استیل آذین ایرانیان

شرکت استیل آذین ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320187263
18
افراد
35
آگهی‌ها
368733
شماره ثبت
1388/12/5
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه استیل آذین ایرانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که استیل آذین ایرانیان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14493760
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی شیرازی زوارهء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهادر عیسی بنی یعقوب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن هدایتی دولابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت استیل آذین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار داد‌ها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449880
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن هدایتی دولابی xxxxxxxxx۸ علی شیرازی زواره xxxxxxxxx۷ بهادر عیسی بنی یعقوب xxxxxxxxx۱ شرکت مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت استیل آذین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072944
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای سیدحمید ادبی xxxxxxxxx۱ آقای امیر حسین طباطبائی xxxxxxxxx۲ شرکت استیل آذین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۱ ۴ آقای عصمت اله ساکی زاده xxxxxxxxx۱ و آقای مجتبی کیان پیشه xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980838
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608294
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران پاسداران خیابان بوستان خیابان نیلوفر پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466549
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید ادبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسین دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دوم، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124775
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید حمید ادبی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقا ی محسن کبریت چی با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای حسین دشتی با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای حجت اله قاسمی صیقل سرائی xxxxxxxxx۲ آقای مجتبی کیان بیشه با کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023693
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: شهر تهران خیابان پاسداران شمالی خیابان سیفان پلاک ۱۴ کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811174
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730854
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۷/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق العاده تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246160
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " دنیای اقتصاد " برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای حسین دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، به جای آقای محمدجعفر بابالوئی به کد ملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246147
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدحمید ادبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیر و مدیرعامل - آقای حسین دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حامد حسینی فشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای دوم، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134404
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کیان پیشه به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن کبریت چی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حامد حسینی فشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد جعفر بابالویی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سیدحمید ادبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و برات، سفته ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضاء: ۱ـ امضاء ثابت مدیرعامل ۲ـ امضاء دوم، رئیس هیات مدیره و یا فقط یکی از اعضای هیات مدیره (آقای حامد حسینی فشمی) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119578
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید ادبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای قای میر حسن حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عضویت در هیأت مدیره انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی خدمات مالی آریا بهروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال نتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703248
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند: ـ آقای مجتبی کیان پیشه به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای محسن کبریت چی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای میر حسن حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای حامد حسینی فشمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد جعفر بابالویی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیأت مدیره _ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و برات، سفته ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضاء: ۱ ـ امضاء ثابت مدیرعامل ۲ ـ امضاء دوم، رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره (آقای میر حسن حسینی) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695009
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای میر حسن حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات مدیره جایگزین آقای مهدی چمن زاد به کدملی xxxxxxxxx۳برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588525
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقای حامد حسینی فشمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای علیرضا تاج دینی بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588527
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ............ تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172158
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید:
۱ـ آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ آقای مجتبی کیان پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۰
۴ـ آقای محمدجعفر بابالویی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
ـ آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴
ـ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172159
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:
ـ آقای محسن کبریت چی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی چمن زاد به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مجتبی کیان پیشه به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدجعفر بابالویی به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علیرضا تاج دینی به عنوان عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و برات، سفته، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضا، امضای ثابت مدیرعامل و امضاء دوم رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره نماینده شرکت توسعه صنعت خاور آذین همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636336
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهرانـ خیابان محمودیه خ صفای اصفهانی پ ۳۲ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825481
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان محمودیه خ صفای اصفهانی پ ۳۲ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603980
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 603982
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها و برات سفته ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202846
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن کبریت چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی چمن زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا تاج دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی موسوی و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته تا تاریخ ۲۹/۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940256
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محسن کبریت‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مهدی چمن‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا تاج‌دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه فرهنگی ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید مجید صانعی‌موسوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی چمن‌زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها و برات سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593608
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943030
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام ‌به‌شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی‌طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323920
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جلیل زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد خضرائی حاذق فکر به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی و ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای محمد سعید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل. در تاریخ ۲۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540165
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای کامران بحرینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای جلیل زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره و موسسه فرهنگی و ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای محمدسعید بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد خضرانی‎حاذق‎فکر بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای پرویز کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‎ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه‎های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474105
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامران بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای پرویز کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای جلیل زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه فرهنگی و ورزشی استیل آذین با نمایندگی آقای محمد سعید و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد خضرائی‎حاذق‎فکر تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲

در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11905027
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت نبش خ سایه برج سایه ط ۳ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12002385
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسین هدایتی‌دولابی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیر مهریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت استیل آذین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی آجورلو بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پرویز کاظمی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشت و صنعت خلیج نایبند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عیسی رضائی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عیسی رضائی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت خلیج نایبند سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها بروات و سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519861
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین هدایتی دولابی و آقای امیر مهریزی و شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای پرویز کاظمی و شرکت استیل آذین سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی آجورلو و شرکت کشت و صنعت خلیج نایبند سهامی خاص با نمایندگی آقای عیسی رضائی تا تاریخ ۲۸/۱/۹۱. در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046211
آگهی تأسیس شرکت استیل آذین ایرانیان سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آفرینش و ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱) اداره، در اختیارگرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های خدماتی، بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی، تاسیس و اداره باشگاهها و تیم‌های ورزشی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. ۲) انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی و عمرانی جهت تولید و مونتاژ و ساخت دهکده یا شهر‌کهای تفریحی، مسکونی و ورزشی. ۳) مشاوره، طراحی، راه‌اندازی و نگهداری کلیه تاسیسات و تجهیزات تفریحی داخلی و خارجی هتل متل مجتمع‌ها و دهکده‌های مسکونی، ورزشی و تفریحی. ۴) اداره اردوهای مستقل و اجراء همایش‌های، ورزشی و تفریحی و ترانسفرکردن بازیکن در داخل و خارج از کشور. ۵) خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول برای شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌ها یا باشگاهها و موسسه‌های ورزشی داخلی و خارجی. ۶) شرکت در فعالیت‌های ورزشی مجاز و حضور در میادین ورزشی داخلی و بین‌المللی طبق قوانین و مقررات جاری هیئت‌ها و فدراسیون مربوطه و ضوابط سازمان تربیت بدنی. ۷) احداث استادیوم‌های ورزشی و سالن‌های چندمنظوره و سرپوشیده. ۸) خرید و فروش سهام و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه کشور. ۹) واگذاری، عرضه و فروش سهام شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری پس از آماده‌سازی و اعمال اصلاحات ساختاری موردنیاز چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از طریق دیگر. ۱۰) صدور اوراق مشارکت و یا هر نوع اوراق بهادار دیگری مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه کشور. ۱۱) انجام دادن مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و ایجاد شرکتها و مؤسسه مطالعاتی، فنی مهندسی، ورزشی و اجرائی ذیربط. ۱۲) ارائه خدمات اقتصادی، فنی، سرمایه‌گذاری، مدیریتی، سازماندهی، مطالعاتی؛ ورزشی. ۱۳) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی. ۱۴) انجام‌دادن معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. ۱۵) تاسیس شعبه‌ها یا نمایندگی‌ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور. ۱۶) اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر. ۱۷ انجام دادن سایر کارها، امور و عملیات مجازی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته‌باشد..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شیخ‌بهائی میدان پیروزان بن‌بست زاهدی نبش کوچه ۲۱ پلاک ۲۰

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۹۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۶ مورخ ۲۷/۷/۸۸ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxxxxx۳۰ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ نزد بانک پاسارگاد شعبه ارمغان پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حسین هدایتی‌دولابی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت استیل آذین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی آجورلو بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای امیر مهریزی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حسین هدایتی‌دولابی بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت کلیه چک‌ها بروات و سفته‌ها سایر اوراق تعهدآور و سفته‌ها سایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محسن وکیلی‌طالقانی به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات