انرژی گستر جم

شرکت انرژی گستر جم (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320228546 (فعال)
9
افراد
43
آگهی‌ها
373774
شماره ثبت
1389/2/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14697193
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259446
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259453
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218917
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ۳ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۴ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ۵ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است. ۷ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. ۸ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۹ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۰ ـ پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۱ ـ اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که بسته به مورد توسط هیئت مدیره در چارچوب فعالیت های شرکت به مدیرعامل تفویض میگردد. ۱۲ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. ۱۳ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. ۱۴ ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره. ۱۵ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۱۶ ـ پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208564
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184240
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای رضا حدادیان با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عنوان عضو هیئت مدیره , آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی اقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850018
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید مسعود صابری خیابان شهید علی اکبر قوام پور پلاک ۱۰ طبقه هم کف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769505
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494850
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378736
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310603
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هرسال آغاز ودر روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد.» که ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310620
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233089
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل، بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده_است. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. - پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. - اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که بسته به مورد توسط هیئت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیر عامل تفویض میگردد. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. - پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233099
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ • شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ • شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ • شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ • شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233108
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای رضا امراللهی بیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره • آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره • آقای رضا حدادیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمد ملاکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731022
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت فرا ساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731028
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده_است. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که بسته به مورد توسط هیئت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731040
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به ش. م xxxxxxxxx۱۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به ش. م xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا اخوان با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرا ساحل ایران به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570258
آگهی تغییرات شرکت انرژي گستر جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060984
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563836
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ششصد میلیارد ریال به مبلغ یکهزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ................ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441933
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441962
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با توجه به تغییر مبلغ اسمی سهام سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهمxxx/xxx/xxx ریالی بانام به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407528
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292758
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
ـ آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
ـ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
ـ آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳
ـ شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292761
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا اخوان با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182356
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید سلیمانی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر بجای آقای رضا حدادیان، به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا اخوان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به جای آقای محمد ملاکی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گرددند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182362
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به ش . م xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015536
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا حدادیان و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی تا تاریخ ۱۳/۹/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015537
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حدادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرا ساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۳۰/۹/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هریک به همراه امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999206
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/xxx ریال که تماماً از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958004
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958015
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳
در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900642
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی و شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی مظهری تا تاریخ ۲۵/۶/xxx۳

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688522
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه‌تاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480596

آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11207478
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495254
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراساحل ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۲/۹۱. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027043
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۳/۱۱/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738248
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۹/۰۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ۰۳/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133660
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سیزدهم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660810
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۴/۷/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759952
آگهی تاسیس شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث نیروگاه تولید برق انتقال نیروی برق سرمایه‌گذاری در خرید نیروگاه شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه و تولید برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام فعالیتهای صنعتی و تجاری مرتبط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت : ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از بهشتی ک دل‌افروز پ۲۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکهزار سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲/۲/۸۹ نزد بانک تات شعبه الوند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رضا امراللهی‌بیوکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت کالا بازار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای محمد ملاکی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ شرکت فرا ساحل ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهمن مسعودی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی وحدتی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ ۵ـ آقای محمدعلی وحدتی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات