سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم

شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320503240 (فعال)
22
افراد
28
آگهی‌ها
399075
شماره ثبت
1389/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸و مجوز شماره xxx۶۲/xxxxxx مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده، خیابان شهیدمهردادنصیری، خیابان شریفی، پلاک -۴، طبقه سوم، واحد ۱۴ کد پستیxxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و به استناد مجوز شماره xxx۲/xxxxxx مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان ستا مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14442795
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۷/xxxxxx مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، حسن آباد - زرگنده ، خیابان شهید مهرداد نصیری ، خیابان شریفی ، پلاک - ۴ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxxxxxxxx۷ مورخ ۳/۷/xxx۷ اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار راه مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۹۸/xxxxxx مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود غنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و احسان کریمی قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار مانند چک،سفته وقراردادهای تعهدآور با امضا ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و امضای دوم مدیرعامل(سرپرست)یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۴ مورخه ۱۲/۷/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۹۵ تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حافظ گام با شنلسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی, تعیین شدند - روزنامه تفاهم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۹۶ تعیین گردید. - اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دوسال تعیین و تصویب گردید: بانک صادرات ایران به شماره ثبت xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شماره ثبت xxxxxxبا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرفارس به شماره ثبت xxx۲۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997422
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵ مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیر صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجیددهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احسان کریمی قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمدرضائیان جم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرفارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ساسان دلاویز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار مانند چک و سفته و قراردادهای تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد_بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱ مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865303
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۱۱ مورخ ۱۸/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسیدروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865306
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۶۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد اساسنامه به صورت زیر تغییر یافت:) بند ۵ ماده ۱۰ اساسنامه حذف شود.) بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه حذف شود.) بند ۳ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح شود. «تصویب کلیه آیین نامه‌های شرکت از جمله آیین نامه معاملات، آیین نامه مالی، آیین نامه استخدامی، … و دستورالعمل‌های شرکت ازجمله دستورالعمل تنخواه گردان، وصول مطالبات، … و تشکیلات شرکت به پیشنهاد مدیرعامل با رعایت مقررات مربوطه.») بند ۸ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح شود. «اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول شرکت و طرح دعاوی و سایر تصمیمات و تصویب آن با رعایت مقررات مربوطه.») بند ۱۰ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح شود. «بررسی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل در خصوص نقل و انتقالات سهام متناسب با اهداف شرکت و جلب مشارکت دست اندرکاران صنعت گردشگری و صنایع دستی») بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح شود. «انجام امور اداری، استخدامی، مالی و عملیات موضوع شرکت و بررسی، ارائه پیشنهاد اصلاح آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تشکیلات شرکت به عهده مدیرعامل و با تصویب هیات مدیره می‌باشد.») بند ۱۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل اضافه شد. «بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف شرکت به متقاضیان واجد شرایط ممکن باشد و ارائه پیشنهاد به هیات مدیره.») بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل اضافه شد. «بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول شرکت و طرح دعاوی و سایر تصمیمات هیات مدیره.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643614
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ وتاییدیه شماره xxx۹۴ مورخ ۲/۱۰/۹۴ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بارزس اصلی و آقای حمید چگنی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس قانونی علی البدل، برای بقیه مدت تصدی بازرسان جهت دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236317
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۹۰۷۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴,xxx,xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت به شرح" سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال شروع ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد ." تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵,xxx,xxx مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند - بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ - شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرفارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136470
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳و مجوز شماره xxx/xxx/xxxمورخ ۱۵/۱/۹۴اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای ارسطو سلاجقه ک مxxxxxxxxx۶ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیر عامل بجای آقای حمید رضا ممی زاده اسبقرانی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و اقای حمید رضا زنار ساغر ک م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی کریمی قدوسی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نیز برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ـ اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید ـ امضاء های مجاز :امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار مانند چک ,سفته و قراردادهای تعهد اور وفق بند ۲ ماده ۱۴ اساسنامه با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضائ نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056732
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۰۷/xxx/xxxمورخ۴/۱۱/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تصویب شد موسسه حابرسی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/xxx۳ و تاییدیه اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران به شماره xxx۲۱,xxx,xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شد.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152322
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمیدرضا زنارساغر به ک م xxxxxxxxx۴ نماینده بانک صادرات ایران به ش م xxxxxxxxx۶۲ رئیس هیئت مدیره علی کریمی قدوسی به ک م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به ش م xxxxxxxxx۷۱ نائب رئیس هیئت مدیره ـ حمیدرضا فیالی به ک م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۲ عضو هیئت مدیره ـ محمد کیایی به ک م xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به ش م xxxxxxxxx۵۰ عضو هیئت مدیره ـ عبداله کوپایی به ک م xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به ش م xxxxxxxxx۶۶ عضو هیئت مدیره ـ حمیدرضا ممی زاده اسبقرانی به ک م xxxxxxxxx۷ مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار مانند چک سفته و قراردادهای تعهدآور وفق بند ۲ ماده ۱۴ اساسنامه با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ م جمهوری اسلامی ـ خ جمهوری اسلامی غربی ـ پ xxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065857
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام و شرکت اوج سپهر اصفهان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم سهامی خاص و شرکت بانک صادرات سهامی عام تا تاریخ ۲۷/۱۲/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013984
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۴، ۱۲ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد سفرهای ارزان قیمت از طریق خرید انبوه توزیع سفرها در طول سال و استفاده از ظرفیتها در تمام ایام سال توزیع سفرها در سطح کشور و ایجاد مقاصد جدید گردشگری توزیع برنامه ریزی سفر برای گروههای مختلف سنی و جنسی و متناسب با نیازها متنوع و دسترسی مناسب ایجاد ضمانت در سرمایه گذاری‌های جدید از طریق مدیریت تقاضای سفر رونق گردشگری ورودی به کشور ارتقا سطح کیفی خدمات گردشگری بدون افزایش هزینه‌های سفر افزایش نوبتهای سفر برای افراد جامعه از طریق ارائه تسهیلات از قبیل وام و سایر موارد استفاده از سرمایه‌های کوچک در این بخش و به حداکثر رساندن مشارکت مردم ایجاد زنجیره خدمات گردشگری براساس استانداردهای بین المللی ورود به عرصه حفظ مرمت و بهره برداری از میراث فرهنگی با روشهای علمی نیل به سهم مناسب بازار گردشگری داخل و خارج از کشور با توجه به فرصتهای موجود مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌های گردشگری راه اندازی و اداره باشگاه مشتریان و علاقمندان به گردشگری اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه محصولات و خدمات گردشگری تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور راه اندازی و اداره مجتمع‌های تجاری در زمینه‌های گردشگری اخذ وام و تسهیلات از بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی نهادهای عمومی کشور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیتهای مجاز خدماتی در زمینه گردشگری و بازرگانی اخذ و یا اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتهایی که برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007568
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن سرهنگیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925404
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به ‌آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر، خیابان فیاضی (‌الهیه) بعد از کوهیار پلاکxxx طبقه اول واحد۱ کدپستی:xxxxxxxxx۶ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۴/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671916
آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد سفرهای ارزان قیمت از طریق خرید انبوه‌ توزیع سفرها در طول سال و استفاده از ظرفیتها در تمام ایام سال توزیع سفرها در سطح کشور و ایجاد مقاصد جدید گردشگری توزیع برنامه‌ریزی سفر برای گروههای مختلف سنی و جنسی با نیازها متنوع و دسترسی مناسب ایجاد ضمانت‌ در سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق مدیریت تقاضای سفر رونق گردشگری ورودی به کشور ارتقا سطح کیفی خدمات گردشگری بدون افزایش هزینه‌های سفر افزایش نوبتهای سفر برای افراد جامعه از طریق ارائه تاسیسات از قبیل وام و سایر موارد استفاده از سرمایه‌های کوچک در این بخش و به حداکثر رساندن مشارکت مردم ایجاد زنجیره خدمات گردشگری براساس استانداردهای بین‌المللی ورود به عرصه حفظ مرمت و بهره‌برداری از میراث فرهنگی با روشهای علمی نیل به سهم مناسب بازار گردشگری داخل و خارج از کشور با توجه به فرصتهای موجود.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سمیه برج سپهر بانک صادرات ط ۶ اتاق ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ نزد بانک صادرات شعبه مرکزی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بانک صادرات سهامی‌عام با نمایندگی آقای مسعود غنی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر هشتم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی کریمی‌قدوسی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی‌عام با نمایندگی آقای عباسعلی ارجمندی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت اوج سپهر اصفهان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عبداله کوپائی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا دیهیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای عباسعلی ارجمندی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی‌عام بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و جاری که حاوی تعهدات مالی نمی‌باشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ شرکت لیزینگ سپهر صادرات سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سهراب قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات