گروه دارویی برکت

شرکت گروه دارویی برکت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320275643 ()
12
افراد
38
آگهی‌ها
377665
شماره ثبت
1389/3/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732337
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ و نامه شماره مورخ xxx۸۶ , xxx مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ سازمان بوورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229803
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند..روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکتهای سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰، شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰و شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی خاص) xxxxxxxxx۶۶ به شناسه ملی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991533
آگهی تغییرات صندوق پژوهش وفناوری پرشین داروی البرز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶/ ص / xxx۵ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ صندوق نو اوری و شکوفایی دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با پرداخت مبلغ ۲۶. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۴۳. xxx. xxx. xxx افزایش داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با پرداخت مبلغ ۱۶. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۲۷. xxx. xxx. xxx افزایش داد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با پرداخت مبلغ ۹. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۱۶. xxx. xxx. xxx افزایش داد. شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۳. xxx. xxx. xxx افزایش داد. شرکت سل تک فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۳. xxx. xxx. xxx افزایش داد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx افزایش داد. موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx افزایش داد. دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx افزایش داد. شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با پرداخت مبلغ ۹. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۱۶. xxx. xxx افزایش داد. شرکت داروسازی تولیددارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با پرداخت مبلغ ۹. xxx. xxx سرمایه خودرا به مبلغ ۱۶. xxx. xxx افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از ۴۰. xxx. xxx. xxx ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517601
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۵ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317930
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله فتحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمهدی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی حقوقی. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138701
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی برکت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۹/xxx مورخه ۲۲/۰۸/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه دارویی برکت» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع بع طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: تهیه و تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع انواع مواد اولیه محصولات داروئی اعم از گیاهی و شیمیایی سلول درمانی، بیو تکنولوژی، خون و پلاسما و واکسنها و غیره کلیه مکمل‌های غذائی و دارویی تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی و کلیه محصولات مرتبط، همچنین ارائه خدمات الکترونیک سلامت و انجام امور مربوط به تحقیق و توسعه کلیه محصولات مرتبط با سلامت اعم از دارو، غذا، تجهیزات مکمل و … ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه، و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ ۲ حمل و نقل و تولید آزمایشی، تحقیق و توسعه، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات؛ ۳ ۳ تأسیس هر گونه کارخانه، مؤسسه یا شرکت جهت تولید، واردات، صادرات، ساخت و توزیع و فروش و مشاوره و هرگونه مواد اولیه و محصولات همه اقلام دارویی، آرایشی، بهداشتی و الکترونیک سلامت، فراورده‌های هورمونی و پلاسما و مشاوره پزشکی و سلامت؛ ۳ ۴ تأسیس هرگونه شهرک صنعتی و بیمارستان و مراکز تحقیقاتی در زمینه دارو، سلامت، درمان، غذا و مکمل و انجام کلیه زیر ساختهای لازم؛ ۳ ۵ ایجاد، خرید و فروش هر گونه دانش فنی و مشارکت در ایجاد دانش فنی و تحقیق و توسعه دارویی؛ ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل اشخاص و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. ۳) مرکز صلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد_گرفت و شرکت فاقد شعب می‌باشد. آدرس شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان پنجم بخارست، پلاک ۱۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نا محدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (معادل سه هزار و چهارصد میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای نصراله فتحیان فرزند شکراله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای غلامحسن اصغر زاده زعفرانی فرزند احمدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری فرزند عوضعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر فرزند صحبت اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی فرزند احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره که شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است، چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲ در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و کالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت.: ۱. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۲. تأییدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت در مورد اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت در مورد اندوخته سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغ ی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت: xxxxxx۱ میلیون ریال مجمع بدهی‌های بلند مدت: xxxxxx۱ میلیون ریال بدهی‌های احتمالی: xxxxxx۸ میلیون ریال بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها؛ روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930923
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. گروه توسعه اقتصادی تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، شرکت سرمایه گذاری البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581354
آگهی تغییرات شرکت دارويي بركت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله فتحیان شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز xxxxxxxxx۰۸به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر xxxxxxxxx۶۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد رضوانی فر شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی شهریاری شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز xxxxxxxxx۳۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حمیدرضا جمشیدی فرزند احمد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524056
آگهی تغییراتصندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخه ۴/۸/xxx۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۱ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب سند صلح شماره xxx۸۳ مورخ ۱۲/۸/xxx۴ صادره از دفتر خانه xxx تهران شرکت دارویی برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ مبلغ xxxxxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ واگذار کرد. به موجب سند صلح شماره xxx۸۴ مورخ ۱۲/۸/xxx۴ صادره از دفتر خانه xxx تهران شرکت دارویی برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت سل تک فارمد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ واگذار کرد. به موجب سند صلح شماره xxx۸۵ مورخ ۱۲/۸/xxx۴ صادره از دفتر خانه xxx تهران شرکت دارویی برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ واگذار کرد. در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: شرکت دارویی برکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ دارنده xxxxxxxxx۳۶ ریال سهم الشرکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ دارنده xxxxxxxxx۶۶ ریال سهم الشرکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ دارنده xxxxxxxxx۶ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ دارنده xxxxxx۶ ریال سهم الشرکه شرکت داروسازی تولیدارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ دارنده xxxxxx۶ ریال سهم الشرکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزبه شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت سل تک فارمد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422433
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش وفناوری پرشین داروی البرز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ مجوز شماره xxxxxx/۳ مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیست و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش سرمایه: شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۳۶ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۶۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۶ شرکت داروسازی تولیداروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx سرمایه موسسه از xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407088
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بشرح ذیل از هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه های مصوب. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آیین نامه های مصوب. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود به هیئت مدیره. ـ دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269636
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۷۶۶۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569419
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصراله فتحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به ش.م xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش.م xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت گروه دارویی سبحان به ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای ناصر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش.م xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به ش.م xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۱۲ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471506
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز شماره ثبت ۲۸۹۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۱۳/۳ مورخ ۲۱/۲/xxx۳ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داروسازی تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471517
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز شماره ثبت ۲۸۹۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۱۳/۳ مورخ ۲۱/۲/xxx۳ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عبادی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی محمد اسماعیل اکبری به کدملی xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیئت مدیره و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی افشین زرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و مکاتبات، قراردادهای پرسنلی و مشاوره، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
محل مؤسسه به آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش خیابان شانزدهم، پلاک ۴۱، ساختمان سهند، طبقه اول، واحد ۲، کدپستی: xxxxxxxxx۵ انتقال یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267017
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115747
آگهی تغییرات شرکت دارویی برکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730894
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910843
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به 'دارویی برکت' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۱/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699555
آگهی تغییرات شرکت داروی برکتسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلام حسن اصغرزاده زعفرانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927751
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلام‌حسن اصغرزاده‌زعفرانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر محمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی‌فر بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977086
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۴ با نمایندگی آقای ناصر محمدی و شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلام‌حسن اصغرزاده‌زعفرانی و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی‌فر تا تاریخ ۲/۵/۹۳.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666989
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395732
آگهی تغییرات شرکت داروی برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نام شرکت به "داروی برکت" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858592
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به "داروی برکت" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئتمدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص ‌به‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز سهامی عام با نمایندگی آقای ناصر محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص ‌به‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۰ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد و بیست میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۷/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637890
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان احمد قصیر بخارست خیابان پنجم شماره ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۳/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به سیصد و هفتاد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان سهامی‌عام با نمایندگی آقای سید مصطفی سیدهاشمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی بقائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به سرمایه‌گذاری تدبیر فارمد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی، آقای سردار بارگاهی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779587
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فن آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۳۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خ شیراز شمالی‌ـ خ دانشور شرقی‌ـ پ ۴۰ـ ط ۱ـ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۶/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019154
آگهی تاسیس شرکت سرمایه گذاری فن‌ آوری های نوین دارویی تدبیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: الف ـ تشکیل مشارکت در سرمایه‌گذاری خرید سهام برای شرکت بازسازی و راه‌اندازی انواع شرکتها در داخل یا خارج از کشور ب ـ انجام امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد ساخت محصولات داروئی و مواد اولیه شیمیایی بهداشتی و گیاهی با فن‌آوری‌های نوین همانند داروهای بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معاوضه واردات فروش پخش صادرات بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی) و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات اجناس و کالاهای دارویی شیمیایی و بهداشتی و سایر کالاهای مجاز پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت ج ـ تامین خدمات و ارائه مشاوره به شرکتها در زمینه تولید سرمایه‌گذاری جدید طرح‌های توسعه و تکمیل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و طراحی سیستم‌های مدیریتی د ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و سایر موسسات اعتباری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند ک آویز شماره ۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دویست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۳/۸۹ نزد بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای نصراله فتحیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی بقائی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت گروه دارویی سبحان سهامی‌عام با نمایندگی آقای عبدالحمید چراغعلی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ ـ ۸ـ موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس اصلی

۲ ـ ۸ ـ آقای سردار بارگاهی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات