سوربن گستر امیرآباد

شرکت سوربن گستر امیرآباد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320229420 (فعال)
15
افراد
35
آگهی‌ها
3343
شماره ثبت
1389/2/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13726665
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به موجب آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری (اداره ثبت شرکتهای سهامی) و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ مرکز اصلی شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به نشانی مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد شرکت سوربن گستر امیر آباد کد پستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتهای بهشهر تحت شماره xxx۳ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557126
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی مازندران بهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد شرکت سوربن گستر امیر آباد کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527640
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید آقای مجتبی یعقوبی امامی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای کیومرث مختار پور کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503145
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270886
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کیارش رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مریم ابراهیمی ارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270892
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رستمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هئیت مدیره خانم مریم ابراهیمی ارمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت میره آقای کیارش رستمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و قراردادها با امضاء مدیرعامل (خانم مریم ابراهیمی ارمی) همراه با رئیس هئیت مدیره یا نائب رئیس هئیت مدیره متفقا " با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260496
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748198
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به موجب نامه شماره xxx۶/۹۴/ ش/ xxx مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان مازندران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۴ مرکزاصلی شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به نشانی تهران خیابان ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پ ۷۱ طبقه سوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و دراداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12392887
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر اميرآباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به موجب نامه شمارهxxx۲۶/۹۴ مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ مرکز اصلی شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به نشانی مازندران کیلومتر ۱۲ جاده آمل به چمستان جنب پاسگاه بنفشه ده خیابان سوربن شمال پلاک ثبتی xxx۱ با کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۰ به ثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12541676
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر اميرآباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ مرکز شرکت به تهران خیابان ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پ ۷۱ طبقه سوم واحد ۵کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127116
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبه عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - آقایان عبداله رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال ش ملی xxxxxxxxx۴۲ و امیر اردشیر لاریجانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و رضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127120
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ و اقای رضا رستمی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132861
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علینقی جعفری گواسرائی ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا رستمی ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کامران تاج بخش ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اقای صابر یونس نیا ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و قراردادها با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد مرکز اصلی شرکت به آدرس کیلومتر ۱۲ جاده آمل به چمستان ـ جنب پاسگاه بنفشه ده خیابان سوربن شمال پلاک ثبتی xxx۱ کد پستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360706
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی عبداله رنجبر به کد ملی xxxxxxxxx۷ و امیراردشیر لاریجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360707
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال (بنمایندگی آقای عبداله رنجبر) بسمت رئیس هیئت مدیره و امیراردشیر لاریجانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا رستمی بسمت عضو هیئت مدیره و کاظم مرادی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء رضا رستمی همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199217
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021208
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص با نمایندگی آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳. ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضای آقای رضا رستمی همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020065
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت مجتمع کارخانجات سوربن شمال سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵ با نمایندگی آقای عبداله رنجبر تا تاریخ ۷/۵/۹۳. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716903
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716948
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11181002
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۷/۵/۹۳.

در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705646
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۵/۹۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707307
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآبادسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11687635
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700858
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11138361
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823567
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۳/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198151
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کاظم مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۷/۵/۹۱.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
در تاریخ۱۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666432
آگهی تغییرات شرکت گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۷/۵/۹۱.

در تاریخ۱۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901435
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11376532
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدماتی حسابرسی و مشاوره کاربردی بهینه‌ساز برنا به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر صیام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10280668
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۵/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان و آقای عبداله رنجبر و آقای منوچهر دلفانی و آقای بهمن اصلانی و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۷/۵/xxx۱. در تاریخ ۲۱/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250986
آگهی تغییرات شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی ‌‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر دلفانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کاظم مرادی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۵/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره یا منوچهر دلفانی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711154
آگهی تغییرات شرکت سوربن‌گستر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۸۰۹و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۲۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۸/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936872
آگهی تأسیس شرکت سوربن گستر امیرآباد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۲/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۲/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خدمات انبارداری ساخت مخازن روغن بازرگانی خارجی صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز تجاری ترخیص کالا از گمرکات کشور احداث کارخانجات اخذ وام از بانکها شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات و هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پ ۷۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۱/۱/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سیدمحمد احمدیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم مریم ابدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای بهمن اصلانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای کاظم مرادی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ ـ آقای نادر رضائی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای صابر یونس‌نیا به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات