بانک ایران زمین

شرکت بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320503079 (فعال)
13
افراد
28
آگهی‌ها
399279
شماره ثبت
1389/12/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر بانک ایران زمین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بانک ایران زمین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14249103
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۷/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786840
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی شرکت از xxxxxxxxx۳ به xxxxxxxxx۳ اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665072
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۶/۱۲/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی آعبداله به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره هادی قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611503
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۵/۹۶ مورخ ۳/۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050575
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳/۷/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره جایگزین آقای سید محسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947691
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. فتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز. پیش بینی و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه بانک به هیات مدیره و نظارت بر اجراء و تخصیص بودجه و ارائه گزارشات ادواری از انحرافات احتمالی برنامه و بودجه به هیات مدیره. اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه‌های تامین نیروی انسانی شامل جذب و آموزش و نگهداری و ارتقاء پرداخت‌های مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق دستمزد مصوب هیات مدیره و بودجه مصوب. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه شش ماهه و نه ماهه در چارچوب ضوابط و مقررات وتقدیم به هیات مدیره و سازمان بورس و اوراق بهادار. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت بانک مطابق با استانداردهای حسابداری و در چارچوب ضوابط و مقررات و تقدیم آن به هیات مدیره به منظور بررسی و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی. اعمال نظارت عالیه بر کلیه امور اجرایی واحدهای بانک. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام و همچنین پیشنهاد ایجاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی. اعطای حق امضاء به مدیران و روسای ادارات وروسای شعب و سایر کارکنان ذیربط بانک بر اساس مفاد ضوابط و مقررات وهمچنین دستورالعملها وآیین نامه‌های داخلی بانک. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی در چارچوب ضوابط قانونی. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهابا رعایت آیین نامه معاملات مصوب بانک و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن. تصویب دستورالعملها و شیوه‌های اجرایی و اداری و مالی و استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. پیاده کردن ساختار سازمان بانک در چارچوب طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیات مدیره. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان، مدیران، روسای شعب و سایر کارکنان ذیربط بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تفویض نماید. این تفویض اختیار نافی مسئولیتهای مدیرعامل نخواهد_بود. ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران با اخذ مجوز از هیات مدیره در چارچوب ضوابط. پیگیری و وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک بر اساس ضوابط و مقررات مصوب بانک. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سطوحی که در هیات مدیره مصوب می‌گردد. به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا طبق ضوابط. احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات. انجام کلیه امور بر اساس ضوابط و مقررات مصوب بانک و همچنین اموری که بر حسب قوانین و مقررات یگر صراحتا بر عهده ایشان گذاشته_شده_است. استخدام، انتصاب، عزل، تعیین سمت، حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، ماموریت مرخصی و خروج از خدمت مدیران و سایر کارکنان بانک (تا سطح معاونین بانک) و خروج از خدمت آنها طبق ضوابط و مقررات ذیربط و راهبردها و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب هیات مدیره. تبصره: انتصاب معاونین بانک با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره صورت خواهد_گرفت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع و نام یا علائم تجاری و صنعتی و کپی رایت و سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیاده سازی و اجرای برنامه‌ها و سیاستهای مصوب بانک در چارچوب برنامه‌های کلان و راهبردهای مصوب هیات مدیره. اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی برگزاری مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته بر اساس راهبردهای مصوب هیات مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاریها و مشارکتهای بانک تا سقف مصوب هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه شرکتهای تابعه در چارچوب راهبردهای مصوب بانک. قبول انواع سپرده صدور گواهی سپرده، اعطای انواع تسهیلات اعتباری، صدور انواع ضمانتنامه و انجام معاملات ارزی و ریالی بر اساس ضوابط و مقررات بانک. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837804
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۵/۹۵ مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالمجید پورسعید عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837784
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۵/۹۵ مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی آعبداله با شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو غیر موظف هیات مدیره به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محسن فاضلیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو غیر موظف هیات مدیره به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالمجید پور سعید با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای هادی قدیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره آقای سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره تعیین گردیدند تمامی اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر بانک معتبر است. مکاتبات اداری و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824098
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲۳/۹۵ مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الف) اعضاء اصلی: آقای مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای مجتبی شیروانی هرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای عبدالمجید پور سعید با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی آعبداله با شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای هادی قدیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید محسن فاضلیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ب) اعضاء علی البدل: آقای حجت الله قاسمی صیقل سرایی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید احمد اولیایی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824086
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۳/۹۵ مورخ ۱۳/۰۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های بانک انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602793
آگهی تغییرات شرکت بانك ايران زمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی بانک گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334198
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۶ مورخ ۳۱/۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416599
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات وهمچنین اعتبار اقدامات در موارد ذیل توسط مدیرعامل بانک پس از تصویب هیئت مدیره امکان پذیر ومعتبر می باشد: استخدام ونصب مدیران وسایر کارکنان بانک عزل تعیین سمت حقوق ومزایا وپاداش ترفیع وتنبیه وخروج ازخدمت آنها وهمچنین تصویب دستور العمل ها وشیوه های اجرایی واداری ومالی واستخدامی وتشکیلاتی انعقاد هرنوع قراردادتغییر تبدیل تمدید فسخ ویااقاله ان درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط باموضوع بانک باشد اگر مرتبط باموضوع بانک نباشد موضوعات انجام آن ازناحیه مدیرعامل محترم منتفی می باشدواتخاذتصمیم درموردکلیه ایقاعات اقامه دعوا دردادگاهها اعم از کیفری ویاحقوقی ودرخواست صدور اجرائیه ازطریق دوایر اجرای ثبت و یاازطریق دفاتر اسنادرسمی اخذمحکوم له ووجوه ایداعی صدور وظهرنویسی وقبولی وپرداخت اوراق تجاری به امانت گذاردن هرنوع سند مدرک ووجوه بانک یااوراق بهادار واستردادآنها به هرمبلغی هرگونه مکاتبه بامراجع وسازمان های خارج ازبانک رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول وغیرمنقول وفک رهن اتخاذتصمیم درموردسرمایه گذاریهاومشارکت های بانک به هرمبلغی تبصره:غیرازموارد فوق انجام سایر امور کمافی السابق نیاز به تصویب هیئت مدیره ندارد اسناد تعهدآور باامضای رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهربانک معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705793
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شمارهxxxxxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705792
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxxمورخ ۱۷/۰۷/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقای سید محسن فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680284
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.حدود اختیارات مدیرعامل طیق ماده ۴۲ اساسنامه در ۲۹ بند بشرح ذیل بتصویب رسید: ـ انجام کلیه امور براساس ضوابط و مقررات مصوب بانک و همچنین انجام اموری که حسب قوانین و مقررات دیگر صراحتاً برعهده ایشان گذاشته شده است. ـ انجام کلیه امور و اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه بانک برعهده نامبرده گذاشته شده، است. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره بانک. ـ نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام و کلیه ادارات و واحدهای دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی و مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیش بینی و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه بانک به هیئت مدیره. ـ استخدام و نصب مدیران و سایر کارکنان بانک (تا سطح معاونین بانک) عزل تعیین سمت حقوق و مزایا و پاداش ترفیع و تنبیه و مأموریت مرخصی و خروج از خدمت آنها طبق ضوابط و مقررات ذیربط و راهبرد ها و آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب هیئت مدیره. تبصره: انتصاب معاونین بانک با پیشنهاد مدیرعامل و با هماهنگی هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و تقدیم به هیئت مدیره و سازمان بورس. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت بانک مطابق با استانداردهای حسابداری و تقدیم آن به هیئت مدیره به منظور بررسی و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی. ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام بانک نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی قانونی دیگر براساس ضوابط مربوطه. ـ انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل تمدید فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، در چارچوب آئین نامه های مربوطه. ـ پیگیری و وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک براساس ضوابط و مقررات مصوب بانک. ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام و همچنین پیشنهاد ایجاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، به نمایندگی از طرف بانک دفاع از حقوق بانک در مقابل هر گونه دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حقوق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه حقوق بانک از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات دادرسی و امثال آن و اعتراض به آراء صادره و درخواست تجدید نظر وفرجام و واخواهی و اعاده دادرسی و مصالحه و سازش و استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن). اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل غیر بطور مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تأمین خواسته تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر که به نحوی از انحاء به موارد مورد اشاره در بالا مرتبط باشد. ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران و رؤسای شعب و سایر کارکنان ذیربط بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تفویض نماید. این تفویض اختیار نافی مسئولیتهای مدیرعامل نخواهد بود. ـ اعطای حق امضاء به مدیران و رؤسای ادارات و رؤسای شعب و سایر کارکنان ذیربط بانک براساس مفاد ضوابط و مقررات و همچنین دستورالعملها و آئین نامه های داخلی بانک. ـ ایجاد و انحلال نمایندگی ها و یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس راهبردهای مصوب هیئت مدیره با اخذ مجوز از بانک مرکزی. ـ صدور و ظهر نویسی و قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع و نام یا علائم تجاری و صنعتی و کپی رایت و سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند مدرک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سطوحی که در هیئت مدیره مصوب میگردد. ـ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکراراً طبق ضوابط مصوب هیئت مدیره. ـ تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرائی و اداری و مالی و استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ اجرای برنامه های تأمین نیروی انسانی شامل جذب و آموزش و نگهداری و ارتقاء و پرداخت های مرتبط و ایجاد انگیزه های لازم برای نگهداری آنها درچارچوب راهبرد های تصویب شده هیئت مدیره و بودجه مصوب. ـ تصویب سازمان تفصیلی بانک در چارچوب طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هیئت مدیره. ـ تصویب برنامه های اجرائی و سیاست های اجرائی بانک در چارچوب برنامه های کلان و راهبرد های مصوب هیئت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی برگزاری مجامع شرکتهای تابعه و وابسته بر اساس راهبرد های مصوب هیئت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاریها و مشارکت های بانک تا سقف مصوب هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه شرکتهای تابعه در چارچوب راهبرد های مصوب بانک و قوانین و مقررات.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586741
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۵۶ مورخ ۲۷/۰۳/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال سیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت رایان صنعت تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت مدیرعاملی ونایب رئیس هیأت مدیره.آقای سید محسن هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدبران پیشکسوت همراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره منصوب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398714
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/xxx۰ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۲/xxx۲, سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۴ سهمxxx/۱ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ افزایش یافته طی گواهی بانکی بشمارهxxx/xxx مورخ۲۶/۴/xxx۱ بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی واریز گردید و در مورخ۲۷/۱۲/۹۲ ذیل امضاء دفاتر ثبت شرکت ها تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274145
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران. به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسهxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074606
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کشت و صنعت پرتو فدک سهامی خاص با نمایندگی آقای هادی قدیمی و شرکت شاهد سهامی عام با نمایندگی آقای محسن فاضلیان و شرکت مدبران پیشکسوت همراز با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای غلامعلی کامیاب و شرکت رایان صنعت تراز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید کمال سیدعلی و شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه انارستان استان ایلام سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم مقدم نودهی و شرکت شهد افزون طعام سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آعبداله و شرکت حامی تجارت ایلام نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فریور و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای سید محسن هاشمی تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رایان صنعت تراز سهامی خاص با نمایندگی آقای سید کمال سیدعلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدبران پیشکسوت همراز با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای غلامعلی کامیاب بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت پرتو فدک سهامی خاص با نمایندگی آقای هادی قدیمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاهد سهامی عام با نمایندگی آقای محسن فاضلیان بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شهد افزون طعام سهامی خاص با نمایندگی آقای علی آعبداله به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت حامی تجارت ایلام نوین سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فریور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای سید محسن هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوانعضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه انارستان ایلام سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم مقدم نودهی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدابراهیم مقدم نودهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۴
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل و به همراهی یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه های اداری و مکاتبات رسمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و در غیاب آنان با امضای مشترک ۲ عضو اصلی هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979908
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت صبا مبتکر افق گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن فدائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر هیئت مدیره و شرکت پویا ابتکار سپید گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا معمار اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت جراح نگر طوس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم مقدم نودهی به سمت عضو هیئت مدیره و و شرکت شمس طلوع سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین مهدوی نجم آباد به سمت رئیس هیئت مدیره و و شرکت بوستان آذین پویندگان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی رحمانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت رسالت سازه خوارزم سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محسن هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097554
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958159
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892303
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد نبش خ شمس تبریزی شمالی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542201
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار میرداماد نبش خ شمس‌تبریزی شمالی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593242
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597558
آگهی تغییرات شرکت بانک ایران زمین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524295
آگهی تأسیس شرکت بانک ایران زمین سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: بانک در اجرای تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند موضوعات اصلی و فرعی از قبیل موارد ذیل مبادرت نماید: ۱ قبول انواع سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز و انواع سپرده‌های مشابه دیداری و غیردیداری. ۲ قبول انواع سپرده‌های سپرده گذاری و صدور انواع گواهی‌های سپرده. ۳ افتتاح انواع حسابهای کارت و کارتهای اعتباری و حسابهای مشابه مجاز دیگر. ۴ دریافت وام و اعتبار و یا سایر انواع تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از داخل و خارج از کشور. ۵ دریافت وام و اعتبار و یا سایر انواع تسهیلات از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر اعم از داخلی و خارجی ۶ اعطای انواع تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۷ بانک مکلف است کالا و یا اموالی را که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وصول مطالبات به مالکیت بانک در می‌آید حداکثر ظرف یکسال به فروش می‌رساند. این مهلت با ذکر دلایل مثبته و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا سه سال قابل تمدید می‌باشد. ضمنا چگونگی استفاده از اموال برای امور جاری بانک با اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران، امکان پذیر می‌باشد. ۸ صدور، تأیید، ظهرنویسی و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانت نامه بانکی ریالی. ۹ مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی. ۱۰ افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز و سپرده‌های سرمایه گذاری و مدت دار به نام خود نزد بانکها و مؤسسات اعتباری در داخل و یا خارج از کشور. ۱۱ خرید و فروش هر نوع اوراق مشارکت و سایر اوراق و اسناد تجاری، اوراق متکی به دارائیها و سایر اوراق بهادار برای خود و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها. ۱۲ قبول وصایت و قیمومیت و نظارت و تولیت و همچنین قبول وکالت برای امور مربوطه اعم از اداره امور مربوط به اموال و یا مؤسسات و دفاع از حقوق موکل به هر عنوان اعم از دعوی و دفاع از دعوی و نیز با حق توکیل به غیر ولو کرارا با داشتن حق عزل و نصب مجدد وکیل برای یک یا چند بار. ۱۳ ارائه انواع خدمات کارگزاری سهام و سایر اوراق بهادار برای مشتریان. ۱۴ قبول هر نوع اسناد و اوراق بهادار به عنوان امانت و انجام هرگونه عملیات مربوط به آنها. ۱۵ ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای، کارشناسی و برنامه ریزی و موارد مشابه در امور اقتصادی، فنی و مالی برای مشتریان. ۱۶ نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال وجوه در اجرای دستورات مشتریان. ۱۷ انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقال وجوه و حواله‌های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور برای اتباع ایرانی و اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۱۸ انجام سایر عملیات مجاز ارزی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۱۹ افتتاح انواع اعتبار و ابلاغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادی و یا غیر آن اعم از ارزی و ریالی، اصالتا و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط به آنها. ۲۰ صدور هر نوع اعتبارنامه اعم از اعتبارنامه مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها. ۲۱ صدور، تأیید، ظهرنویسی و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانت نامه بانکی ارزی. ۲۲ پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعین و همچنین انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری سرمایه گذاری اینوستمنت بنکینگ طبقه بندی می‌شوند. خدمات مربوط به سرمایه پرمخاطره و نچور کپیتال نیز از جمله این عملیات است. ۲۳ نگهداری، اداره و اجاره دادن صندوق امانات، قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال قابل قبول. ۲۴ حفظ و برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری و نمایندگی با بانکها و مؤسسات پولی، مالی و اعتباری غیربانکی. ۲۶ انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۲۷ ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی. ۲۸ انجام هرگونه عملیات بیمه و بازرگانی مربوط به بانک که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها و مؤسسات پولی، مالی و اعتباری غیربانکی ممنوع نباشد. ۲۸ خرید دارایی‌های ثابت برای استفاده متعارف بانک با توجه به ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد_نمود، مجاز می‌باشد. ۲۹ ارائه طرحهای بازنشستگی به بنگاههای اقتصادی و ایجاد انواع حسابهای بازنشستگی و طرحهای ایمن صندوقهای بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ۳۰ به طور کلی بانک می‌تواند در راستای تحقق موضوع و هدف تعیین شده برای آن کلیه عملیاتی را که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام می‌دهند، انجام دهد. ۳۱ به طور کلی بانک می‌تواند در راستای تحقق موضوع و هدف تعیین شده برای آن کلیه عملیاتی را که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام می‌دهند انجام دهد.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خ ۶۸ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۴/۱۱/۸۹ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ نزد بانک ملت شعبه سیدجمال الدین پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت صبا مبتکر افق گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن فدائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت فرایند مبتکر خاور شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی میلانی حسینی بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت ستاره طوس طاهر سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس کمرئی بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت شمس طلوع سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین مهدوی نجم آباد بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ شرکت جراح نگر طوس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم مقدم نودهی بسمت عضو هیئت مدیره. ۷ ۵ شرکت پویا ابتکار سپید گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا معماراصفهانی بسمت عضو هیئت مدیره. ۸ ۵ شرکت رسالت سازه خوارزم سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محسن هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۹ ۵ شرکت بوستان آذین پویندگان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی رحمانی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۱۰ ۵ آقای سید حسین مهدوی نجم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات