پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی مبین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320055865 (فعال)
12
افراد
35
آگهی‌ها
837
شماره ثبت
1377/11/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786210
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبداله علی پناه بهنمیری با کد xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده جدید شرکت پتروشیمی فجر برای باقیمانده دوران تصدی ایشان در هیأت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741114
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه در تاریخ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال xxx۸ انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۸ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444533
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ، نماینده جدید شرکت پتروشیمی نوری ( عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت پترویمی مبین ) انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093276
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشار سرکانیان با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شمیم با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای غلامعلی زال خانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پتروشیمی نوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد فرهمند با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نریمان شیرزاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه امضاهای مجاز بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و آقای هادی قنواتی همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش بشرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل (در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت) به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هرنوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجعع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057572
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حکیم کرمی به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی فجر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمشید سبز کار به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای چنگیز بختیاری تبار به شماره ملی به نمایندگی ازشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی زال خانی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید کریمی به شماره ملی به نماینگی ازشرکت عملیات غیر صنعتی پازار گاد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: آقای جمشید سبزکار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره امضای دوم: آقای هادی قنواتی (رئیس امور مالی) یا آقای شهر آزاد (رئیس حسابداری مالی) ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش (مندرج در اساسنامه شرکت) به شرح ذیل را به همراه حق توکیل به غیر، به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام؛ از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافیق و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057551
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858912
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت پتروشیمی فجر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت عملیات غیرصنعتی پازار گاد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492910
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عملیات غیر صنعتی پازار گاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452880
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حکیم کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای جمشید سبز کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , آقای عبدالرحیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای چنگیز بختیاری تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد: امضای اول: آقای جمشید سبز کار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت امضای دوم: آقای هادی قنواتی (رئیس امور مالی) یا آقای امید شهر آزاد (رئیس حسابداری مالی) همراه با مهر شرکت و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در اساسنامه را بشرح ذیل به همراه حق توکیل به غیر به مدیرعامل تفویض نمود - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجعه قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر گونه حساب واستفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکتصدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت، و یا اوراق بهادار و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفیری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجعه قضائی ویا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ویا دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا، ادعای جهل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه و ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841853
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان پورس و اوراق بهادار) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب و اختیارتعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روز نامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784899
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای حمید وفائی باشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمشید سبز کار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا شمیم با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حکیم کرمی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ب کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق بشرح ذیل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد امضای اول: آقای جمشید سبزکار (مدیرعامل) یا یکی از اعضای هیئت مدیره امضای دوم: آقای احمد انصاری یاآقای هادی قنواتی ضمنا قرار دادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766375
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت پتروسیمی نوری (برزویه) (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت پتروشیمی فجر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571654
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي مبين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید وفایی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پتروشیمی نوری با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیرهبرای مدت باقیمانده انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477014
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي مبين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه رایمند و همکاران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632983
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
۱ـ نام، شماره ثبت شناسه ملی شرکت: شرکت پتروشیمی مبین، xxx، xxxxxxxxx۶۵
۲ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان بوشهر، عسلویه، شرکت پتروشیمی مبین، صندوق پستی xxx ـ xxx۹۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ مدت شرکت: نامحدود
۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:
آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ xxx و ۱۴ میلیارد ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/xxx/۱۴ سهم هزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۲ به ثبت رسیده است.
۶ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۷ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شماره ثبت xxx۴۷ ، شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰، نماینده علیرضا شمیم، نام پدر خدارحیم، شماره شناسنامه xxx، کد ملی xxxxxxxxx۸، سمت در هیات مدیره رئیس،
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس xxx۴۳، شناسه ملی xxxxxxxxx۱، نماینده جمشید سبزکار، نام پدر عیدو، شماره شناسنامه xxx، کد ملی xxxxxxxxx۱، سمت در هیات مدیره نایب رئیس،
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) شماره ثبت xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۰، نماینده حسن تقوی گنجی، نام پدر نامدار علی، شماره شناسنامه، xxx۶، کد ملی xxxxxxxxx۵، سمت در هیات مدیره عضو،
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شماره ثبت xxx۶، شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ نماینده محمدرضا میراحمدی، نام پدر غلامحسین، شماره شناسنامه xxx۷، کد ملی xxxxxxxxx۵، سمت در هیئت مدیره عضو،
شرکت پتروشیمی فجر شماره ثبت xxx۹، شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ نماینده حکیم کرمی، نام پدر محمد، شماره شناسنامه xxx۸، کد ملی xxxxxxxxx۲، سمت در هیات مدیره عضو،
۸ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی،
در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.
تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:
ـ اعلامیه خرید سهام،
ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام،
ـ اصل ورقه سهام،
ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،
تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای سهامی عام است.
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می شوند:
۱ـ مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار مال از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:
ـ استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
ـ استماع گزارش بازرس با بازرسان،
ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل،
ـ تصویب میزان سود تقسیمی
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:
مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ جمع بدهی های شرکت مبلغ xxx/xxx/۸ میلیون ریال شامل بدهی های جاری مبلغ xxx/xxx/۷ میلیون ریال و جمع بدهی های بلند مدت شرکت مبلغ xxx/xxx میلیون ریال و تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی شرکت نیز مبلغ xxx/۸۴ میلیون ریال می باشد.
۱۱ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574752
آگهی تغییرات
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۲ شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۳ انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید، حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نمایند که هیچ گونه سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل (xxx) قانون اساسی و ماده (xxx) اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت نمی باشند.
۴ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۳ انتخاب گردیدند.
۵ـ معاملات موضوع ماده (xxx) اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
۶ـ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین می گردد.
۷ـ مقرر شد مبلغ xxx/۴ میلیارد ریال از کل سود قابل تقسیم به صاحبان سهم طی مهلت مقرر در قانون تجارت پرداخت و مابقی به سود انباشته پایان دوره منظور گردد.
۸ـ سایر موارد:
۱ـ۸ـ به منظور قدردانی از مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پاداش پرداخت می گردد.
۲ـ۸ـ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدردانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیرعامل) براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پاداش پرداخت نماید.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507491
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱_ تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تصویب شد.
۲_ اساسنامه جدید مشتمل بر (۵۶) ماده و (۱۱) تبصره که در انطباق با قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار تنظیم گردیده است تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۳_ با توجه به تصمیمات فوق مجمع مقرر نمود تا هیئتمدیره وفق قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم برای عضویت شرکت در شرکت بورس و اوراق بهادار تهران را معمول نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207528
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در تاریخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش شماره ۳۵ـ۹۲ مورخ ۳۱/۳/xxx۲ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت تهیه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص لزوم افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بخشی از دارایی های ثابت، اصلاح ساختار مالی و در اجرای بند ۳۹ قانون بودجه سال xxx۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن مصوبه شماره xxxxxx/ت/xxx۱۹/ه مورخ ۶/۸/xxx۱ هیئت محترم وزیران، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ سه هزار) میلیارد ریال به مبلغ xxx۵۲ (چهارده هزار و دویست و پنجاه و دو) میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت (میزان سرمایه و تعداد سهام) بدین شرح (سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ (سه هزار) میلیارد ریال منقسم به ۳ (سه) میلیارد سهم عادی xxx۰ ریالی به مبلغ xxx۵۲ (چهارده هزار و دویست و پنجاه و دو) میلیارد ریال منقسم به xxx۵۲ (چهارده هزار و دویست و پنجاه و دو) میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی که تماما پرداخت گردیده است) مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ بموجب مفاد تبصره یک و سه ماده ۲ آیین نامه اجرایی فوق الذکر شرکت مقرر گردید به ترتیب نسبت به رعایت مفاد مواد xxx و xxx اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ثبت افزایش سرمایه مزبور حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/xxx۲ اقدامات لازم را به عمل آورد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961579
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
کلیه اسناد مالی اوراق بهادار از جمله چک سفته به امضای متفق (آقای علی محمد بساق زاده یا آقای حسن شریف زاده) و (آقای حکیم کرمی یا آقای احمد انصاری) به همراه مهر شرکت، و قراردادها و اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683791
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

کلیه اسناد مالی اوراق بهادار از جمله چک سفته به امضای متفق (آقای علی محمد بساق زاده یا آقای حسن شریف زاده) و (آقای حکیم کرمی یا آقای احمد انصاری) به همراه مهر شرکت، و قراردادها و اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741328
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص)شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیر شرکت تفویض گردید.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت در xxx۱ انتخاب گردید.
۵ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
۶ـ سایر موارد:
۱ـ۶ـ به منظوره قدر دانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق الزحمه جبران زحمات پرداخت گردد.
۲ـ۶ـ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدر دانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حق الزحمه جبران زحمات پرداخت نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741370
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457125
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخ ۱۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511103
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۰ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیر شرکت تفویض گردید. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در xxx۱ انتخاب گردید. ۵ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت. ۶ سایر موارد: ۱ ۶ به منظوره قدر دانی از مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق الزحمه جبران زحمات پرداخت گردد. ۲ ۶ هیئت مدیره شرکت مجاز است به منظور قدر دانی از زحمات مجموعه کارکنان امور مالی و سایر واحدهای موثر در تهیه صورتهای مالی (با تشخیص مدیر عامل بر اساس دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حق الزحمه جبران زحمات پرداخت نماید. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 556505
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخه ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی نوری و شرکت پتروشیمی فجر و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137191
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخه ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی نوری و شرکت پتروشیمی فجر و شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515464

آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی در سال ۹۰ انتخاب گردید.
۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تایید قرار داد.
۵ـ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرکت پتروشیمی فجر و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031642
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره تفویض گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های رسمی در سال ۹۰ انتخاب گردید. ۴ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تایید قرار داد. ۵ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شرکت پتروشیمی فجر و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 432212

آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخه ۲/۳/۹۰ بند ۳ آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد
مقرر گردید کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک سفته و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء متفق آقای علی محمد بساق زاده یا آقای حسن شریف زاده و یکی از نمایندگان هیئت مدیره آقایان سیدابوالحسن آل محمد یا حکیم کرمی به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765393
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مبین سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ مورخه ۲/۳/۹۰ بند ۳ آگهی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

مقرر گردید کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک سفته و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء متفق آقای علی محمد بساق‌زاده یا آقای حسن شریف‌زاده و یکی از نمایندگان هیئت‌مدیره آقایان سیدابوالحسن آل محمد یا حکیم کرمی به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11034543
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره xxx/۱ـ۴۱ص‌پ مورخه ۲۳/۱/xxx۰ منضم به صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی مبین (سهامی‌خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در مورخه ۷/۱۲/xxx۹ با حضور اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علی‌محمد بساق‌زاده به عنوان نماینده شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن شریف‌زاده به عنوان نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای حسن شهریاری به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فجر و آقای سیدابوالحسن آل‌محمد به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، همگی به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ عطف به ماده ۱۷ اساسنامه شرکت حدود اختیارات مالی مدیرعامل به مبلغ ده میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ مقرر گردید کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک، سفته و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای متفق آقای علی‌محمد بساق‌زاده یا آقای حسن شریف‌زاده و یکی از نمایندگان منتخب هیئت‌مدیره، آقایان سیدابوالحسن آل‌محمد یا حکیم کرمی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866882
آگهی تغییرات
به موجب نامه شماره xxx/۱ـ۴۱ص پ مورخ ۲۲/۶/xxx۹ منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی‌خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در مورخ ۱۵/۴/xxx۹ با حضور اکثریت اعضاء و سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۹ انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تائید قرار داد.

۵ـ شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان عضو هیئت‌مدیره به جای شرکت بازرگانی پتروشیمی برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311907
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در مورخه ۱۳/۷/xxx۸ در محل شرکت تشکیل گردید تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته و برات و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء متفق آقای حسن شریف زاده یا آقای رضا خاوندی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا یکی از نمایندگی منتخب هیئت مدیره آقایان سید ابوالحسن آل محمد یا حکیم کرمی به همراه مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166050
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ که در مورخه ۲۱/۴/xxx۸ در ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ گزارش فعالیت هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۷ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ مجمع معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت را مورد تأیید قرار داد.

۴ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید.

۵ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات