خیریه صدرالدین مشکاتی

شرکت خیریه صدرالدین مشکاتی (موسسه)

شناسه ملی 10260643183 (فعال)
13
افراد
17
آگهی‌ها
3167
شماره ثبت
1390/10/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14897009
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3167 و شناسه ملی 10260643183
به استناد نامه شماره 72720/24/20 مورخ 09/08/1398 استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صدرالدین مشکاتی به شماره ملی 1285292073، سیدحسن ابطحی به شماره ملی 1286394201، محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011، مسعود مشکاتی به شماره ملی 1287972071، سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی 1282323776 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره، احمد هیرادفر به شماره ملی 1287517714 و فاطمه ظهوریان به شماره ملی 1285372891 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ علی محمد سهرابی به شماره ملی 1289924805، محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی 1280922990 به عنوان بازرسان اصلی و کیارش تابش به شماره ملی 1272066320 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه منتهی به تاریخ 31/03/1398 به تصویب رسید. ش980822411895554 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14897008
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3167 و شناسه ملی 10260643183
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صدرالدین مشکاتی به شماره ملی 1285292073 بعنوان رئیس هیأت مدیره، مسعود مشکاتی به شماره ملی 1287972071 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، محسن مشکاتی به شماره ملی 1281720011 بعنوان خزانه دار، حسن صفا به شماره ملی 1284353044 بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا)، سیدحسن ابطحی به شماره ملی 1286394201 و سیدمحمد سجادی فر به شماره ملی 1282323776 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش980822717651557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295747
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۵/۲۴/۲۰ مورخ ۱۷/۷/xxx۷ صادره از استانداری اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرسین اصلی، کیارش تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ـ ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۱ / ۰۳/ xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712602
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ استانداری اصفهان صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ و سید حسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی و احمد هیرادفر xxxxxxxxx۴ و فاطمه ظهوریان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و کیارش تابش xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712609
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۱/۲۴/۲۰ مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ استانداری اصفهان صدرالدین مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره و سید حسن ابطحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی و خزانه دار و مسعود مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و سید محمد سجادی فر کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و حسن صفا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای ثابت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، نایب رییس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133845
آگهی تغییرات خیریه صدرالدین مشکاتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد نامه شماره xxx۳۶/۲۴/۲۰ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۵ به تصویب رسید. - آقایان محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمد گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرسان اصلی و آقای کیارش تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های مؤسسه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12541685
آگهی تغییراتخيريه صدرالدين مشكاتي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه در ۴۳ ماده و ۴۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439270
آگهی تغییرات شرکت خيريه صدرالدين مشكاتي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ آقایان صدرالدین مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، سید حسن ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محسن مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، سید محمد سجادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مسعود مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه ظهوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد هیرادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان محمد گوهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد رضا اخوان روفیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و آقای محمد محزونیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب گردید. ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۴ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439272
آگهی تغییرات شرکت خيريه صدرالدين مشكاتي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ آقای صدرالدین مشکاتی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود مشکاتی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن ابطحی وآقای محسن مشکاتی و آقای سید محمد سجادی فر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن صفا (خارج از اعضا هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور مؤسسه با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756821
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ۲ـ آقایان محسن مشکاتی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا اخوان روفیگر کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرسان اصلی و آقای محمد محزونیه کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل مؤسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های مؤسسه انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195428
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدر‌الدین مشکاتی شماره ثبت ۳۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد رضا اخوان روفیگر بعنوان بازرس اصلی، آقای محسن مشکاتی بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد محزونیه بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صدر الدین مشکاتی، آقای مسعود مشکاتی، خانم فاطمه ظهوریان بعنوان عضو علی البدل و آقای احمد هیراد فر بعنوان عضو علی البدل و آقای سید محمد سجادی فر و آقای حسن صفا و آقای سید مصطفی ابطحی تا تاریخ ۱۰/۷/۹۴
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۲ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای صدر الدین مشکاتی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود مشکاتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد سجادی فر بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن صفا بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مصطفی ابطحی بسمت خزانه دار و خانم فاطمه ظهوریان بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای احمد هیراد فر بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حسن صفا بسمت مدیر عامل.
۶ـ کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است. در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967844
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد رضا اخوان روفیگر بعنوان بازرس اصلی، آقای محسن مشکاتی بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی مشکاتی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845915
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد رضا اخوان روفیگر بعنوان بازرس اصلی، آقای محسن مشکاتی بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی مشکاتی بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577956
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
۱ـ مواد ۳۶ و ۱۷ و ۱۴ به شرح صورتجلسه اصلاح گردید
۲ـ آقای صدرالدین مشکاتی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
در تاریخ ۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸رئیس اداره ثبت شرکتهاو موسسات واحدثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782298
آگهی تغییرات موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۳۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد

۱ـ مواد ۳۶ و ۱۷ و ۱۴ به شرح صورتجلسه اصلاح گردید

۲ـ آقای صدرالدین مشکاتی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خودرا‌به‌مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید

در تاریخ ۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضا قرار گرفت.

رئیس اداره ثبت شرکتهاو موسسات واحدثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451302

آگهی تاسیس موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی
موسسه فوق در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۰ تحت شماره xxx۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ۱ـ فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان و تامین سرمایه مورد نیاز ایجاد اشتغال افراد نیازمند در قالب کمک های بلاعوض وام شرفاتی یا مشارکت ۲ـ انجام امور خیریه و عام المنفعه از قبیل ساخت و تعمیر مسکن ومحل شغل افراد بی بضاعت ۳ـ مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز نیکوکاری شهر اصفهان ۴ـ احداث تعمیر و مساعدت به مساجد اماکن مذهبی فرهنگی علمی تحقیقاتی و مراکز درمانی در شهر اصفهان ۵ـ اقدام به سایر امور خیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تایید هیئت امناء
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان اصفهان ـ شهر اصفهان خیابان بوستان سعدی ـ کوچه خداوردی پلاک ۵۹ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ـ آقای صدرالدین مشکاتی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای مسعود مشکاتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ آقای مصطفی نژاد ستاری به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ ۵ـ آقای سیدمحمد سجادی فر به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ خانم فاطمه ظهوریان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۶ـ۵ـ خانم زهره مشکاتی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ـ آقای سیدمصطفی ابطحی به سمت خزانه دار
۸ـ۵ـ آقای احمد هیرادفر (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محسن مشکاتی به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مهدی احمدی اصفهانی به عنوان بازرس اصلی
۳ـ۸ـ آقای مرتضی مشکاتی به سمت عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11377036
آگهی تاسیس موسسه خیریه صدرالدین مشکاتی
موسسه فوق در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۰ تحت شماره xxx۷و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۰/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی‌ آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ۱ـ فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان و تامین سرمایه مورد نیاز ایجاد اشتغال افراد نیازمند در قالب کمک‌های بلاعوض وام شرفاتی یا مشارکت ۲ـ انجام امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل ساخت و تعمیر مسکن ومحل شغل افراد بی‌بضاعت ۳ـ مساعدت و همکاری با سایر خیریه‌های معتبر و مراکز نیکوکاری شهر اصفهان ۴ـ احداث تعمیر و مساعدت به مساجد اماکن مذهبی فرهنگی علمی‌تحقیقاتی و مراکز درمانی در شهر اصفهان ۵ـ اقدام به سایر امور خیر به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تایید هیئت امناء

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان اصفهان ـ شهر اصفهان خیابان بوستان سعدی ـ کوچه خداوردی پلاک ۵۹ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای صدرالدین مشکاتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مسعود مشکاتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای مصطفی‌نژاد ستاری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای سیدمحمد سجادی‌فر به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ خانم فاطمه ظهوریان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۶ـ۵ـ خانم زهره مشکاتی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۷ـ۵ـ آقای سیدمصطفی ابطحی به سمت خزانه‌دار

۸ـ۵ـ آقای احمد هیرادفر (خارج از اعضاء‌هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل نائب رئیس هیئت‌مدیره و با مهر موسسه معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محسن مشکاتی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهدی احمدی اصفهانی به عنوان بازرس اصلی

۳ـ۸ـ آقای مرتضی مشکاتی به سمت عنوان بازرس علی‌البدل

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحد ثبتی اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات