گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320466112 ()
23
افراد
34
آگهی‌ها
396888
شماره ثبت
1389/11/16
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14616103
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۶ , xxx مورخه ۱۰/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدابوالحسن سید خاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای وحید بهرام نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدجواد احمدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای رسول اشرف زاده برنج آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و قراردادها و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات وغیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات ذیل توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید : اختیارات مدیرعامل : علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت ، اختیارات مندرج در بندهای یک ، پنج به استثناء ساختار سازمانی ، هشت ، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۵ تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ( به استثناء تصویب ساختار سازمانی ) ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۱۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۱۶ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543132
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۱ , xxx مورخه ۳۱/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۷ ، تصویب گردید روزنامه ایران و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۸ ، انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355555
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۴,xxx مورخه ۲۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالحسن سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. ـ دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵ ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثناء تصویب ساختار سازمانی) ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۵ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جنب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۶ ـ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355566
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۴,xxx مورخه ۲۶/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید شیرزادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بجای آقای امیرحمزه مالمیر برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید آقای رسول اشرف زاده برنج آبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدابوالحسن سید خاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵ ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (به استثناء تصویب ساختار سازمانی) ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۱۵ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جنب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۶ ـ تنظیم صورت مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713110
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲ , xxx مورخه ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یک ماده به اساسنامه شرکت به شرح ذیل اضافه گردید: " خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور میگردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713122
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲ , xxx مورخه ۲۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۲/۹۶ تصویب گردید روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۷ انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533862
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۳۳/xxx مورخ ۲۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیر به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای بهرام کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده و شانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533864
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۲/xxx مورخ ۲۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533867
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۲/xxx مورخ ۲۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش و ماده ۳۰ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد: «شرکت بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجددمیباشند.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270679
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۵ به تصویب رسید - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270686
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲۳/xxx مورخ ۲/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رس ول اشرف زاده برن ج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی علیرضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحمزه مالمیربه کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم مریم لطفی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین که آقای رسول اشرف زاده برنج آباد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدابوالحسن سیدخاموشی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت و پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713560
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژاد سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سیدابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهرام کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره عبدالحمید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره رسول اشرف زاده برنج آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره عباس کفاش تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گرددیند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج به استثناء ساختار سازمانی، هشت، پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481160
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شيمي سرمايه گذاري ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۸,xxx مورخ ۱۴/۰۸/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل تراز نامه و صورتحساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت پتروشیمی بندر امام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت بین المللی فرا ساحل پترو بینا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289524
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری‌ایرانیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شناسه xxxxxxxxx۶۵ بجای اقای سیدعلی شاهچراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290444
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری‌ایرانیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ ۲۹/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر ـ بالاتر از خیابان شهید وحید دستگردی ـ نبش خیابان ناصری ـ پلاکxxx۱ ـ ساختمان کیان ـ طبقه ۱۱ واحد۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224091
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۳۹۶۸۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۶/۰۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول خرداد ماه هر سال آغاز می شود و در روز سی و یکم اردیبهشت ماه سال بعد به پایان میرسد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248674
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۳۹۶۸۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بجای آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بجای آقای حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117254
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۱/۰۶/۹۳ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586219
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417918
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و تنفس مربوطه مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت آپادانا پترو بازرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417922
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی عادل نژاد سلیم xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی سید ابوالحسن سید خاموشی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پتروشیمی مبین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی سید علی شاهچراغی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی عبدالحمید امامی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی بهرام کلانتری xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت آپادانا پترو بازرگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی حسن بیگی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات بامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل بامضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات بامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت اختیارات مندرج در بندهای یک ـ پنج باستثناء ساختار سازمانی ـ هشت ـ پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727808
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx/xxxxxx مورخ ۵/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که از محل آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx۹ مورخ ۲۹/۷/xxx۳ بانک سپه شعبه میدان هفتم تیر و از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228107
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ بموجب معرفی نامه شماره xxx۰۵/۱ـ۱۹ ـ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره.
ـ آقای مصطفی طهرانی صفا به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب معرفی نامه شماره xxx۱/۶۷/xxxـxxx۵ ص.پ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.
ـ آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی xxxxxxxxx۰ بموجب معرفی نامه شماره xxx۰/۹۱/ای ام سی مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به کدملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
ـ آقای حسن بیگی بموجب به کدملی xxxxxxxxx۹ معرفی نامه شماره xxx۰۶/آپ ب مورخ ۸/۱۲/۹۱ نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره.
ـ آقای محمد احتیاطی به کدملی xxxxxxxxx۹ بموجب معرفی نامه شماره xxx۵/ن.ب.پ/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱، نماینده شرکت نخل بارانی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای حبیب اله معصومیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بموجب معرفی نامه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹/۱۲/۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره.
ـ آقای علیرضا معبودی کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره.
۲ـ دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049164
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نخل بارانی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص و شرکت آپادانا پترو بازرگان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص تا تاریخ ۹/۱۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949143
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۶/xxx۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxxxxxxxx مورخ۰۷/۱۰/xxx۱ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516828
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۹/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۰۵/۰۶/xxx۱ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxxxxxxxx مورخ۰۷/۱۰/xxx۱ بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851739
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی طهرانی‌صفا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ایرج قربانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حبیب‌اله معصومیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدبران اقتصاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن بیگی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد احتیاطی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473133

آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473136

آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت مدبران اقتصاد سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن بیگی و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای داود شاددل و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب اله معصومیان و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری تا تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۱
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706789
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی رضا حمزه‌لو و شرکت مدبران اقتصاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن بیگی و شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود شاددل و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و موادشیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حبیب‌اله معصومیان و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری تا تاریخ ۱۶/۱۱/xxx۱

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11293530
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۰ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 415806

آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال طی گواهی شماره xxx۸/xxx/۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ بانک تجارت شعبه پارک ساعی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۳۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741866
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال طی گواهی شماره xxx۸/xxx/۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ بانک تجارت شعبه پارک ساعی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۳۰/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716529
آگهی تاسیس شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌ گذاری ایرانیان سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر به طوری که شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ـ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها که از مواد خام آلی اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن‌ها به دست می‌آید. ۲ـ خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه و تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند از داخل یا خارج از کشور ۳ـ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه‌های در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر ۴ـ خرید تهیه و تولید کلیه ماشین‌آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت می‌کند از داخل یا خارج از کشور ۵ـ حمل و نقل انبارداری بازاریابی توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه‌ی تهیه تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کند.۶ ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای توسعه‌ی فناوری انتقال دانش فنی و بهره‌برداری در سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه و تولید و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می‌کنند. ۷ـ تحصیل تسهیلات از بانکها شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر و تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای سرمایه‌پذیر از منابع داخلی یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا به نام شرکت سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طرف شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۸ـ تدوین و اجرای سیاست‌های کلی راهبردی و مدیریتی که باید توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت گردند یا شرکت باید در اداره‌ی شرکتهای سرمایه‌پذیر رعایت کند. ۹ـ تحصیل و اجاره دارائی سرمایه‌گذاری تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت ۱۰ـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص موضوع بند ۱ فوق به منظور سرمایه‌گذاری در آن یا معرفی به شرکتهای سرمایه‌پذیر ۱۱ـ ارائه خدمات فنی مدیریتی و اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه‌پذیر.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از خ شهید بهشتی کوچه دل‌افروز پ۲۳ ط ۴ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد میلیون سهم xxx/۱ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۷ مورخ ۴/۸/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت عمرانی سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص بشماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای رضا حمزه‌لو به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داود شاددل به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا معبودی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ۵ـ شرکت نخل بارانی پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدصادق مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ـ ۵ـ آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک هفت هشت نه ده یازده پانزده در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبتxxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات