اشکو پارس

شرکت اشکو پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320494492
18
افراد
8
آگهی‌ها
399440
شماره ثبت
1389/12/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14465664
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهیدقندی - نیلوفر ، خیابان نهم ، خیابان شهید محسن عربعلی ، پلاک ۲۸ ، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476052
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411795
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان چهارم - پلاک ۱۲ - ساختمان ۱۹ - طبقه سوم - واحد ۹ - کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259402
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی از بین اعضای خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی اورا تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد_بود. مدیرعامل شرکت می‌تواند در صورت تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد. تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175426
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ملکشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل ورییس هیئت مدیره و آقای علیرضا اردشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله پورسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک حقیقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بمست عضوهیئت مدیره و آقای رضا سلمانی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات قراردادها وعقوداسلامی باامضاء مدیرعا مل و یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقاوهمراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. آقای غلامحسین کاظم نیا کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای علی کریمیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12491245
آگهی تغییرات شرکت اشكو پارس شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به آدرس تهران، ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک xxx، طبقه پنجم، واحد ۸ به کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "ایجاد، احداث مجتمع هاوشهرکهای گلخانه ای ومدیریت بهره برداری گلخانه ها ازطریق استفاده ازگلخانه ها وتجهیزات پیشرفته برای تولید محصولات با کیفیت مناسب و فروش محصولات درداخل کشور وهمچنین صادرات با ارایه الگوی مناسب جهت توسعه کمی وکیفی محصولات و توسعه فرهنگ مدرن کشاورزی وهمچنین ارائه خدمات مشاوره ای در امور فنی و مهندسی، اقتصادی، بازرگانی، تولید، و صنایع وابسته و پیوسته بخش کشاورزی. ارائه تکنولوژیهای جدید در امورات زیربنایی و زیرساخت های کشاورزی- خدمات مشاوره ای و مکانیزاسیون بخش کشاورزی. ارائه و تدوین طرح های توجیهی و امکان سنجی فنی و اقتصادی در بخش کشاورزی - مطالعات امکان سنجی، نقشه برداری، مطالعه و طراحی پروژه-اجرای عملیات آب و خاک واجرای عملیات زیر بنایی(احداث جاده بین مزارع، یک پارچه سازی اراضی، تجهیز و نوسازی و...)- نظارت بر اجرای پروژه، مدیریت طرح ها. پروژه های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه های آبیاری، تامین منابع کوچک آب، قنوات، حفر چاه و...- احداث آب بند و سد، آبیاری تحت فشار، پوشش آنها، احداث کانالهای عمومی آبیاری و انتقال آب، تجمیع دامداری ها و ایجاد شهرک های دامپروری- تجهیز و بهره برداری از ایستگاه های دولتی دام و طیور- تهیه و توزیع انواع نهاده های دامی- تهیه طرح های دامپروری و مرغداری، تولید و پرورش ماهیان خاویاری- عملیات اجرایی مدیریت صید- تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش و ترویج صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان- بهره برداری از بنادرصیادی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهیه طرحهای بهره برداری از جنگل و مرتع و عقد قرارداد و پیگیری انجام تعهدات مجریان طرح- تهیه طرحهای جنگلداری و مرتع داری، اجرای طرح های ممیزی اراضی و تفکیک آنها، فعالیت نقشه برداری مسطحه و توپوگرافی در طرح تملک اراضی- انجام استعداد یابی اراضی در طرح واگذاری اراضی- فعالیت استعدادیابی اراضی و نقشه برداری و توپوگرافی از طرح شناسایی، تشخیص و تعیین تکلیف اراضی بایر- پیگیری تهیه نقشه حاصلخیزی اراضی کشاورزی منطقه، اجرای طرح برای افزایش تولید محصولات زراعی، کلیه فعالیتهای اجرایی مربوط به امور تسهیلات بانکی و وهمچنین اخذ وتامین اعتبارات لازم از طرق قانونی با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی – مشارکت در تشکیل شرکتها و سازمانهای حقوقی ازطرق قانونی (ازجمله خرید وتملک سهام و...)برای انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با هدف جذب و توسعه مشارکتهای مردمی با ورود به بازار سرمایه (بورس وفرابورس)پس از طی مراحل قانونی واخذ مجوزهای لازم - شناسایی و معرفی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی جهت برخورداری از تسهیلات بانکی- مشارکت در جهت سازماندهی و تعامل بهره برداران در قالب گروهها و تشکل های تولیدی و صنفی- مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی و مدیریتی در داخل کشور با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی - ارائه انواع خدمات فنی و اقتصادی از جمله: طراحی و راه اندازی سیستم های جامع مکانیزه تحلیل وضعیت مالی و عملکرد شرکتها، و اخذ اعتبارات مالی و یا ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی پس از اخذ مجوزهای لازم.اداره و مدیریت شرکتها و موسسات اقتصادی اشخاص به صورت پیمان مدیریت. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت و پیگیری و اجرای طرح های سرمایه گذاری و ایجاد هر گونه شرکت و موسسات و همچنین اخذ و اعطای ضمانت نامه های حقیقی و حقوقی در داخل کشور.ارائه خدمات اقتصادی، فنی و مهندسی و مشاوره مدیریتی به اشخاص در داخل کشور با مشارکت اشخاص ایرانی و شرکت های لیزینگ و تعاونی اعتباری و ایجاد شرکت یا شرکتهایی جهت ارزیابی ریسک اعتباری اشخاص.طراحی، مشاوره، مدیریت و مشارکت کلیه طرح های اقتصادی اعم از(تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، بازرگانی، عمرانی و مسکن و تفریحی و خدماتی و سرمایه ای و...) مشارکت برای ایجاد و تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام ،کلیه اقدامات کارشناسی با رعایت مفاد قانون تجارت و سایر قوانین مصوبه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در داخل و یا خارج از کشور با حضور در نمایشگاه ها و کلیه بازارهای تجاری.اعطای نمایندگی اشخاص ایرانی.ایجاد شعب و نمایندگی در داخل کشور.انجام کلیه امور بازرگانی و تجارت اعم از از خرید، فروش، صادرات و واردات کالا و خدمات مجاز در داخل کشور.اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی ایرانی، انجام امور حق العمل کاری در همه زمینه های فعالیتی مجاز برای اشخاص ایرانی در داخل کشور.مدیریت امور سایر شرکتها اشخاص داخل کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم - خرید زمین واملاک وانجام کلیه فعالیتهای ساختمانی وساخت وسازبا همه کاربری ها و وفروش وپیش فروش واحدهای ساخته شده، طراحی وساخت و احداث دهکده های تفریحی، ویلایی، مسکونی، تجاری،؛ رستوران ها، مهمانسراها، سالن های همایش، فروشگاه ها، نمایشگاه واحدهای خدمات پس از فروش، اخذ تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در سرزمین مادر در داخل کشور و نیز تامین منابع مالی از سایر طرق قانونی،خرید و فروش تکنولوژی دانش های فنی در داخل کشور.انجام عملیات پیمانکاری اعم از تولیدی، ساختمانی، تاسیساتی خدماتی در داخل کشور با مشارکت اشخاص ایرانی.شرکت در نمایشگاه ها، مزایده ها و مناقصه ها و حراجی های داخل کشور. سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی اعتباری در داخل کشور پس از اخذ مجوزهای لازم "
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12491223
آگهی تغییرات شرکت اشكو پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای روح اله پورسالاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی ماهان کن پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدهاشمی رنجبر شریف آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه وعمران درج کرمان بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رضا سلمانی رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پدیده توسعه شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت عضوهیئت مدیره و آقای محمد اسناوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت مانوشا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سوده هاشمی رنجبر شریف آباد به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت مواد معدنی ماجیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین طهماسبی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات قراردادها وعقوداسلامی باامضاء مدیرعا مل ویکی از اعضاء هئیت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی بهروزان به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10798422
آگهی تأسیس شرکت اشکو پارس سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها طرح‌ها واحدهای تولیدی و صنعتی بازرگانی خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات اقتصادی بازرگانی و نیز خرید و فروش انواع کالا در داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه از خارج از کشور به منظور فوق در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت تشکیل انواع شرکتها و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگران و اقدام به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و غیره انجام خرید و فروش و فعالیتهای تجاری مجاز ایجاد شرکت جهت ارائه خدمات به بورس‌ها بانکها موسسات و شرکتهای مالی اعتباری و کلیه اشخاص ایجاد و انجام معاملات مجاز الکترونیک و شرکت در نمایشگاهها و مزایده‌ها و مناقصه‌های داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی اعم از ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار صندوق‌های قرض‌الحسنه در داخل و خارج از کشور خرید و فروش تکنولوژی و دانش فنی موردنیاز کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولید جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای انجام امر واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و نیز خرید و فروش داخلی به طور مستقیم یا از طریق قبول و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی حقوقی داخلی و خارجی انجام از طریق ایجاد موسسه کارگزاری و یا در داخل و یا خارج از کشور تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد به منظور هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و در هر نوع شرکت و بازار قابل سرمایه‌گذاری در چهارچوب قوانین و مقررات انجام سایر اقدامات‌ فعالیت‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد رازان جنوبی پاساژ امت طبقه دوم واحد ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳/۱۲/۸۹ نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای احمدمراد علی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدرضا شه‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی کاظمی‌زاده‌خنامان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدکاظم سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمود خاقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات