بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320202522 ()
7
افراد
30
آگهی‌ها
370373
شماره ثبت
1388/12/22
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14620426
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخه ۲۶/۱۲/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی « آزمون پرداز ایران مشهود » شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی « شاخص اندیشان » شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ انتخاب شدند « روزنامه اطلاعات » را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620444
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخه ۲۷/۱۲/۹۷ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۱۴ , xxx مورخه ۲۲/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : قبول بیمه‌های اتکایی شامل اتکایی مجدد ، در کلیه رشته‌های بیمه از موسسات بیمه داخلی یا خارجی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ایران با رعایت ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج . ا . ایران اعلام می‌نماید . ۲ ) مشارکت در تاسیس و یا اداره صندوق‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ، ۳ ) تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ، ۴ ) سرمایه گذاری از محل سرمایه ، اندوخته‌ها ، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی بیمه ، ۵ ) عرضه خدمات حرفه‌ای و تکمیلی مرتبط با بیمه‌های اتکایی . تبصره ۱: پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج . ا . ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید . تبصره ۲: شرکت می‌تواند نسبت به انجام کلیه اقدامات و معاملاتی که برای فعالیت شرکت ضرورت دارد در چارچوب مقررات مربوط اقدام نماید . اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۴ تبصره به شرح پیوست تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416499
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۴۰/xxx/۹۷ مورخ ۲/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله رهنما فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک سرمایه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291230
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۶/xxx/۹۷ مورخه ۷/۶/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ سید محمد آسوده کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمد میهن یار کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حجت پوستین چی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی ـ نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه های مربوط ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی ـ دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط ـ مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره ـ مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیئت مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات و سفته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با حق تفویض به غیر انجام می شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291245
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخه ۲۸/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷/xxx/۹۷ مورخه ۱۴/۷/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ انتخاب گردیدند. شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ سید محمد آسوده به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ حجت پوستین چی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد میهن یار به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414330
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۲/xxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۱/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های اطلاعات و فرصت امروز به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347639
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ و مجوز جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۸/xxx/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ بیمه مرکزی و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (دو هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به دو میلیارد و پانصد میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه‌ای و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۰/۹۵ ص / xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک واریز گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254409
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ و مجور شماره xxx۵۸/xxx/۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر رسول سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی کباری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد میهن یار با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ا مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038238
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۱/xxx/۹۵ مورخ ۲۱/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید محمد آسوده خلجانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات و سفته‌ها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره انجام می‌شود. هیات مدیره به مدیرعامل اختیارات ذیل را تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه‌های مربوط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیات مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت‌های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756704
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۶/xxx/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اشخاص مشروحه زیر به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اعضای اصلی: بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سیدمحمد آسوده کدملی xxxxxxxxx۰ حجت پوستین چی کدملی xxxxxxxxx۱ محمد میهن یار کدملی xxxxxxxxx۲ اعضای علی البدل: شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ روزنامه‌های اطلاعات و فرصت امروز را به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266478
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۷۰۳۷۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۰/xxx/۹۴ مورخ ۶/۳/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (دو هزار و ده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ) منقسم به دو میلیارد و ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است از طریق سود انباشته و اندوخته های قانونی و سایر اندوخته ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123910
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی‌ایرانیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ انتخاب شدند ـ روزنامه های "اطلاعات" و "فرصت امروز" به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037504
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ و مجوز xxx۶۵/xxx/۹۳مورخ ۵/۱۱/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535213
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ ونامه شماره xxx۹۵/xxx/۹۳مورخ ۷/۴/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492777
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی‌عام شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ و تأییدیه شماره xxx۴/xxx/۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای دکتر رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید محمد آسوده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات و سفته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ِیا هریک از اعضای هیأت مدیره با حق توکیل به غیر انجام شود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441894
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۵/xxx/۹۳ مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به سال۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ و آقای سید محمد آسوده کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت پوستین چی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد میهن یار کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115835
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۲ که در تاریخ ۲۸/۰۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که هشتاد و چهار و نیم درصد آن توسط سهامداران پرداخت گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079572
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945148
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میهن یار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763139
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سیدمحمد آسوده‌خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد میهن‌یار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حجت پوستین‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجتبی کباری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ سهامی‌‌خاص به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای سیدمحمد آسوده‌خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908499
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ۶۹ درصد سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است و ۳۱ درصد در تعهد صاحبان سهام می باشد.
در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070992
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ۶۹ درصد سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است و ۳۱ درصد در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748963
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد میهن یار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها ـ بروات ـ سفته ها و سایر با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با حق توکیل به غیر انجام می شود.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775179
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد آسوده‌خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد میهن‌یار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حجت پوستین‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام با نمایندگی آقای رسول سعدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد آسوده‌خلنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها ـ بروات ـ سفته‌ها و سایر با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با حق توکیل به غیر انجام می‌شود.

در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743431
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۷۰۳۷۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمد آسوده خلنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمد میهن یار به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حجت پوستین چی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727372
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای‌اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد آسوده‌خلنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمد میهن‌یار به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای حجت پوستین‌چی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت بانک سرمایه سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx تا تاریخ۳۰/۱۱/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219327
آگهی اصلاحی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸/ ت ۳۲/۹۰ مورخ ۱۱/۴/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون سهم با نام xxx۰ ریالی می‌باشد که پنجاه و شش و نیم درصد آن توسط سهامداران پرداخت گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962499
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ۵/۵۶ درصد سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239304
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای سید حسین عرب‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636025
آگهی تأسیس شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: قبول بیمه‌های اتکایی و اتکایی مجدد، در کلیه رشته‌های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی، براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه، تاسیس، مشارکت و یا اداره صندوق‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی، حصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه‌ای پذیرفته شده، سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه، عرضه خدمات مشاوره‌ای، جانبی و تکمیلی در زمینه‌ بیمه‌های اتکایی، فعالیت در سایر زمینه‌هایی که با هدف‌ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از نیایش نبش خیابان ارمغان غربی پلاک ۱ طبقه سوم

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیاردوپانصد میلیون‌وسی‌وپنج سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیاردوپانصد میلیون‌وسی‌وپنج سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۱/۹/۸۸ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ نزد بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید محمد آسوده‌خلجانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد مهین‌یار بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حجت‌ پوستین‌چی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ شرکت بانک سرمایه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای رسول سعدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ شرکت بیمه البرز سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۸ـ ۵ ـ آقای سید محمد آسوده‌خلجانی بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم چکها بروات سفته‌ها و سایر با دو امضاء یکی مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و دیگری یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره میتواند در چارچوب مصوبات هیئت‌مدیره حق امضای خود را به سایر مدیران و کارکنان شرکت واگذار نمایند مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با حق توکیل به غیر انجام میشود..

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای سید حسین عرب‌زاده به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات