سرمایه گذاری استان بوشهر

شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320114410 (فعال)
5
افراد
18
آگهی‌ها
5684
شماره ثبت
1385/7/20
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان بوشهر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان بوشهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تنگستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گناوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وشرکت تعاونی عدالت شهرستان دیلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس قانونی وحسابرس مستقل و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ انتخاب گردیدند . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۲ , xxx مورخ ۶/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شامل تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390427
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxx۱۴/xxx مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دشتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ وشرکت تعاونی عدالت تنگستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیلم به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت تعاونی عدالت شهرستان گناوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390435
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان بوشهر شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتستان شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیر شرکت تعاونی عدالت شهرستان تنگستان ۲ صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085705
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران(حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369752
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر سهامی عام شماره ثبت ۵۶۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ و ۵/۵/۹۲ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر سهامی عام شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سید حسین حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتی بسمت رئیس هیئت مدیره خانم اعظم زندی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیلم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر مهدی مسلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان بوشهر بسمت مدیرعامل و آقای عبدالحمید صبوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دیر آقای محمدرضا غلامی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان دشتستان همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات باامضای آقای امیر مهدی مسلمی مدیرعامل باتفاق آقای سید حسین حسینی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم زندی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری باامضای آقای امیر مهدی مسلمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ باتفاق آرا بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx ـ ۵/۶/۹۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهام عام) به سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) تغییر یافت.
۲ ـ اساسنامه جدید شرکت که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس اداره ثبت بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت ۵۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۴۱۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱‌ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx‌ـ ۵/۶/۹۱ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سرمایه گذاری استان بوشهر (تعاونی سهام عام) به سرمایه گذاری استان بوشهر (سهامی عام) تغییر یافت.

۲‌ـ اساسنامه جدید شرکت که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید.

رئیس اداره ثبت بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467773

آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر تعاونی سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد
موسسه حسابرسی دش وهمکاران به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس و آقای سیدحسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10777571
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر تعاونی سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد

موسسه حسابرسی دش وهمکاران به عنوان بازرس‌اصلی قانونی و حسابرس و آقای سیدحسین عرب‌زاده بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

روزنامه جمهوری اسلامی‌ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰به تصویب رسید.

رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867811
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ و هیئت‎مدیره مورخه ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر (تعاونی سهام‌عام) بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

موسسه حسابرسی دش و همکاران و آقای سید حسین عربزاده به ترتیب بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰انتخاب گردیدند.

روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره شرکت فوق‌الذکر آقای سید حسین حسینی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت دشتی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و خانم اعظم زندی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت تنگستان بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای جاسم مسلمی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت بوشهر بسمت مدیرعامل و منشی هیئت‎مدیره و آقای محمدحسن تاج‌الدینی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت دیلم و خانم شهربانو رهی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت کنگان همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت‎مدیره و آقای عبدالحمید صبوحی بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت دیر و خانم زینب نوبخت بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت گناوه بعنوان اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. (مدت تصدی مدیرعامل ۲ سال است)

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای آقای سیدحسین حسینی یا خانم اعظم زندی باتفاق آقای جاسم مسلمی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا آقای جاسم مسلمی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ترازنامه و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب گردید.

اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716450
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۷/۸/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال منقسم بهxxx۰ سهم یکهزار ریالی به مبلغxxx/xxx/۱۸ریال منقسم بهxxx۰۰ سهمxxx۰ریالی از محل اموال شرکت بموجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری شمارهxxx/۸۹ ـ۲/۲/۸۹ افزایش یافت.

اداره ثبت اسناد شهرستان‌بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708006
آگهی تبدیل شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر از سهامی‌خاص به تعاونی سهامی‌عام
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۹/۸/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱ـ نوع شرکت از سهامی‌خاص به تعاونی سهامی‌عام بموجب اصل۴۴ قانون اساسی و تصویب نامه شمارهxxx۹۶/تxxx۷۹ ک ـ۱۵/۵/۸۸ هیئت محترم وزیران تغییریافت.

۲ـ موضوع شرکت: کمک به توزیع متعادل ثروت و درآمد و افزایش ثروت و درآمد دائمی اعضای تعاونیهای عدالت شهرستانی بشرح ماده۲ اساسنامه.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: بوشهر خیابان مطهری، تالار پارچه، طبقه۴ واحد۱۰.

۴ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

۱ـ سید حسین حسینی فرزند سید عیسی به ش.شxxx صادره از دشتی (رئیس هیئت‌مدیره).

۲ـ اعظم زندی فرزند علی به ش.شxxx صادره از تنگستان (نائب رئیس هیئت‌مدیره)

۳ـ جاسم مسلمی فرزند محمد به ش.شxxx۱ صادره از بوشهر (عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل)

۴ـ شهربانو رهی فرزند احمد به ش.شxxx۸۴ صادره از بوشهر (عضو هیئت‌مدیره).

۵ـ محمدحسن تاج‌‌الدینی فرزند علی به ش.ش۵۴ صادره از دیلم (عضو هیئت‌مدیره).

۵ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام درمجمع عمومی: با ارائه ورقه سهام متعلق به خود یا سند دیگری که حاکی از تعلق سهام به وی باشد و داشتن معرفی‌نامه کتبی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عنوان نماینده آن شرکت جهت حضور در مجمع عمومی الزامی است حق رأی به نسبت تعداد سهام، هریک سهم یک رای میباشد.

۶ـ مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود: مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که درهرصورت نباید از ده درصد کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می‌دهد.

۷ـ مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: طبق اعلام ترازنامه مالی.

۸ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۹ـ اساسنامه شرکت در۵۸ ماده و۲۸ تبصره به تصویب رسید.

۱۰ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به شرکت که به تصویب رسیده و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.

اداره ثبت شهرستان‌بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712358
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۲/۱۲/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت فوق‌الذکر آقای جاسم مسلمی بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای جاسم مسلمی و آقای سید حسین حسینی یا خانم اعظم زندی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا آقای جاسم مسلمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623587
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر سهامی‌خاص بشماره ثبتxxx۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

موسسه حسابرسی دش و همکاران و آقای سید حسین عرب‌زاده به ترتیب بعنوان بازرسین قانونی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۹ انتخاب گردیدند.

روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ تصویب گردید.

اداره ثبت اسناد شهرستان‌بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959819
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۳۰/۴/۸۸ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱ ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران و آقای سیدحسین عرب‌زاده به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/۸۸ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج ‌آگهی‌های شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ انتخاب گردید.

۳ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی ۸۷ تصویب گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات