بانک گردشگری

شرکت بانک گردشگری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320435268 ()
14
افراد
29
آگهی‌ها
392373
شماره ثبت
1389/10/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14469822
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۸/۱۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی خامی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردید . امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل ( آقای مرتضی خامی ) و عضو هیات مدیره اجرایی ( آقای رضا کامران ) همراه با مهر شرکت در غیاب هر یک از افراد فوق الذکر امضاء معاون مالی و سرمایه گذاری بانک و عضو هیأت عامل ( آقای حسین رحمتی ) همراه با مهر شرکت ، و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353684
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ ومجوزxxxxxx/۹۷ مورخ ۶/۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان آذر ماه به پایان اسفند ماه تغییر یافت در نتیجه سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: "سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353704
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ ومجوزxxx۴/۹۷ مورخ ۱۸/۱/xxx۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353713
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ ومجوزxxxxxx/۹۷ مورخه ۷/۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۲ ـ آقای رضا کامران با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۳ ـ آقای مرتضی خامی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۴ ـ آقای حسین ثابتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۵ ـ آقای محمد آخرتی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۶ ـ آقای سعید جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره ۷ ـ خانم سکینه کشاورز معتمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353723
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ ومجوزهای xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۹/xxx۷وxxxxxx/۹۷ مورخ ۱۹/۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای مرتضی خامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمد آخرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره در دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353731
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ ومجوزهای xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۹/xxx۷وxxxxxx/۹۷ مورخ ۱۹/۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جمشیدی، عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره جایگزین آقای محمد آخرتی باکدملی xxxxxxxxx۲ (عضو اصلی هیات مدیره) تعیین گردید. بدین ترتیب اعضای اصلی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین ثابتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای سعید جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای ادامه دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052867
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۵/۹۷ مورخ ۳۰/۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، ونک، خیابان ماهتاب، خیابان سئول، پلاک ۴۵، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730363
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646720
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ و مجوزشماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۳/۰۷/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند، روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978616
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲/۱۱/xxx۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951078
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۲/۹۵ مورخه ۲۵/۱/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی رابری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به سمت رییس هیات مدیره آقای علی اصغر سفری یه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای یحیی دانش بدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی سنگیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد صادق طاهری ابرندابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند آقای علی اصغر سفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه می‌باشد. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا در خصوص امضای چک سفته و برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رییس هیات مدیره نیز معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857230
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxx۳۳/۹۵ مورخ ۲۵/۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا حیدرآبادی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یحیی دانش بدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا " در خصوص امضای چک سفته برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557296
آگهی تغییرات شرکت بانك گردشگري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ومجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۲۶/۶/۹۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تزارنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳تصویب شد واعضا هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت فرازعمران آریانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت پتروصنعت گامرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت طرح سازه تنیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت اعضا اصلی هیات مدیره ـ شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557308
آگهی تغییرات شرکت بانك گردشگري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۳وبه استناد مجوز شماره xxxxxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۸/۹۴سازمان بورس ومجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۱۱/۳/۹۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهارهزار میلیارد به مبلغ شش هزار میلیارد منقسم به شش میلیارد سهم بانام عادی یک هزارریالی از محل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxxxxx/۱ریال طی گواهی های بانکی شماره xxx۱۰/۹۳/xxxمورخ ۱۰/۶/۹۳که تماما پرداخت گردیده است افزایش یافت وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129822
آگهی تغییرات شرکت بانك گردشگري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۳ و مجوز xxx۵۶ مورخ ۵/۴/xxx۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457775
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با ش م xxxxxxxxx۵۴
شرکت طرح سازه تنیان با ش م xxxxxxxxx۷۵
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۱۲
شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان با ش م xxxxxxxxx۸۰
شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس با ش م xxxxxxxxx۶۷ عضو علی البدل
شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات با ش م xxxxxxxxx۸۸ عضو علی البدل
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457861
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ و مصوبات هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/xxx۱ و ۲۲/۱۲/xxx۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۴/۵/xxx۲ و همچنین مجوز سازمان بورس اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (دو هزار میلیارد ریال) به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (چهار هزار میلیارد ریال) منقسم به چهار میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی، که تماماً از طریق پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت شرکتها در مورخ ۸/۸/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457867
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد صادق طاهری ایرندآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای ابراهیم صادقی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا حیدرآبادی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علی سنگینیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اصغر سفری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل باتفاق امضای یکی از اعضا همراه بامهر شرکت و نامه های اداری بامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. صرفاً در خصوص امضای چک، سفته و برات بامضای معاون مالی و پشتیبانی بهمراه امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218698
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/۸۹ و مصوبات هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ و ۲۲/۱۲/۹۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۴/۵/۹۲ و همچنین مجوز سازمان بورس اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال (دو هزار میلیارد ریال) به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال (چهار هزار میلیارد ریال) منقسم به چهار میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی که تماما از طریق نقدی پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل دفاتر ثبت شرکتها در مورخ۸/۸/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909597
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
شرکت تندیس تجارت زاگرس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نوبین دارو پارسیان با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای علی اصغر سفری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهدبود و درغیاب همزمان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صرفاً درخصوص امضا چک سفته و برات امضای اقایان بهام جاویدی نژاد عضو هیئت مدیره و یا معاون مالی و پشتیبانی به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11297128
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت تندیس تجارت زاگرس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی زیرک‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نوبین دارو پارسیان با مسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای علی‌اصغر سفری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت طرح و سازه تنیان سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبر خواهدبود و درغیاب همزمان نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صرفاً درخصوص امضا چک سفته و برات امضای اقایان بهام جاویدی‌نژاد عضو هیئت‌مدیره و یا معاون مالی و پشتیبانی به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716983
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگریسهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی, شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت نوبین دارو پارسیان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل و شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل.
در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838876
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی‌عام) به عنوان عضو اصلی, شرکت طرح سازه تنیان (سهامی‌خاص) به عنوان عضو اصلی , شرکت فراز عمران آریانا (سهامی‌خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت تندیس تجارت بامداد زاگرس (سهامی‌خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت نوبین دارو پارسیان (سهامی‌خاص) به عنوان عضو اصلی, شرکت بین‌المللی هتل لاله عسلویه (سهامی‌خاص) به عنوان عضو علی‌البدل و شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی‌خاص) به عنوان عضو علی‌البدل.

در تاریخ۲۰/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 541898

آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران توسعه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فلاور آف دایست کیش دولوپمنت کمپانی سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی خاص به سمت مدیرعامل
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714242
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی زیرک‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایران توسعه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فلاور آف دایست کیش دولوپمنت کمپانی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت بین‌المللی هتل لاله عسلویه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813991
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی زیرک‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت طرح و سازه تنیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایران توسعه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فلاور آود ایست کیش کمپانی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت بین‌المللی هتل لاله عسلویه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای ناصر سالار به نمایندگی از شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی‌خاص به سمت مدیر‌عامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497308
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855964
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب همزمان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صرفا در خصوص امضا چک سفته و برات با امضای آقایان بهرام جاویدی‌نژاد عضو هیئت‌مدیره و یا محمدرضا ادریسی معاول مالی یه همراه یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807773
آگهی تاسیس شرکت بانک گردشگری سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت و مشارکت در رشد شکوفایی اقتصاد کشور و جذب سرمایه و اندوخته‌های سرگردان و بکارگیری آن در تامین مالی بخشهای اقتصادی از طریق توسعه و ارتقای سطح فعالیت‌های بانکی به منظور دست‌یابی به بخش‌های عمده بازارهای مالی و پولی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت بالا متنوع گسترده و فراگیر همچنین تقویت و توسعه مبانی اقتصادی اسلام در قالب بانکداری اسلامی و رشد و آگاهی عمومی نسبت به آن بانک در اجرای تحقق اهداف مذکور با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به کلیه عملیات مجاز به شرح ذیل مبادرت نماید: ۱ـ افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری و با (دسته چک) قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند و کوتاه مدت و سایر حسابهای مشابه و افتتاح انواع حسابهای چک‌کارت و کارتهای مجاز دیگر و از جمله صدور انواع گواهیهای سپرده ۲ـ تحصیل تسهیلات و وام یا اعتبار از داخل و خارج کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ـ اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری کشور ۴ـ خرید اوراق و اسناد تجاری که حاکی از بدهی ناشی معاملات حقیقی باشد ۵ـ نقل و انتقال وجوه صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینه و اجرای دستور پرداخت مشتریان ۶ـ انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش و ارز انتقالات وجوه و حواله‌های ارزی و مشابه آن‌ها در داخل و خارج کشور و نیز اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۷ـ افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتا و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها ۸ـ صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت اعم از چکهای مسافرتی و غیره و انجام معاملات مربوط به آنها ۹ـ صدور تایید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانت‌نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی ۱۰ـ انتشار خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار دولتی و بخش خصوصی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص ۱۱ـ قبول پذیره‌نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری (این وستمت بنکینگ) طبقه‌بندی می‌شود. خدمات مربوط به سرمایه پرمخاطره (ونچر کپیتال) نیز از جمله این عملیات است ۱۲ـ قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیا و اموال قابل قبول و همچنین اجاره‌دادن صندوق امانات و انجام وظائف قیومیت، وصایت، تولیت، وکالت و نمایندگی و هرگونه عملیات و خدمات دیگر حفظ و برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ۱۴ـ افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت‌دار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها ۱۵ـ انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۱۶ـ ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آن‌ها و معامله قبوض انبارهای عمومی ۱۷ـ انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات جاری بانکها ممنوع نباشد ۱۸ـ بانک می‌تواند نمایندگی موسسات پولی یا بانکی را به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند قبول نمایند ۱۹ـ ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان از قبیل خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، خدمات پرداخت مالیات حساب متمرکز و کارتهای پیش‌پرداخت بدهکار و بستانکار طبق مقررات جاری کشور و یا سایر خدمات مشابه ۲۰ـ ارائه خدمات برنامه‌ریزی کسب و کار مشاوره ارزشیابی و قیمت‌گذاری و خدمات مشاوره مالی مشابه ۲۱ـ ارائه طرح‌های تامین مالی تخصصی از قبیل طرح‌های گردشگری (اعم از اقامتی، تفریحی، بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و ...) و تجهیزات تخصصی و اعطای تسهیلات برای طرح‌های ویژه ۲۳ـ ارائه محصولات و خدمات در بخش گردشگری و مسکن و ساختمان از قبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای اقامتی، تفریحی، بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی، مسکونی، تجاری، اداری، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوق‌های پس‌انداز گردشگری (اعم از اقامتی، تفریحی، بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی، تورها و ...) مسکن و تسهیلات خرید واحدهای اقامتی، تفریحی، بین‌راهی، دفاتر خدمات مسافرتی، مسکونی یا تجاری و اداری و نیز مشارکت در بازار ثانویه رهن با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۲۴ـ ارائه خدمات کارگزاری سهام اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار ۲۵ـ ارائه خدمات بانکی در قالب بانکداری اسلامی و انجام عملیات صحیح آن در سطح جامعه و ایجاد اعتماد عمومی از اجرای قوانین و مبانی بانکداری اسلامی ۲۶ـ تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل کشور و مناطق مذکور و نیز خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۲۷ـ به طورکلی بانک می‌تواند در راستای تحقق اهداف و موضوع بانک به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی در چارچوب قانون و مقررات جاری کشور در گستره جغرافیایی مذکور در بند ۲۶ اقدام نماید ۲۸ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها و فعالیت اقتصادی به صورتهای مختلف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ۲۹ـ تامین مالی طرحهای گردشگری با رعایت ضوابط و مقررات ۳۰ـ برقراری ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسه‌های مالی و اعتباری داخل و خارج کشور ۳۱ـ ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان از قبیل خدمات حقوق و دستمزد خدمات پرداخت اقساط خدمات پرداخت مالیات ۳۲ـ نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی در داخل کشور (الکترونیک فاندذر ترانسفر) ۳۳ـ انجام دادن انواع معاملات ارزی از قبیل افتتاح، ابلاغ، تایید و معامله انواع اعتبارات اسنادی، معامله بروات ارزی مالی و تجاری و یا وصولی، معامله اسناد تجاری، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و قبول آنها برای صدور ضمانت‌نامه‌های مجدد یا غیر آن اصالتا یا به نمایندگی مباشرت و وساطت و انجام‌دادن هر نوع عملیات مربوط پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق مقررات ذیربط ۳۴ـ اعطای تسهیلات اعتباری و تامین مالی برای فعالیت‌های صادراتی به ویژه خدمات گردشگری و خدمات فنی و مهندسی ۳۵ـ تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات و عرضه آن و همچنین خرید مطالبات سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و همچنین فروش و واگذاری مطالبات بانک به اشخاص حقوقی ۳۶ـ ارائه خدمات بانکداری اختصاصی (پرایوت بنکینگ) و خدمات بانکداری بنگاهی (کورپوریت بنکینگ) ۳۷ـ ارائه و استفاده از انواع خدمات بانکداری الکترونیکی بین بانکی در سطح ملی از قبیل اطاق پایاپای الکترونیکی (پایا) مرکز شتاب سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) و ... ۳۸ـ افتتاح انواع حساب‌های متمرکز و صدور انواع کارت‌های بانکی ۳۹ـ ارائه انواع خدمات و محصولات بانکی و مالی با استفاده از اینترنت و سایر امکانات و کانال‌های خدمت‌رسانی مرتبط با این ابزار گسترش بانکداری خود خدماتی (سلف‌سرویس بنکینگ) و بانکداری از محل خانه و کار (هوم بنکینگ) به صورت بر خط (آن‌لاین) خارج خط (آف‌لاین) و همزمان (ریل‌تایم) مطابق با ضوابط و مقررات ۴۰ـ ارائه خدمات و محصولات بانکی و مالی با استفاده از تلفن همراه (موبایل بنکینگ) تلفن همراه شبکه (موبایل وب) و خدمات پیام کوتاه (شورت مسج سرویس) و پیام کوتاه شبکه تلفن همراه (اس ام اس ویت موبایل وب) و سایر امکانات و کانالهای خدمت‌رسانی مرتبط با این گونه ابزارهای الکترونیکی ۴۱ـ افتتاح حساب برای مراکز خرید و فروش فروشگاه‌های حقیقی و مجازی و انجام عملیات تسویه حساب میان پذیرندگان و خریداران از فروشگاه‌های مذکور ۴۲ـ انعقاد قرارداد با بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی برای مبادله خدمات و بهره‌گیری از امکانات طرفین در چهارچوب ضوابط و مقررات ۴۳ـ صدور چک‌های الکترونیکی برای مشتریان بانک (حقیقی و حقوقی) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ۴۴ـ ارائه انواع خدمات بانکی از طریق باجه‌های تمام الکترونیکی و ۲۴ ساعته با بهره‌گیری از امکانات و به ویژه در مراکز اقامتی خدمات دستگاه‌های خودپرداز (ای تی ام) پایانه‌های فروش (پی او اس) و دستگاه‌های رمزخوان (پین پد) ۴۵ـ برنامه‌ریزی و حضور فعال در جهت توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی (ای کامرس) ۴۶ـ انجام عملیات و ارائه انواع خدمات بیمه به صورت الکترونیکی (الکترونیک ـ اینسورنس) به صورت مستقیم و یا مشارکت با موسسات و نهادهای مرتبط و بطور ویژه بیمه گردشگری به توریستها و بخشهای گردشگری ۴۷ـ انجام عملیات و ارائه انواع خدمات کارگزاری بورس به صورت الکترونیکی (الکترونیک ستاک چنج کورسپوترانس سرویس) به صورت مستقیم و یا مشارکت با موسسات و ستادهای مرتبط ۴۸ـ انجام عملیات و ارائه خدمات ارزی و صرافی به صورت الکترونیکی (الکترونیک فارین اکس چنج) ۴۹ـ ارائه وام و تسهیلات بانکی و انجام عملیات وصول مطالبات به صورت الکترونیکی به مردم و مشتریان (الکترونیک لون) ۵۰ـ انجام کلیه عملیات و ارائه انواع خدمات و محصولاتی که از کانال‌های مختلف الکترونیکی قابل ارائه به مردم و مشتریان می‌باشد. به طور کلی بانک می‌تواند در راستای تحقق موضوع و هدف‌های بانک به انجام کلیه عملیات مجاز پولی مالی و بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات جدید کشور در حوزه جغرافیایی مورد عمل خود اقدام نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان پاکستان کوچه ساوجی‌نیا (هشتم) پلاک ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیارد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۵/۰۷/xxx۹ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنپن مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۶/۰۹/xxx۹ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری‌کوهشاهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت پیشگامان رایا سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی زیرک‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ شرکت آذر نیک کاران پارسه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر زمانی‌فریزهندی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ شرکت فراز عمران آریانا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهرام جاویدنژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ شرکت طرح و سازه تنیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادفر به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ۵ـ شرکت ایران توسعه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ۵ـ شرکت فلاور آود ایست کیش کمپانی سهامی‌خاص به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل).

۹ـ۵ـ شرکت بین‌المللی هتل لاله عسلویه سهامی‌خاص به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل).

۱۰ـ۵ـ آقای منوچهر زمانی‌فریزهندی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ثبت xxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات