سرمایه گذاری استان ایلام

شرکت سرمایه گذاری استان ایلام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10300059032 (فعال)
12
افراد
15
آگهی‌ها
3469
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14552438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضای هیئت مدیره برا ی مدت دوسال انتخاب گردیدند شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایوان به شماره ثبت ۹۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دره شهر یه شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین نمود . ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش جهان به سمت بازرس قانونی اصل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به عنوان بازرس علی البدال به مدت یکسال مالی تعیین گردید . ۴ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه قدس بعنوان روزنامه علی البدال جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از (آدرس قبلی) ایلام میدان کشوری خیابان کوثر جنب مسجد حضرت زینب (س) با کدپستی xxx۶۹ xxx۱۳ به آدرس جدید: ایلام میدان کشوری بلوار مدرس مدرس ۱۰ بن بست ستایش ساختمان تعاون طبقه همکف شرکت سرمایه گذاری استان ایلام با کدپستی xxxxxxxxx۷ و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقایان اسدالله نیکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد تاب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به شماره ثبت xxx به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه علی بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به شماره ثبت xxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدناصر عیسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به شماره ثبت xxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شهرام نصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به شماره ثبت xxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره روح انگیز گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به شماره ثبت xxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره حسین نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) ۲ کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد تاب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه علی بیگی نائب رئیس هیئت مدیره باتفاق آقای حسین نادری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است؛ همچنین کلیه مکاتبات شرکت با امضای آقای حسین نادری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دره شهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای علی البدال هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سیاق نوین جهان حسابرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد برای سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سجاد میرزایی رئیس هیئت مدیره باتفاق آقای شهرام نصری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. xxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9435678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳بتصویب رسید ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند ـ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابرس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx مورد تایید بورس برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ بسمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدال به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مالی تعیین گردید. ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵بشرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای سجاد میرزایی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ـ آقای شهرام نصری کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ آقای سید ناصر عیسی زاده کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ آقای مهدی رستم پورکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ـ خانم روح انگیز گودرزی کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ همگی بعنوان سمت اعضای اصلی هیئت مدیره ـ خانم لیلا حسن پورکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایوان بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ ـ خانم فرحناز هاشم پور کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دره شهر xxxxxxxxx۶۵ بسمت اعضای علی البدل انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9435679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵بقرار ذیل تعیین گردیدند: ـ سجاد میرزایی بشماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت مهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهرام نصری بشماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شیروان چرداول بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید ناصر عیسی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان آبدانان بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیر ـ مهدی رستم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایلام بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ سمت عضو هیئت مدیره ـ روح انگیز گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دهلران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیر ـ لیلا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایوان بشماره ملی xxxxxxxxx۱۵ سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ فرحناز هاشم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دره شهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای مهدی رستم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵. ۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سجاد میرزایی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصری نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای مهدی رستم پور مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۳/۰۷/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۳/۲۳ مورخ ۰۲/۰۵/xxx۱ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسید.
۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مطابق مقررات ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
«اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام»
الف) نام و شماره ثبت شرکت: سرمایه گذاری استان ایلام شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت شرکتهای شهرستان ایلام
ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوعات اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
موضوعات فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ـ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۴ ـ۲ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۴ ـ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ـ۴ ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشد.
ج) مرکز اصلی شرکت: استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ شهر ایلام ـ میدان کشوری ـ خیابان کوثر ـ جنب مسجد حضرت زینب (س) ـ کدپستی xxx۶۹ ـ xxx۱۳ و شرکت شعبه دیگری ندارد.
د) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال (منقسم به xxx۰ سهم بانام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال) می باشد که تماماً پرداخت شده است.
ه) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ ـ آقای سجاد میرزایی فرزند عباس بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای شهرام نصری فرزند حمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۳ ـ آقای مهدی رستم پور فرزند رمضان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ ـ خانم روح انگیز گودرزی فرزند علی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ ـ آقای سید ناصر عیسی زاده فرزند سید مصطفی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۶ ـ خانم لیلا حسن پور فرزند مردان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۷ ـ خانم فرحناز هاشم پور فرزند درویش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۸ ـ آقای سید ناصر عیسی زاده فرزند سید مصطفی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت مدیرعامل.
و) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: گواهی نامه ی نقل و انتقال و سپرده ی سهام، ۲ ـ تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی یا جمعی.
ز) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: طبق ماده ۲۰ اساسنامه تصویب میزان سود تقسیمی و تشکیل اندوخته از وظایف مجامع عمومی عادی می باشد و طبق ماده ۶۰ اساسنامه هرگاه شرکت مطابق مندرجات مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.
ح) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهیهای شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال می باشد که شامل xxx/xxx/xxx ریال بدهیهای جاری و xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بدهیهای غیرجاری (حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت مربوط به سازمان خصوصی سازی xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال و سایر بدهیهای غیر جاری xxx/xxx/xxx ریال)
ط: ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار ی که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد: روزنامه قدس
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 751786
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه، هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۱ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سجاد میرزایی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شماره ثبت xxx بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصری به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شماره ثبت xxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رستم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شماره ثبت xxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم روح انگیز گودرزی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شماره ثبت xxx بسمت عضو هیئت مدیره خانم فرحناز هاشم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شماره ثبت xxx بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم لیلا حسن پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شماره ثبت ۹۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای سید ناصر عیسی زاده به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شماره ثبت xxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه، هیئت مدیره مورخه ۲۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۱ بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سجاد میرزایی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان مهران شماره ثبت xxx بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام نصری به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان شیروان چرداول شماره ثبت xxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رستم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایلام شماره ثبت xxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم روح انگیز گودرزی به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دهلران شماره ثبت xxx بسمت عضو هیئت مدیره خانم فرحناز هاشم پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان دره شهر شماره ثبت xxx بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره و خانم لیلا حسن پور به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان ایوان شماره ثبت ۹۹ بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره آقای سید ناصر عیسی زاده به نمایندگی از شرکت تعاونی عدالت شهرستان آبدانان شماره ثبت xxx بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.

۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ برات و اوراق بهادار به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۱ و مجوزهای شماره xxx۳/۳۳ مورخ ۲/۵/xxx۱ سازمان خصوصی سازی و شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۴/xxx۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نام شرکت به "سرمایه گذاری استان ایلام" باستناد کد xxxxxx۰ مورخ ۷/۵/xxx۱ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ ارزش اسمی سهام از مبلغ xxx۰ ریال بمبلغ xxx۰ ریال و تعداد سهام از xxx۰ سهم به xxx۰ سهم تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام با ارزش هر سهم xxx۰ ریال میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۱ و مجوزهای شماره xxx۳/۳۳ مورخ ۲/۵/xxx۱ سازمان خصوصی سازی و شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۴/xxx۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «سرمایه گذاری استان ایلام» باستناد کد xxxxxx۰ مورخ ۷/۵/xxx۱ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تغییر نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ ارزش اسمی سهام از مبلغ xxx۰ ریال بمبلغ xxx۰ ریال و تعداد سهام از xxx۰ سهم به xxx۰ سهم تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام با ارزش هر سهم xxx۰ ریال میباشد. مسئول اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات