سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر

شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320078487 (فعال)
10
افراد
12
آگهی‌ها
2046
شماره ثبت
1378/9/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14709278
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به نشانی « بوشهر ، کیلومتر ۴ جاده بوشهر - برازجان ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ، پشت مجموعه آبی تفریحی نمایشگاه ، کدپستی : xxxxxxxxx۰ » - ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14670938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای میر اسداله موسوی سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای مهرداد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر ( بامسئولیت محدود ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای محمدکاظم محمدی باغملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای حمیدرضا منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و نظایر آن با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره به همراه نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156842
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام(حسابداران رسمی) با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر(حسابداران رسمی) با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان(صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909515
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای میر اسداله موسوی سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای مهرداد ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای محمدحسین ارغوان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای علیرضا زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823181
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان حسابرس مستقل و آقای حمیدرضا احمدی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ج) موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان حسابرس مستقل و آقای حمیدرضا احمدی باکدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین شاهواری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ الی ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. د) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند همچنین اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ح) اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پیشگامان نمایشگاهی بوشهر (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی بوشهر به آدرس میدان امام خمینی ابتدای خیابان فرودگاه ساختمان یاس سفید جنب بانک سامان (بالای بانک صنعت و معدن) طبقه ۴ واحد ۳ " و کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816904
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخه۹/۴/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان بوشهر سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل به عمل آمد:

موسسه حسابرسی بهبود ارقام و آقای جمشیداسکندری به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی وعلی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ترازنامه و عملکرد سال مالی ۸۸ تصویب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607213
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخه ۲۶/۱۱/۸۷ شرکت سرمایه‌گذاری و توصعه استان بوشهر (سهامی‌عام) بشماره ثبتxxx۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:

۱ـ بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت فوق‌الذکر غلامحسین کروبی به سمت مدیرعامل بعنوان عضو اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره) و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات