جمله شرکت پرداخت الکترونیک ـ شرکت فناوری اطلاعات شرکت بیمه و ... ـ ایجاد شبکه‌های تبادل پول الکترونیکی و برقراری ارتباط با دیگر شبکه‌های تبادل پول الکترونیکی داخلی و بین‌المللی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک از طریق کلیه کانال‌های ارتباطی ـ نصب راه‌اندازی و بهره‌برداری از کلیه تجهیزات مرتبط با بانکداری الکترونیکی ـ انجام سایر عملیات و خدمات مجاز پولی و اعتباری مرتبط با موضوع فعالیت بانک.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی پایین‌تر از پل صدر ساختمان احسان پلاک xxx۰ واحد ۱۸ ـ کد پستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به هفتصد میلیون سهم xxx/۱ریالی که تعداد هفتصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۸/۸۹ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۲مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت آریس پردازش آریا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا علایی‌رحمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت کیسون سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۴۳ با نمایندگی آقای غلامعلی کامیاب به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت بین‌الملل هترا تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن قدیمی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلام‌حسن اصغرزاده‌زعفرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت آتیه پردازش آریس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸۹ با نمایندگی آقای ژان صیاد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ شرکت لفافهای چند لایه آرمن آپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجید حاجی‌نوروز به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت بین‌الملل دماوند سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ـ ۵ـ آقای غلام‌حسن اصغر‌زاده‌زعفرانی به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانک اعم از چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک و اوراق و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت xxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764349

آگهی تأسیس شرکت بانک الکترونیکی آرین سهامی عام.

شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی وروزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
بانک در اجرای تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جای و با اخذ مجوزهای لازم می تواند به کلیه عملیات مجاز ذیل صرفا به صورت الکترونیکی مبادرت نماید - قبول انواع سپرده های بانکی شامل سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری و انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار - انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طریق اشخاص با رعایت ضوابط قانونی و دستور العمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اعطای تسهیلات اعتباری در چار چوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - آئین نامه های و دستور العمل های اجرائی مربوط - خرید ( تنزیل ) اوراق و اسناد تجاری و ریالی و ارزی که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری حقیقی باشد - با رعایت ضوابط و دستور العمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری بصورت با نام یا بی نام قابل انتقال به غیر - صدور انواع ضمانت نامه های ارزی و ریالی و ظهر نویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و همچنین قبول و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات وفق مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - انجام معاملات ارزی اعم از خرید و فروش ارز افتتاح انواع حسابهای ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی و بروات ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - افتتاح حساب های قرض الحسنه جای پس انداز و سرمایه گذاری بنام خود نزد بانکها و موسسات اعتباری - دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اعطای تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی - اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و موسسات مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مشارکت و سرمایه گذاری به طور مستقیم یا خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار در طرح ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی با رعایت بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون عملیات بانکی بدون ریا - ارائه خدمات پذیره نویسی و کلیه عملیات مربوط به آن در مورد سهام اوراق مشارکت و هر نوع اوراق بهادار - ارائه خدمات مدیریت پرتفوی شامل وجوه نقدی انواع گواهی سپرده اوراق مشارکت سهام و سایر ابزار بازار پول و سرمایه - ارائه خدمات کارگزاری برای خرید و فروش سهام اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پس از کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - صدور و ارائه خدمات انواع کارت از قبیل کارتهای اعتباری - بدهکاری - پیش پرداخت - ایجاد روابط کارگزاری در داخل و خارج از کشور -انجام معاملات فلزات گرانبها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه - ترخیص کالا از گمرکات و بنادر به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معاوضه قبوض انبارهای عمومی - خرید هر نوع پوشش بیمه ای مربوط به عملیات بانک و یا حساب مشتریان نزد شرکتها و موسسات بیمه - تاسیس شرکتهای اقماری در راستای فعالیت بانک از جمله شرکت پرداخت الکترونیک - شرکت فناوری اطلاعات شرکت بیمه و ....- ایجاد شبکه های تبادل پول الکترونیکی و برقراری ارتباط با دیگر شبکه های تبادل پول الکترونیکی داخلی و بین المللی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک از طریق کلیه کانال های ارتباطی - نصب راه اندازی و بهره برداری از کلیه تجهیزات مرتبط با بانکداری الکترونیکی - انجام سایر عملیات و خدمات مجاز پولی و اعتباری مرتبط با موضوع فعالیت بانک. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خیابان شریعتی پایین تر از پل صدر ساختمان احسان پلاک xxx۰ واحد ۱۸ - کد پستی xxxxxxxxx۹

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به هفتصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هفتصد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۹ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۲ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۹ نزد بانک کارآفرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا علایی رحمانی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت کیسون سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۳ با نمایندگی آقای غلامعلی کامیاب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - شرکت بین الملل هترا تجارت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محسن قدیمی پور به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلام حسن اصغر زاده زعفرانی به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۵ - شرکت آتیه پردازش آریس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۹ با نمایندگی آقای ژان صیاد به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۶ - شرکت لفافهای چند لایه آرمن آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید حاجی نوروز به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۵-۷ - شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۵-۸ - آقای غلام حسن اصغر زاده زعفرانی به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانک اعم از چک و سفته و قراردادها باامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و اوراق و نامه های اداری و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شماره ثبت xxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات