بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320357598 ()
11
افراد
23
آگهی‌ها
386198
شماره ثبت
1389/7/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794905
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۰/xxx/۹۷ مورخه ۰۴/۰۲/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14794919
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۷/xxx/۹۶ مورخه ۱۴/۶/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ودجا نهصد و نود و هشت هزار و یکصد و پنجاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و سازمان بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و فرهنگی خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی ثامن الائمه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و بانک انصار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14794927
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۴/xxx/۹۷ مورخه ۷/۶/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560053
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۵/xxx/۹۶ مورخ ۲۵/۶/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522352
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۸ / xxx / ۹۷ مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : مدیرعامل می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات مزبور را به معاونین ، مدیران ستادی ، روسای شعب شرکت تفویض نماید . ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران ، پس از اخذ موافقت کتبی هیئت مدیره و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳ پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . ۵ در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۶ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۷ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول شرکت اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در سقف چهار میلیارد ریال ( xxxxxxxxx۰ ریال ) تعیین گردید . کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه که مرتبط با موضوع شرکت است به مدیرعامل تفویض گردید . ۸ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . ۹ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169270
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲۱/xxx/۹۶مورخ۱/۶/۹۶بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی بهمنیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بیمه عمر وحوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید مشعلچی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سید اصغر ابن رسـول به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای سید محمود هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بیمه عمر وحوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای عیسی احمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ متولد xxx۷/۰۳/۰۲ به نمایندگی از موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمـه(علیه السلام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سـفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912897
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی: xxxxxxxxx۱ محل اصلی شرکت به نشانی تهران میدان آرژانتین ایتدای خ الوند پ ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428187
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۱/xxx/۹۵ مورخ ۸/۸/xxx۵ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص حقوقی مشروحه ذیل به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ موسسه فرهنگی خدماتی زیارتی ثامن الائمه (علیه السلام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ اعضاء علی البدل صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471149
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۱/xxx/۹۶ مورخ ۸/۳/xxx۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۷۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه کالج و بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۷۱ مورخ ۲/۹/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه کالج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966824
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ ومجوز شماره xxx۵۰/xxx/۹۵ مورخ ۲۶/۳/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید مشعلچی فیروزآبادی ک. م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و علاوه بر موارد ذکر شده، رسیدگی صدور حواله و پرداخت خسارت و عملیات بیمه‌گری می‌تواند از طریق مدیرعامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان شرکت واگذار گردد. سایر حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه به وی تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208332
آگهی تغییرات شرکت بیمه كوثر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۲۶/۱/xxx۴سرمایه شرکت از مبلغ xxxمیلیارد ریال به مبلغ xxx۰میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی بانام از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی افزایش یافته وتاریخ مجمع فوق العاده ۲۵/۱/xxx۳صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361086
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۰۷/xxx/۹۴ مورخ ۴/۵/۹۴ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح بشماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۷/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127718
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثرسهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ومجوزهای xxx۴۳/xxx/۹۳مورخه ۱۷/۱۲/xxx۳بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و۵۱/xxx۳۸/ط مورخه ۱۱/۱۲/xxx۳معاونت طرح وبرنامه وبودجه رئیس ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. همچنین مدیرعامل می تواند تمام یا بخشی از اختیارات مزبور را به قائم مقام، معاونین، مدیران ستادی، رؤسای شعب شرکت تفویض کند. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت ها نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127728
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ومجوزهای بیمه مرکزی به شماره وتاریخ xxx۴۳/xxx/۹۳ ـ ۱۷/۱۲/xxx۳وسازمان بورس واوراق بهادار به شماره وتاریخ xxxxxx/xxx ـ ۲۴/۱۲/xxx۳ومعاونت طرح وبرنامه وبودجه رئیس ارکان وامور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۳۴/xxx۸/۵۰/ط مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳سرمایه شرکت ازمبلغ xxxمیلیارد ریال به مبلغ xxx۰میلیاردریال از محل مطالبات حال شده که مبلغ xxxxxxxxxxxxریال طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx/۹۳مورخ ۹/۴/xxx۳ ومبلغ xxxxxxxxx۵۲ریال طی گواهی شماره xxx۵/xxxمورخ ۲۹/۱۱/۹۳نزد بانک آینده شعبه الوند واریز گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.درنتیجه سرمایه شرکت مبلغxxx۰میلیارد ریال منقسم xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی بانام می باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396271
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ومجوزهای معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۳۶/۸/xxx۳/ط مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxx۲۹/xxx/۹۳مورخ ۲۹/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه باشناسه ملی xxx۶۹ xxxxxxxxx۲۵ موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح باشناسه ملی xxx۶۲ xxxxxxxxx۹۹ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ اعضاء علی البدل شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ باشناسه ملی xxx۷۸ xxxxxxxxx۲۸ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ روزنامه های کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396272
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ ومجوز های ۳۷/۸/xxx۳/ط مورخه ۲۰/۱۰/xxx۳معاون طرح وبرنامه وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxx۵۷/xxx/۹۳مورخ ۲۵/۸/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ـ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای سید محمود هاشمی باکدملی xxxxxxxxx۶به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. ـ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای سید جمال موسی کاظمی باکدملی xxxxxxxxx۹به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. ـ مؤسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به نمایندگی آقای سید اصغر ابن الرسول باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به نمایندگی آقای عبدالرسول عطائی باکدملی xxxxxxxxx۶به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ـ مؤسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) به نمایندگی آقای عیسی احمدنژاد باکدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. ـ صندوق بیمه عمر و حوادث کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نمایندگی آقای جواد مصلحی تبار باکدملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره. ـ شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به نمایندگی آقای رستم الوانی باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161478
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070045
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به شماره ثبت۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای اصغر ابن الرسول به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول گلستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدجمال موسی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید حمیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای جواد مصلحی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و سازمان صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه با نمایندگی آقای سیدمحمود هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک ها بروات و سفته قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد حق امضای سایر اوراق عادی و جاری و مکاتبات اداری به مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و علاوه بر موارد ذکر شده رسیدگی صدور حواله و پرداخت خسارت و عملیات بیمه گری می تواند از طریق مدیرعامل و عضو منتخب هیئت مدیره به مدیران و کارکنان شرکت تفویض گردد.
در تاریخ ۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983569
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'کیهان' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اصغر ابن الرسول به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رسول گلستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید حمیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل و آقای جواد مصلحی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای عبدالرسول عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جمال موسی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سازمان صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه با نمایندگی آقای سید محمود هاشمی تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477758

آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963465
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792211
آگهی تغییرات شرکت بیمه کوثر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۷۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'کیهان' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335780
آگهی تأسیس شرکت بیمه کوثر سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۶/۰۷/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از بیمه مرکزی تحصیل پوشش بیمه‌های اتکائی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه‌های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند شماره ۲۴. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ نزد بانک سپه شعبه مهناز بیهقی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۸ نزد بانک سپه شعبه ممتاز بیهقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای اصغر ابن الرسول به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای رسول گلستانه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای عبدالرسول عطائی به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حجت اله صیدی به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ آقای سید جمال موسی کاظمی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای صفرعلی مرادی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۷ ۵ آقای جواد مصلحی تبار به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۸ ۵ آقای عبدالرسول عطائی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و جاری و مکاتبات اداری با مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات