سروش اقتصاد مهر

شرکت سروش اقتصاد مهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320258121 (منحل شده)
11
افراد
22
آگهی‌ها
375174
شماره ثبت
1389/3/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14807675
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر در حال تصفیه (سهامی خاص) ـ نوبت اول
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت به عمل می آید ظرف مهلت قانونی از انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران ـ میدان نوبنیاد ـ خیابان لنگری ـ روبروی مؤسسه کوثر ـ ساختمان الماس ـ پلاک۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx ۱ـ۳  مدیرتصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر ـ حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14807723
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر در حال تصفیه (سهامی خاص) ـ نوبت اول
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت به عمل می آید ظرف مهلت قانونی از انتشار اولین آگهی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران ـ میدان نوبنیاد ـ خیابان لنگری ـ روبروی مؤسسه کوثر ـ ساختمان الماس ـ پلاک۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx ۱ـ۳  مدیرتصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر ـ حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14598089
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . حسن یادگاری نائینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه به نشانی : تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبروی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید . سعید حیدری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . کلیه اسنادو اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود اسلامی شرکت با امضاء مدیر تصفیه و ناظر تصفیه همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787302
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت سوم
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787322
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت سوم
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732896
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت دوم
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732921
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت دوم
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680120
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت اول
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680136
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱ نوبت اول
بدین وسیله و در راستای اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت سروش اقتصاد مهر (در حال تصفیه) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ دعوت بعمل می‌آید ظرف مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به نشانی تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبه روی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حسن یادگاری نائینی (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. پ xxxxxx۹ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سروش اقتصاد مهر حسن یادگاری نائینی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580346
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور منحل گردید و آقای حسن یادگاری نائینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر تصفیه و آقای سعید حیدری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آدرس مدیر تصفیه و ناظر تصفیه تهران میدان نوبنیاد خیابان لنگری روبروی موسسه کوثر ساختمان الماس پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. کلیه اسنادو اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی شرکت با امضاء مدیر تصفیه و ناظر تصفیه همراه با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534637
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248356
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239819
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۲۲۸۵۴۳ - شماره ثبت ۱۷۸۳
با نمایندگی آقای عباس منتظری، موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای غلامرضا محمدی، شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای سعید حیدری برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713466
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش م xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل ش م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به ش م xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای روح اله رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به ش م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مجید غیوری ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار به ش م xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای رحمت اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713470
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مجید غیوری ثالث به نمایندگی از موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به ش م xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای روح اله رضائی به نمایندگی از موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به ش م xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره آقای رحمت اله خزائی به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار به ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا «و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مکاتباتی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724865
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامرضا محمدی قوهکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین مغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا سلیمان نژادعلی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724866
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان نوبنیاد خ شهید لنگری پ ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724884
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای غلامرضا محمدی قوهکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا سلیمان نژادعلی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شریف زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611297
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان نوبنیاد خ شهید لنگری پ ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496018
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا محمدی قوهکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین مغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا سلیمان نژادعلی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688174
آگهی تغییرات شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۵۱۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۸۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای غلامرضا محمدی‌قوهکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا سلیمان‌‌نژادعلی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین مغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا شریف‌زاده‌کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۵/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291375
آگهی تأسیس شرکت سروش اقتصاد مهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۳/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۳/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام پروژه‌های عمرانی صنعتی خدماتی و کشاورزی ساخت و نگهداری و تامین تجهیزات پالایشگاهی نفت و گاز و احداث خطوط نفت و گاز انجام کلیه پروژه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطات شامل سخت‌افزاری.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران نارمک خ جانبازان غربی خ م ۷۴ پ xxx

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۸/۲/xxx۹ نزد بانک سرمایه شعبه آذرمینا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای غلامرضا محمدی‌قوهکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای محمدرضا رضائی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای حسین مغاری به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محمدرضا شریف‌زاده‌کرمانی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای رضا سلیمان‌نژادعلی‌آبادی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای محمدرضا شریف‌زاده‌کرمانی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای عباس خضرصالحی به عنوان بازرس علی‌البدل.

۲ـ۸ـ آقای مجید ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات