خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر

شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320151872 (فعال)
13
افراد
30
آگهی‌ها
364130
شماره ثبت
1388/10/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14217834
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx ـ ۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890534
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx ۹۶ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید رضاعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وآقای محسن رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای مختار سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای احمد صادقی گرمارودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل رابه مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت دربرابراشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. ۲ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل وبهره ومتفرعات. ۳ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی. ۴ اقامه هر گونه دعوی ودفاع ازهرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یاانصراف ازآن اعم ازحقوقی وکیفری باداشتن تمام اختیارات راجع به امردادرسی ازحق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سندطرف واستردادسندتعیین داوربایابدون اختیارصلح وبطورکلی استفاده ازکلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشیه ازقانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی وغیره بایابدون حق وتوکیل ووکیل درتوکیل ولوکراراتعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه به امری که کاملاقاطع دعوی باشددعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث ودفاع ازدعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل ودفاع ازآن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذمحکوم به چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890539
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx ۹۶ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757893
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx - ۹۶ مورخه ۲۱/۸/۹۶ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری - پلاک xxx - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735678
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx ۹۶ مورخه ۲۱/۸/۹۶ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537865
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه بیمه آسیا به شماره xxxxxx ۹۶ مورخ ۱۸/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای مجتبی کامل نیا با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxx xxx۰۰ به نمایندگی آقای محسن رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158081
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055936
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۳/۶/xxx۵ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صادقی گرمارودی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت تاید واتر خاورمیانه بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید جبلی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای مختار سیفی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت تراکتورسازی ایران بعنوان عضو هیات مدیره آقای احمد صلواتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان بعنوان عضو هیات مدیره آقای مجتبی اکبری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا همگام بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055938
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه xxx۴. ۲۵/۱۲ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784023
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx ۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784036
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx ۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298334
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۶ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257650
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186650
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی آقای سید احمد موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864673
آگهی اصلاحی شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۲/ت۳۲/۹۱مورخ ۱۸/۹/۹۱ بدینوسیله اعلام میگردد: شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا شاکری خمسه به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310510
آگهی اصلاحی شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۲/ت۳۲/۹۱مورخ ۱۸/۹/۹۱ بدینوسیله اعلام میگردد: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا شاکری خمسه به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852450
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی کمانگری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی عام با نمایندگی آقای سعید جبلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی عام با نمایندگی آقای احمد صادقی گرمارودی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور کنعانی امیری و آقای غلامرضا شاکری خمسه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامحسین ابراهیم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید جبلی به نمایندگی شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت xxx۹ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11570912
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت نگین ساحل رویال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی کمانگری به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت گروه بهمن سهامی‌عام با نمایندگی آقای سعید جبلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی‌عام با نمایندگی آقای احمد صادقی‌گرمارودی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منصور کنعانی‌امیری و آقای غلامرضا شاکری‌خمسه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامحسین ابراهیم به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید جبلی به نمایندگی شرکت گروه بهمن سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۹ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

در تاریخ ۱۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755055
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نگر سیستم به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور کنعانی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی عام و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص و شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام و شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت xxx۹ تا تاریخ ۲/۳/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652395
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نگر سیستم به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور کنعانی‌امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی‌عام و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی‌خاص و شرکت نگین ساحل رویال سهامی‌خاص و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی‌عام و شرکت گروه بهمن سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۹ تا تاریخ ۲/۳/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706186
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: نمایندگی از شرکت بیمه ملت و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قوانین تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورایعالی بیمه و دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قوانین تاسیس بیمه مرکزی ایران و مصوبات شورای عالی بیمه
در تاریخ ۰۴/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11675182
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: نمایندگی از شرکت بیمه ملت و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قوانین تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوبات شورایعالی بیمه و دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه‌ای با رعایت قوانین تاسیس بیمه مرکزی ایران و مصوبات شورای عالی بیمه

در تاریخ ۰۴/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550624
آگهي تغييرات شرکت خدمات بيمه اي توسعه اعتماد مهر سهامي خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر روبروی جام جم کوچه مهیار پلاک ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909560
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر روبروی جام‌جم کوچه مهیار پلاک ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085776
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نگر سیستم به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور کنعانی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10915328
آگهی تغییرات شرکت بیمه‌ای اعتماد مسکن آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به « خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۲/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11480812
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتماد مسکن آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۵/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313703
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای اعتماد مسکن آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید جبلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای ولی نادی قمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تراکتورسازی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مرتضی باباپور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی عام با نمایندگی آقای علی اصغر بهرامیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید جبلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11462392
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اعتماد مسکن آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود هادیان‌جزی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۲/۱۰/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نگین ساحل رویال سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن حسینی‌راد و شرکت تایدواترا خاورمیانه سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی‌اصغر بهرامیان و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید جبلی و شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای ولی نادی‌قمی و شرکت تراکتورسازی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مرتضی باباپور تا تاریخ۲۲/۱۰/xxx۰.

در تاریخ۱۷/۰۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046251
آگهی تأسیس شرکت خدمات بیمه‌ای اعتماد مسکن آریا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۸ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: نمایندگی از شرکت بمه ملت و عرضه خدمات بیمه‌ای با رعایت قوانین تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوبات شورایعالی بیمه و دستورالعمل‌ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی پ ۴۸. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۱ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۸ نزد بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای نیما نور اللهی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای محسن رستمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا کیهان به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدرضا کیهان (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم زینب مقدسی به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کیوان پورشب به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات