همیاران سازندگی و توسعه

شرکت همیاران سازندگی و توسعه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320431298 ()
11
افراد
13
آگهی‌ها
393352
شماره ثبت
1389/10/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13822303
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخه ۷/۹/۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ تصویب گردید مؤسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773765
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه توسعه روستایی ایران کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ وشرکت کارآفرینان ره آورد طیب کد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت جهاد تعاون خراسان کد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری کوه نورکد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ وکانون جهادگران جهاد سازندگی کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت همیاران نیک ارمغان کد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سپهر فام پاسارگاد کد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب روزنامه‌های اطلاعات و ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289365
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار آفرینان ره آورد طیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وکانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی جناب آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی جناب آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی جناب آقای سید محسن میر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قرارداد‌ها و اسناد اوراق بهادار بانکی توائما با امضای مدیرعامل جناب آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب هر یک از آنها با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. افتتاح هر نوح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارئه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109557
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخه ۰۸/۸/xxx۵ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان فاطمی خیابان جویبار کوچه غفاری غربی پلاک ۳۵ طبقه پنجم واحد ۵۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795328
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۵/۱۵/xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی الگو حساب به شماره ثبت xxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448728
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱۰/۶/xxx۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان ارقام پارس ش.م xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین ابرار حساب ش.م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابتکار و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت تعین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کانون جهادگران جهاد سازندگی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت جهاد تعاون خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری کوه نور شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سپهر فام پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و موسسه توسعه روستایی ایران کد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت کارآفرینان ره آورد طیب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای مهندس علی اکبر جعفری کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448723
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱۰/۶/xxx۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف کانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رییس و منشی هیأت و آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای احمدکبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سپهرفام پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید محسن میرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف مؤسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره). کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور اوراق بهادار شرکت با دو امضاء ۱ـ سید مرتضی رضوی زاد مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت ۲ـ محمد جواد اوحدی رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رییس هیأت مدیره امضای سیدحسین امامی رضوی نایب رییس هیأت مدیره معتبر است و همچنین اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064563
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ فلسطین شمالی ک رهبان پ ۳۰ طبقه زیر همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
درتاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043740
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود بیات بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی با نمایندگی آقای خداکرم جلالی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپر فام پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای احسان کبیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد کبیری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۴ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل و اقای خداکرم جلالی رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان آقای محمدجواد اوحدی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا آقای احمد کبیری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043757
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آروین حساب رسا به عنوان بازرس اصلی، شرکت حسابرسی آیین ابرار سهامی عام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» و «ابتکار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود بیات بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل و شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۷ با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد و شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده و شرکت سپر فام پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای احسان کبیری و موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی به شماره ثبت xxx۶۸ با نمایندگی آقای خداکرم جلالی و شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۴ ۴ ترازنامه و حسابهای سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480593

آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آروین حساب رسا به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوه صادق به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11996304
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آروین حساب رسا به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین پژوه صادق به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750168
آگهی تاسیس شرکت همیاران سازندگی و توسعه تعاونی سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار جهان اقتصاد و ابتکار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشاورزی صنعتی مطالعاتی تحقیقاتی تولیدی توزیعی انجام امور بازرگانی صادرات و واردات و خدمات اداری فرهنگی ورزشی و هنری ـ انجام امور آموزش و تحقیقات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و تولید محصولات بهداشتی با استفاده از گیاهان دارویی و انجام امور دام و دامپزشکی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ فلسطین شمالی کوچه رهبان پ۳۰ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ ۸/۱۲/۸۸ نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx۴ مورخ ۲۸/۶/۸۹ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی به شماره ثبت xxx۶۸ با نمایندگی آقای خداکرم جلالی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت جهاد تعاون خراسان رضوی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای محمدجواد اوحدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای سید حسن نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ موسسه توسعه روستایی ایران به شماره ثبتxxx۴ با نمایندگی آقای احمد کبیری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت کارآفرینان ره آورد طیب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹۷ با نمایندگی آقای محمدتقی پاکزاد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای یعقوب گلنهالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۷ـ۵ـ موسسه همیاران نیک ارمغان به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مجید صباغ‌پورآذریان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ـ ۵ـ آقای احمد کبیری به نمایندگی از موسسه توسعه روستایی ایران به شماره ثبت xxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل به اتفاق آقای خداکرم جلالی رئیس هیئت‌مدیره در غیاب ایشان آقای محمدجواد اوحدی نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای احمد کبیری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آروین حساب رسا به شماره ثبتxxx۳۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبتxxx۳۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات