سرمایه گذاری توسعه معین ملت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320359435 ()
18
افراد
32
آگهی‌ها
385603
شماره ثبت
1389/7/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14657458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۴ , xxx مورخ ۲۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517155
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۷ , xxx مورخ ۱۸/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسن الله رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیررضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای سرپرست و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب سرپرست با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء سرپرست همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۱/xxx مورخ ۸/۹/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای تایماز حمایلی مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان رئیس هیات مدیره ، آقای احسن الله رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید:
۵-۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۵-۲- تهیه آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره ۵-۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۵-۴- اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد ۵-۵- پیشنهاد ساختار سازمانی و مصوب نمودن آن در هیات مدیره، شرایط استخدام و میزان حقوق و‌‌‌ دستمزد ۵-۶- پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب در هیات مدیره ۵-۷- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر ۵-۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵-۹- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۵-۱۰- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات، تا مبلغ xxx میلیون ریال ۵-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازهای متصوره ۵-۱۲- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال ۵-۱۳- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۵-۱۴- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۹ ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه ۵-۱۵- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها ۵-۱۶- پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی ۵-۱۷- استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت ۵-۱۸- همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۵-۱۹- نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۵-۲۰- صدور حکم اعضاء هیات مدیره شرکت های تحت پوشش با تصویب هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵/xxx مورخ ۱۳/۴/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملّی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای حقوقی اصلی و علی البدل هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملّی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملّی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملّی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملّی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت پترو فرآوران اطلس به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملّی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۲, xxx مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ خیابان شهید مسعود صابری ـ خیابان پیروزان ـ پلاک ـ ۱۴ ـ طبقه اول ـ ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۶ , xxx مورخ ۲۹/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634496
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۸/۴/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۸ اساسنامه در راستای یکسان سازی اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار برای نهادهای مالی حذف گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء مشروحه ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375611
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار. تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای تایماز حمایلی مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیزضا کدیور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۴ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد ۵ پیشنهاد ساختار سازمانی و مصوب نمودن آن در هیات مدیره، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ۶ پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب در هیات مدیره ۷ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۹ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات، تا مبلغ xxx میلیون ریال ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امر مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیاز‌های متصوره ۱۲ به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال ۱۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۹ ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه ۱۵ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ۱۶ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی ۱۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت ۱۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۱۹ نصب و عزل مأموران وکارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بموجب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره ۲۰ صدور حکم اعضای هیات مدیره شرکت‌های تحت پوشش با تصویب هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931726
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۲۰/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - خیابان آفریقا - پایین‌تر از چهارراه جهان کودک - نبش خیابان ۱۹ پلاک ۵۴ طبقه سوم ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای غلامحسین تقی نتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای علی اصغر صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پترو فرآوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای احمد شاهین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکنت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره با تفویض بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل موافقت نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12251967
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۵۶۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه م حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ و مجوز بورس به شماره xxxxxx, xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به ش.م xxxxxxxxx۴۲ و شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به ش.م xxxxxxxxx۱۴ و شرکت ساختمانی و خدمات نوساز به ش.م xxxxxxxxx۹۷ و شرکت پترو فراوران اطلس به ش.م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به ش.م xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181265
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ و مجوز بورس به شماره xxxxxx, xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترو فراوران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به ش.م xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655433
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش.م xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش.م xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۲/۳۱ و مجوز بورس به شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۶/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود غلام زاده لداری به ک.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به جای آقای قربان قدیری به ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای قربان قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره بندهای ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۰ از ماده ۳۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474421
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۵/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474469
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکتهای گروه مالی ملت بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت کارگزاری بانک ملت بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ساختمانی و شهر سازی واوان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، ساختمانی و خدمات نو ساز بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷، پترو فرآوران اطلس بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474483
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری توسعه معین ملت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهام خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد:
۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت بشماره ثبت xxxxxx
۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف ـ موضوع فعالیت اصلی:
۱ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری، سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ب ـ موضوع فعالیت های فرعی:
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۱ـ۴ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۲ـ۴ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
۳ـ۴ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۴ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۵ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدام فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه مرکز اصلی شرکت تهران است. آدرس شرکت عبارت از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۵، کدپستی xxxxxxxxx۸ می باشد. شرکت فاقد شعب است.
۴) مدت شرکت: نامحدود
۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده xxx/xxx/۱ میلیون ریال که تماماً پرداخت شده است.
۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهم ممتاز است.
۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:
اشخاص حقیقی یا حقوقی شماره ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت به طور کامل
شرکت کارگزاری بانک ملت بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ محمد ابراهیم محمد پور زرندی فرزند غلامحسن به ش ش ۱ به کد ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره
پترو فراوران اطلس بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ علی رحمانی فرزند محمد حسین به ش ش ۳۲ به کد ملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه مالی ملت بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه فرزند قلی به ش ش xxx۰ به کد ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره
شرکت ساختمان و خدمات نو ساز بشماره ثبت xxx۷۷ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ علی علامه راد فرزند احمد به ش ش xxxxxxxxx۴ xxx۸ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ساختمانی و شهر سازی واوان بشماره ثبت xxx۹۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ قربان قدیری فرزند اکبر به ش ش ۲۲ به کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره
۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، هر صاحب یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:
۱. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام
۲. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی یا جمعی
۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،
بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه شرکت، تصویب میزان سود تقسیمی جزء وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.
بر اساس ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. همچنین بر اساس ماده ۵۸ اساسنامه، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال بحساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می توان حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که همان سال بحساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
بر اساس ماده ۶۱ اساسنامه شرکت، هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه قصد انحلال را داشته باشد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.
۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۳۱/۶/xxx۲، مجموع بدهی های کوتاه مدت شرکت در این تاریخ xxx/xxx/xxx/xxx ریال، بدهی های بلند مدت شرکت xxx/xxx/xxx ریال بوده و شرکت در این تاریخ فاقد بدهی های احتمالی بوده است.
۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344558
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکتهای گروه مالی ملت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، و بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آزموده گان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344559
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر غلامحسین نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344560
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به ''سرمایه گذاری توسعه معین ملت'' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344561
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723947
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای علی رحمانی و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه تا تاریخ ۷/۲/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723949
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندانسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای علی رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۷/۲/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962881
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی‌نتاج‌ملکشاه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی علامه‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۷/۲/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642176
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۶۰۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قلی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای علی رحمانی و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسن تقی‌نتاج‌ملکشاه تا تاریخ ۷/۲/xxx۲

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253409
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان کریم خان زند خ عضدی شمالی پ ۷۷ ط همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345555
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم یورزندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا عسکری مارانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد صالحی تبار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای اسفندیار استکی الیوند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۷/xxx۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735129
آگهی تأسیس شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۷/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۷/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات و مشاوره در زمینه تولید سرمایه‌گذاری جدید توسعه تکمیل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و نحوه تامین منابع اعتباری برای پروژه‌های شرکت بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی و طراحی سیستم‌های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتا" و یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه ایجاد راه‌اندازی و توسعه انواع واحدهای تولیدی در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین بازسازی و راه‌اندازی انواع شرکتها و موسسات در داخل یا خارج از کشور و افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت بانکی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری اعم از ریالی و ارزی اعتبارات اسناد و ضمانتنامه و تعهد ضمانت و سپردن به منظور دریافت خدمات یاده شده انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان قائم‌مقام فراهانی روبروی تهران کلینیک خیابان چهارم پلاک ۱۴ طبقه دوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۵ مورخ ۵/۷/۸۹ نزد بانک ملت شعبه استاد مطهری چهارراه قائم‌مقام پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی‌عام بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید غفوری‌روزبهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت چاپ بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۳۵ با نمایندگی آقای فتحعلی خوشبین بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت کارگزاری بانک ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۰۴ با نمایندگی آقای محمد صالحی‌تبار بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای اسفندیار استکی‌الیوند بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای احمد فراهانی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون تراز ارقام به شماره ثبت xxx۰۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محمد قلی‌زاده به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات