سوربن گستر طیور

شرکت سوربن گستر طیور (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320309409 (فعال)
14
افراد
41
آگهی‌ها
382032
شماره ثبت
1389/5/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14726975
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان نیما احمدی ایرائی کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد حسین کریمی کد ملی xxxxxxxxx۴ و نشاط احمدی ایرائی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727086
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نیما احمدی ایرائی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیأت مدیره آقای محمد حسین کریمی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره آقای نشاط احمدی ایرائی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564265
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه امین مشاور بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی بحری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252671
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به موجب نامه xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ اداره ثبت شرکتهای سهامی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ مرکز شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی آمل به نشانی استان مازندران، شهرستان آمل، بخش مرکزی، شهر آمل، امام خمینی، کوچه آفتاب ۵(رضوانیه ۱۰)بلوار امام خمینی، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتهای آمل تحت شماره xxx۳ به ثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400091
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به موجب نامه شماره xxx۷/۹۷/ش/xxx مورخ ۲۵/۹/۹۷ اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران و مستند به صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۷ مرکز اصلی شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به نشانی تهران استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران- محله ولیعصر- بلوار نلسون ماندلا- خیابان اسفندیار-پلاک۷۱ - طبقه اول - واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۴ و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312059
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) مرکز اصلی شرکت بنشانی تهران استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ولیعصر-بلوار نلسون ماندلا-خیابان اسفندیار-پلاک۷۱ -طبقه اول -واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818424
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت بنشانی: استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهر آمل امام خمینی کوچه آفتاب ۵ (رضوانیه ۱۰) بلوار امام خمینی پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786097
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و علی بحری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602703
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای مازیار رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440256
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440270
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نیما احمدی ایرائی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد حسین کریمی کدملی xxxxxxxxx۴ و نشاط احمدی ایرائی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440286
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما احمدی ایرائی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین کریمی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای نشاط احمدی ایرائی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اسناد و قرارداها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530805
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558174
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طيور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099831
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نشاط احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099834
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - نشاط احمدی ایرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - محمد حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698205
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبداله رنجبر xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره و آقای بهمن اصلانی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای امیر اردشیر لاریجانی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هئیت مدیره و آقای یداله رنجبر xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هئیت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698208
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اقایان عبداله رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۷ و بهمن اصلانی کد ملی xxxxxxxxx۶ و امیر اردشیر لاریجانی کد ملی xxxxxxxxx و یداله رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485347
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یداله رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها باامضا دو نفر از چهار نفر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381875
آگهی تغییرات شرکت سوربن گسترطیور سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای بهمن اصلانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای امیر اردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
آقای یداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای صابر یونس نیا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381882
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از ۴ نفر میباشند که ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381883
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ و امیراردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx و بهمن اصلانی کدملی xxxxxxxxx۶ و یداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340346
آگهی تغییرات شرکت سوربن‌گستر طیور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای امیراردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای بهمن اصلانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای صابر یونس نیا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340351
آگهی تغییرات شرکت سوربن‌گستر طیور سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبداله رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ و امیراردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx۹ و بهمن اصلانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154325
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707263
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707264
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707305
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611548
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959035
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443752
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۶/۵/xxx۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697985
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۱۷/۵/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110212
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۱۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475114
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378207
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530975
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674166
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۵/۹۱.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517383
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیورسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر به عنوان بازرس اصلی، آقای کاظم وادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485782
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن بهرامی ارض اقدس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صابر یونس نیا (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا نائب رئیس هیئت مدیره یا منوچهر دلفانی همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۲۵/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775242
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر طیور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۲۰۳۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۹۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء‌هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر و آقای محسن بهرامی‌ارض‌اقدس و آقای سید محمد احمدیان و آقای منوچهر دلفانی و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ۱۲/۵/xxx۱.

در‌ تاریخ۲۵/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808166
آگهی تاسیس شرکت سوربن گستر طیور سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۵/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۵/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع خوراک دام و طیور و آبزیان مبادرت و اقدام به هرگونه عملیات کشاورزی و دامداری احداث و ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تولیدی و کشاورزی و دامداری و صنعتی و شیمیایی فروش و واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات خارجی داخلی و بازرگانی مربوط به فعالیت شرکت تاسیس و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و سایر موسسات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پ۷۱ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک‌میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک‌میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۵/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای سیدمحمد احمدیان به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای صابر یونس‌نیا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد‌آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضاء متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای نادر رضائی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کاظم مرادی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات