پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320061053 (فعال)
13
افراد
33
آگهی‌ها
967
شماره ثبت
1386/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14462556
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید محبی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نماینده گی ازشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر افسر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای مجتبی طاهری نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید پیشنهاد بودجه سالانه شرکت . * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . * صدور ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی * انعقاد هرنوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت * انجام امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره * اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها دادسرا‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی ، درخواست تجدد نظر ، فرجام ، واخواهی ، و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطع داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول و یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر * تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . * تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . * کنترل استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت . * همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود . * امضاء مکاتبات و امضاء اوراق عادی با حق توکیل به غیر کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ( در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره ) و یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اسناد مالی و اوراق بهادرا از جمله چک : با دو امضاء متفق به شرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . امضاء اول : مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیات مدیره امضاء دوم : رییس امور مالی یا رییس حسابداری مالی معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401447
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : آقای سعید محبی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده آقای مسعود حسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیات مدیره قسمتی از اختیارت خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. * پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.* صدور ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. * انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر ، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت * انجام امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.* اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی ، درخواست تجدد نظر، فرجام ، واخواهی ، و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ،( با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول و یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر * تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. * تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. * کنترل استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. * همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. * امضاء مکاتبات و امضاء اوراق عادی با حق توکیل به غیر xxx۶-۹۷-xxx- با توجه به ماده ۴۴ اساسنامه موضوع امضاء مجازشرکت مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل (در غیاب مدیر عامل رئیس هیات مدیره) و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک: با دو امضاء متفق به شرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اول: مدیر عامل یا رئیس مجتمع امضاء دوم: رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری مالی
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171756
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰و شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ا ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی xxx۷انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وروزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924960
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس مرکز اصلی شرکت به استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به کد پستی: xxxxxxxxx۰ تغییر یافت در نتیجه ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651415
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲/۴۱ مورخ ۳۱/۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۵ به به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522296
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۲۳/۳/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی شاهچراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412619
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم منظری توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع پترو شیمی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقایان حسن پورعبدالهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و فریدون امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندر امام باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء گروه اول: آقایان: علیرضا وفا (مدیرعامل) و جلیل قسامی (رئیس مجتمع) امضاء گروه دوم: آقایان: فریدون امیری (رییس امور مالی)، علیرضا هاتفی (رییس حسابرسی داخلی) و حسین بارگاهی (رییس حسابداریمدیریت) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379394
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۸۲ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221301
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء گروه اول: آقای علیرضا وفا یا آقای جلیل قسامی امضاء گروه دوم: آقای فریدون امیری یا آقای علیرضا هاتفی یا آقای حسین بارگاهی کلیه آوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم معتبر همراه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232626
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054897
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533863
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۳- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758709
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مورخ ۹/۹/۹۳ بشماره xxx/۰۱ ـ ۳۹ ص پ هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
امضاء کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء آقای جعفر میر محمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. نام آقای بهرام کلانتری از لیست امضاهای مجاز شرکت حذف می گردد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581443
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ ۱. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۲. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ۳. شرکت پتروشیمی بندر امام ۴. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۵. شرکت سرمایه گذاری غدیر همگی بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ نمایندگان اعضا حقوقی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس جهت حضور در جلسات هیئت مدیره بشرح ذیل می باشند:
آقای عادل نژاد سلیم بعنوان نماینده حقیقی شرکت مدیریت توسعه طی نامه شماره xxx۱/۱ ـ ۲۳ مورخ ۴/۱۲/۹۲ از طرف مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، آقای مرتضی عزیزی بعنوان نماینده حقیقی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان طی نامه شماره xxx۳/xxx۳/ص پ مورخ ۱۴/۵/۹۳ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، آقای مسعود بهزاد پور بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری غدیر طی نامه شماره xxx۸ ـ ۴ مورخ ۱۹/۵/۹۳ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، آقای جعفر میر محمد صادقی بعنوان نماینده حقیقی شرکت پتروشیمی بندر امام طی نامه شماره xxx۳۰/۱ ـ ۰۸ ص پ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام، آقای علیرضا وفا بعنوان نماینده حقیقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی نامه شماره xxx۸۸/۲۵ ـ xxx ص پ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ امور مجامع و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ج ـ آقای عادل نژاد سلیم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود بهزاد پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر میر محمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا وفا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال در سمت انتخاب گردیدند.
د ـ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا
۱. امضا گروه اول (اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس مجتمع) آقایان: عادل نژاد سلیم، مرتضی عزیزی، مسعود بهزاد پور، جعفر میر محمد صادقی، علیرضا وفا و علی اصغر زرافشان
۲. امضا گروه دوم (اعضا نفرات مالی): آقایان: بهرام کلانتری، فریدون امیری لازم به ذکر است که کلیه چک ها و اسناد تعهدآور می بایستی به امضا یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم با مهر شرکت انجام شود.
هـ آقای بهرام کلانتری بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید.
و ـ حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده xxx قانون تجارت بشرح ماده ۴۳ اساسنامه شرکت تعیین و تصویب گردید.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551837
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۱۰۵۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) مورخه ۱۱/۰۹/xxx۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ سازمان حسابرسی (جایگزین موسسه حسابرسی نماگر حساب) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.
۲ـ نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس جهت حضور در جلسات هیئت مدیره به شرح ذیل می باشند:
ـ آقای عادل نژاد سلیم به عنوان نماینده حقیقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی طی نامه شماره xxx۱/۱-۲۳ مورخ ۰۴/۱۲/۹۲ از طرف مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی.
ـ آقای حمیدرضا اسکندری به عنوان نماینده حقیقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی نامه شماره xxx-۸/۱/۸۰/xxx۵ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۱ رئیس سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
ـ آقای محمدعلی زردبانی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی نامه شماره xxx-۸/۱/۸۰/xxx۵ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۱ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ساتا
ـ آقای جعفر میرمحمد صادقی به عنوان نماینده حقیقی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام طی نامه شماره xxx۳۰/۱-۰۸ ص پ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
ـ آقای علیرضا وفا به عنوان نماینده حقیقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی نامه شماره xxx۸۸/۲۵-xxx ص پ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ امور مجامع و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507489
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوقالعاده مورخه ۰۵/۱۲/xxx۲ شرکت پتروشیمی پارس سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تغیرات ذیل بعمل آمد:
۱_ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای الف) امضاء گروه اول (اعضاء هیاتمدیره _ مدیرعامل _ رئیس مجتمع): آقایان عادل نژاد سلیم، محمدعلی زردبانی، حمیدرضا اسکندری، جعفر میرمحمدصادقی، علیرضا وفا و علی اصغر زرافشان
امضاء گروه دوم (اعضاء نفرات مالی) آقایان: بهرام کلانتری _ فریدون امیری _ جمال ذریه
لازم به ذکر است که کلیه چکها و اسناد تعهدآور میبایستی به امضاء یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو با مهر شرکت انجام شود.
۱_ آقای بهرام کلانتری به عنوان دبیر هیاتمدیره انتخاب گردید.
۲_ حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده xxx قانون تجارت به شرح ماده ۴۳ اساسنامه شرکت تعیین و تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507490
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوقالعاده) مورخه ۱۹/۱۲/xxx۲شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱_ موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب و اختیار تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئتمدیره تفویض گردید.
۲_ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی بندر امام و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153524
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/xxx۲ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید
۱ـ گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ صورت سود و زیان و جریان و وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه نماگر حساب (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۲ انتخاب گردید.
۵ـ معاملات ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۶ـ تقسیم و پرداخت ۹۶ درصد سود از محل سود قابل تقسیم مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890032
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ درخصوص تعیین امضای مجاز شرکت براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
امضای گروه اول: آقایان علیرضا وفا، علی اصغر زرافشان، محمد علی زردبانی، حمید رضا اسکندری، ذبیح الله نعیمی و جمشید سبزکار
امضای گروه دوم: آقایان بهرام کلانتری یا جمال ذریه یا فریدون امیری
۲ـ کلیه چک ها و اسناد تعهدآور به امضای یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975348
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ درخصوص تعیین امضای مجاز شرکت براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

امضای گروه اول: آقایان علیرضا وفا، علی اصغر زرافشان، محمد علی زردبانی، حمید رضا اسکندری، ذبیح الله نعیمی و جمشید سبزکار

امضای گروه دوم: آقایان بهرام کلانتری یا جمال ذریه یا فریدون امیری

۲ـ کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور به امضای یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929285
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ درخصوص تعیین امضای مجاز شرکت براساس مفاد ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

امضای گروه اول: آقایان علیرضا وفا، علی اصغر زرافشان، محمد علی زردبانی، حمید رضا اسکندری، ذبیح الله نعیمی و جمشید سبزکار

امضای گروه دوم: آقایان بهرام کلانتری یا جمال ذریه یا فریدون امیری

۲ـ کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور به امضای یک نفر از گروه اول و یک نفر از گروه دوم همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656531
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص)
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تغییر ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ موسسه نماگر حساب (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی (xxx۱) انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵ـ معاملات ماده (xxx) اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.

۶ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر (۵۶) ماده و (۱۲) تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

۷ـ‌ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در ماده (۲) اساسنامه اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660411
آگهی تغییرات
بموجب نامه شماره ۷۷/۱ ـ ۳۹ ص پ مورخ ۲۲/۳/xxx۱ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) شرکت مذکور بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۲ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، ۳ـ شرکت پتروشیمی بندر امام، ۴ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تمام وثیقه مدیران تودیع گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853588
آگهی تغییرات
بموجب نامه شماره ۷۷/۱‌ـ ۳۹ ص پ مورخ ۲۲/۳/xxx۱ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق‌العاده) شرکت مذکور بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۲ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، ۳ـ شرکت پتروشیمی بندر امام، ۴ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تمام وثیقه مدیران تودیع گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661364
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان جمشید سبزکار بعنوان نماینده حقیقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و حمیدرضا اسکندری بعنوان نماینده حقیقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و محمد علی زردبانی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ذبیح الله نعیمی بعنوان نماینده حقیقی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و علیرضا وفا بعنوان نماینده حقیقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی گردیدند.
۲ـ آقایان جمشید سبزکار بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اسکندری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا وفا بسمت مدیرعامل شرکت از مورخه ۳/۴/۹۱ برای مدت ۲ سال شمسی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105609
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان جمشید سبزکار بعنوان نماینده حقیقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و حمیدرضا اسکندری بعنوان نماینده حقیقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و محمد علی زردبانی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ذبیح الله نعیمی بعنوان نماینده حقیقی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و علیرضا وفا بعنوان نماینده حقیقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معرفی گردیدند.

۲ـ آقایان جمشید سبزکار بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اسکندری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا وفا بسمت مدیرعامل شرکت از مورخه ۳/۴/۹۱ برای مدت ۲ سال شمسی انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 598167
آگهی تغییرات
بموجب نامه شماره xxx۰/۲۰ مورخه ۱۷/۲/۹۱ عضو هیئت عامل و معاون آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه ها سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۴/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی پارس سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ گزارش فعالیتهای هیئت مدیره منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقدیه ای سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهبین بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جواد عیش آبادی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی به هیئت مدیره تعویض گردید.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال ۹۰ انتخاب گردید.
۵ـ مجمع معاملات سود و زیان ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تایید قرار داد.
۶ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۷ـ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت برای هر ماه حداقل یک جلسه در ماه معادل xxx/xxx/۳ ریال تعیین گردید حق حضور به کارکنان و شاغلین دولت تعلق نمی گیرد.
۸ـ مجمع تصویب نمود که از مبلغ xxx/xxx/۴ میلیون ریال قابل تخصیص مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال بابت ۴۰% درصد سود ابرازی طبق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۹ و به تناسب میزان سهم دولت و بخش غیر دولتی و مبلغ xxx/xxx میلیون ریال بحساب اندوخته قانونی و مبلغ xxx/xxx/۲ میلیون ریال نیز بین سهامداران تقسیم گردد.
۹ـ به منظور قدردانی از مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا برای هر یک از اعضای موظف تا سقف هفتاد میلیون ریال و برای هر یک از اعضا غیرموظف تا سقف سی میلیون ریال به نسبت مدت عضویت در هیئت مدیره در سال ۸۹ و فقط برای عضویت در یک هیئت مدیره پاداش جبران زحمات و عملکرد پرداخت گردد. چنانچه پاداش متعلقه بیش از سقف تعیین شده محاسبه گردد مبلغ مازاد می بایست بحساب شخصیت حقوقی دولتی صاحب سهم واریز گردد میزان پاداش متعلقه به اعضا هیئت مدیره غیر شرکتی معادل اعضای غیر موظف قابل پرداخت خواهد بود هیئت مدیره مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سیار واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی با تشخیص مدیرعامل حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا بعنوان پاداش جبران زحمات و عملکرد پرداخت نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737901
آگهی تغییرات
بموجب نامه شماره xxx۰/۲۰ مورخه ۱۷/۲/۹۱ عضو هیئت عامل و معاون آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌ها سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۴/۴/۹۰ شرکت پتروشیمی پارس سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بشرح ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ گزارش فعالیتهای هیئت مدیره منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقدیه‌ای سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات رهبین بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جواد عیش آبادی بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی به هیئت مدیره تعویض گردید.

۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۹۰ انتخاب گردید.

۵ـ مجمع معاملات سود و زیان ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تایید قرار داد.

۶ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۷ـ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت برای هر ماه حداقل یک جلسه در ماه معادل xxx/xxx/۳ ریال تعیین گردید حق حضور به کارکنان و شاغلین دولت تعلق نمی‌گیرد.

۸ـ مجمع تصویب نمود که از مبلغ xxx/xxx/۴ میلیون ریال قابل تخصیص مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال بابت ۴۰% درصد سود ابرازی طبق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۸۹ و به تناسب میزان سهم دولت و بخش غیر دولتی و مبلغ xxx/xxx میلیون ریال بحساب اندوخته قانونی و مبلغ xxx/xxx/۲ میلیون ریال نیز بین سهامداران تقسیم گردد.

۹ـ به منظور قدردانی از مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا برای هر یک از اعضای موظف تا سقف هفتاد میلیون ریال و برای هر یک از اعضا غیرموظف تا سقف سی میلیون ریال به نسبت مدت عضویت در هیئت مدیره در سال ۸۹ و فقط برای عضویت در یک هیئت مدیره پاداش جبران زحمات و عملکرد پرداخت گردد. چنانچه پاداش متعلقه بیش از سقف تعیین شده محاسبه گردد مبلغ مازاد می‌بایست بحساب شخصیت حقوقی دولتی صاحب سهم واریز گردد میزان پاداش متعلقه به اعضا هیئت مدیره غیر شرکتی معادل اعضای غیر موظف قابل پرداخت خواهد بود هیئت مدیره مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سیار واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی با تشخیص مدیرعامل حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا بعنوان پاداش جبران زحمات و عملکرد پرداخت نماید.

رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268384
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx مورخه ۲۶/۱/۸۹ شرکت پتروشیمی پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ در بند ۲ آگهی مذکور بعد از عبارت نائب رئیس هیئت مدیره کلمه و مدیرعامل از قلم افتاده_است. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636680
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ که با حضور کلیه اعضاء در مورخه ۱/۱۲/۸۹ در محل ساختمان مرکزی صنایع ملی پتروشیمی تشکیل گردید و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بعنوان عضو جدید هیئت‎مدیره جایگزین شرکت بازرگانی پتروشیمی گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10926135
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره xxx/۱ـ۳۹ ص پ مورخه ۲۳/۶/۸۹ منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس (سهامی‌خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ که در مورخه ۲۲/۴/xxx۹ با حضور اکثریت اعضاء و سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه مورخه ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقدی برای سال مالی xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات رهبین به عنوان حسابرسی و بازرسی قانونی اصلی و آقای جواد عیش‌آبادی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۹ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تأیید قرار داد.

ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636012
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره xxx/xxxـ۳۹ ص پ مورخ ۱۸/۱/۸۹ منضم به صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پارس (سهامی‌خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ که در مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ با حضور کلیه اعضاء و سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده است و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به طور فوق‌العاده) مورخ ۱۹/۵/۸۸ شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) که شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پارس انتخاب شده بود طی حکم شماره xxx۲۲/۱ـ۱۹ مورخ ۹/۱۲/۸۸ آقای علیرضا وفا به جای آقای محسن احمدیان به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت عضویت در هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پارس معرفی گردید.

۲ـ هیات‌مدیره با انتصاب آقای علیرضا وفا به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره موافقت نمود.

۳ـ موضوع امضاهای مجاز شرکت مطرح و با توجه به ماده ۱۸ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: امضاء گروه اول: آقای علیرضا وفا یا آقای علی‌اصغر زرافشان امضاء گروه دوم: آقای بهرام کلانتری یا آقای جمال ذریه

ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169192
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ که در مورخه ۲۲/۴/۸۸ با حضور کلیه اعضاء و سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۸۷ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ مجمع تصویب نمود که از مبلغ xxx، xxx میلیون ریال سود قابل تخصیص. مبلغ ۶، xxx میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۱۸، xxx میلیون ریال به حساب سود انباشته منظور شده و مبلغ xxx/xxx میلیون ریال نیز بین سهامداران تقسیم گردد. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات