توسعه مسیر برق گیلان

شرکت توسعه مسیر برق گیلان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320476535
15
افراد
37
آگهی‌ها
397353
شماره ثبت
1389/11/25
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه مسیر برق گیلان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه مسیر برق گیلان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14928660
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 397353 و شناسه ملی 10320476535
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به31/6/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شناسه ملی 10861873119 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی 10840017999 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1399 تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980912627891923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911024
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 397353 و شناسه ملی 10320476535
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد سلطانی به شماره ملی 3871365300 به جای آقای کاووس ضرغامی، به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی تابان هور با شناسه ملی10320688781 به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید پ980902944721742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14860338
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 397353 و شناسه ملی 10320476535
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خوش گفتار کدملی 0384432476 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شماره شناسه ملی 10320660538 بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی محمد نظرپورکاشانی کدملی 1262213029 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی 10101306234 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عبدالغفور ضیایی کدملی 5419427877 به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی 10200105542 بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای سروش سالم کدملی 1841677477 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی 10103808813 بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای کاووس ضرغامی کدملی 5509709499 به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شماره شناسه ملی 10320688781 بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمود احمدیان مزرعه کدملی 0049287028 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود را مطابق ماده 37 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض می نماید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب ـ پیشنهاد ساختار سازمانی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب ـ نصب و عزل کلیه مدیران، کارمندان، ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، پاداش، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها براساس آیین نامه های داخلی شرکت و مصوبات هیأت مدیره ـ پیش بینی و پبشنهاد بودجۀ سالانۀ شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر با تأیید هیأت مدیره ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیأت مدیره ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالۀ آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات مطابق اساسنامه و آیین نامه ها و مصوبات هیأت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع به نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیۀ امتیازات متصوره با تصویب هیأت مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تصویب هیأت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ و با تصویب هیأت مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً با تصویب هیأت مدیره ـ اقامۀ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با تصویب هیأت مدیره ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب تبصره: مدیرعامل مجاز می باشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980728967303674  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14860327
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 397353 و شناسه ملی 10320476535
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی 10101306234 و شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شماره شناسه ملی 10320660538 و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی 10200105542 و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شماره شناسه ملی 10320688781 و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی 10103808813 به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ980728238345502  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14383670
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
کاوس ضرغامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیأت‏ مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت‏ مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368568
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
کاوس ضرغامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیأت‏ مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت‏ مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350988
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887394
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ ومجوزهای xxx۱۳ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۱۰ , xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه برق. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی وتوسعه ظرفیت نیروگاه. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. پیش فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر ونگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه برق. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی وتوسعه ظرفیت نیروگاه. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. پیش فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر ونگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها. ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ج مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت ه مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود خ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال میباشد که تماما " پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی ابراهیم خوش گفتار به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی علی محمد نظرپور کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی یوسف آرمودلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی سروش سالم به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت وبازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره محمود احمدیان مزرعه با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل ورقه یا گواهی موقت سهم فقط یک رای خواهد_داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره در صورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد_داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۴ اصل ورقه سهام ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مطابق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم سود از وظایف هیئت مدیره ومطابق ماده ۱۸ اساسنامه تصویب سود تقسیمی از وظایف واختیارات مجامع عمومی میباشد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود مطابق ماده ۵۲ اساسنامه در خصوص موارد اختیاری انحلال مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهادهیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس به مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ در صد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_داشت. مابق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: جمع بدهی‌های کوتاه مدت به ریال xxxxxxxxxxxx۸ جمع بدهی‌های بلند مدت به ریال xxxxxxxxxxxx۲ جمع کل بدهی‌ها به ریال xxxxxxxxxxxx۰ بدهی‌ها وتعهدات احتمالی تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث ک روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764977
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۳ مورخه ۴/۹/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه xxx۷ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664963
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxx۶۶/۴۱ مورخه ۴/۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف آرمودلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای مجید دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی تابان هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608866
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶/۴۱ مورخه ۱۳/۳/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم خوش گفتار دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره علی محمد نظرپور کاشانی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره محمد کاشانی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره سروش سالم دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان عضو هیات مدیره مجید دبیریان دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو هیات مدیره محمود احمدیان مزرعه دارای کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357418
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰۶/۴۱ مورخه ۱۱/۱۲/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221591
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۰/۴۱ مورخه ۲۴/۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی منتهی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095547
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۴۴/۴۱ مورخ ۲۴/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید دبیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای حسنعلی تقی زاده لنده کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009494
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان خصوص سازی به شماره xxx۰۷/۴۱ مورخ ۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سروش سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به جای آقای علی اکبر افضلیان کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن تقی زاده لنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997719
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/xxx۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۷۴/۴۱ مورخ ۱۹/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۴ ریال منقسم به xxx xxx xxx ۴ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842907
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه شهید معصومی، پلاک ۹، طبقه چهارم، واحد ۱۳، کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559428
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسير برق گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی تقی زاده لنده به شماره کد ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559436
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسير برق گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559433
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسير برق گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت انژری امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449453
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسير برق گيلان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۱ مبلغ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352079
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۷۳۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۱ ، کد پستی xxxxxxxxx۳تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287162
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنعلی تقی زاده لنده کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12229879
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خوش گفتار دارای کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اکبر افضلیان دارای کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی محمد نظرپور کاشانی دارای کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید صادقی دارای کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمود احمدیان مزرعه دارای کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209333
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خوش گفتار دارای کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اکبر افضلیان دارای کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی محمد نظرپور کاشانی دارای کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید صادقی دارای کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمود احمدیان مزرعه دارای کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124243
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9436720
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672860
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای جعفر میرزاابوطالبی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021207
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969349
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۶/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571582
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200502
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081870
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ شهرک غرب خیابان گل‎افشان شمالی کوچه دوازدهم پلاک یک طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 441055

آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ شهرک غرب خیابان گل‎افشان شمالی کوچه دوازدهم پلاک یک طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11517162
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۳۵۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی سامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی مردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت نیکروز تامین نیلوفری سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید صادقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اسماعیل همدانلو به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش‌گفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمود احمدیان‌مزرعه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10045684
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823869
آگهی تاسیس شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه برق انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء و بهره‌وری بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه برون‌سپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهر‌ه‌برداری تعمیر و نگهداری توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات) پیش‌فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاهها تهیه و تامین ابزار ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آنها انجام سایر فعالیت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار غربی میرداماد شماره xxx ـ کد پستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۹ نزد بانک صادرات شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۸۰ با نمایندگی آقای مرتضی سامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌ بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اسماعیل همدانلو به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدتقی سلیمانی‌امیری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت نیکروز تامین نیلوفری سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سعید صادقی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای مهدی مردی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبتxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات